Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Designul și sinteza compușilor biologic activi ai unor metale 3d cu tiosemicarbazone N(4)-substituite ale derivaților 2-formilpiridinei


Autor: Rusnac Roman
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.01 - Chimie anorganică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aurelian Gulea
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 aprilie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document2.10 Mb / în română
Adobe PDF document2.11 Mb / în engleză

Teza

CZU 544.142.3:546.56:547.497(043)

Adobe PDF document 10.67 Mb / în română
183 pagini


Cuvinte Cheie

tiosemicarbazone, compuși coordinativi, metale 3d, activitate biologică, RMN- FTIR, difracție cu raze X pe monocristal

Adnotare

Teza constă din: introducere, 3 capitole, concluzi generale și recomandări, referințe bibliografice cu 181 surse, 10 anexe, 123 pagini, 70 figuri, și 33 de tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 30 de lucrări științifice (6 articole în reviste naționale, 1 articol în revistă internațională, 23 teze la conferințe și 2 brevete de invenție și 1 cerere de brevet de invenție).

Domeniul de studiu: chimie coordinativă

Scopul și obiectivele tezei: sinteza și caracterizarea fizico-chimică a unor compuși coordinativi în baza ionilor Cu(II), Ni(II), Fe(III), Co(III), Zn(II), Mn(II) cu diferite N(4)-ciclohexil (fenilacetamidă; terț-butil) tiosemicabazone derivate de la 2-formilpiridină; screening-ul activităţilor antimicrobiene și antifungice, anticancer și antioxidative a compușilor coordinativi sintetizați precum și determinarea relației structură-activitate; sinteza N(4)-ciclohexil (fenilacetamidă; terț-butil) tiosemicabazonelor derivate de la 2-formilpiridină; sinteza compușilor coordinativi ai Cu(II), Ni(II), Fe(III), Co(III), Zn(II), Mn(II) cu tiosemicarbazone N(4)-substituite; caracterizarea fizico-chimică compușilor organici și anorganici obținuți prin intermediul metodelor moderne de cercetare: spectroscopia RMN 1H, 13C, 15N, REP, FT-IR, spectrofotometria UV-vis, difracția cu raze X, spectroscopia de masă, codunctometria în soluție, analiza elementală; cercetarea proprietăților antimicrobiene, antifungice și antioxidative ale compușilor atât intermediari cât și finali ; Elucidarea corelației structură-activitate și propunerea unor compușii sintetizați spre studiul biologice avansat.

Noutatea și originalitatea ştiințifică constă în sinteza a 55 compuși coordinativi, inclusiv 6 complecși binucleari și 49 de compuși coordinativi mononucleari. Pentru prima dată au fost propus un mecanism al formări combinațiilor coordinative în baza ionuluii de cupru(II) și studiate proprietățile antimicrobiene și antifungice ale tuturor compușior sintetizați atât intermediari cât și finali.

Problema științifică soluționată. Au fost stabilite procedee optime de obținere a compușilor coordinativi prin metode clasice optimizate de sinteză. Au fost obținute tiosemicarbazone funcționazite cu diferiți substituenți în poziția N(4) cu lipofilitate majorată. Majoritatea compușilor coordinativi sintetizați manifestă o solubilitate bună în etanol și apă.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Teza data contribuie la: lărgirea clasei de substanțe biologic active pe baza tiosemicarbazonelor N(4) substituite; identificarea influenței ionului central asupra proprietăților biologice; înțelegerea corelației dintre lipofilitatea radicalilor în poziția N(4) a tiosemicarbazonelor derivate de la 2-formilpiridină. Aplicabilitatea acestei lucrări o reprezintă compușii coordinativi cu activitate antimicrobiană selectivă asupra microorganismelor gram-pozitive.

Cuprins


1. COMBINAȚII COORDINATIVE ALE UNOR METALE 3d CU TIOSEMICAR-BAZONE N(4)-SUBSTITUITE ALE DERIVAȚILOR 2-FORMILPIRIDINEI
 • 1.1 Sinteza și structura generală a tiosemicarbazonelor
 • 1.2 Proprietăți biologice ale unor tiosemicarbazone heterocilice
 • 1.3 Compuși coordinativi, sinteză și proprietăți biologice
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

2. METODE DE SINTEZĂ, ANALIZĂ ŞI CERCETARE
 • 2.1 Sinteza tiosemicarbazonelor N(4)-substituite HL1-HL10
 • 2.2 Metode de sinteză a combinațiilor coordinative
 • 2.3 Metode de analiză și cercetare
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

3. COMPUȘI COORDINATIVI AI UNOR ELEMENTE 3d CU N(4)-(ARIL/ALCHIL) TIOSEMICARBAZONE ÎN BAZA DERIVAȚILOR 2-FORMILPIRDINEI. PROPRIETĂȚI BIOLOGICE
 • 3.1 Structura și proprietățile biologice ale complecșilor de cupru(II) cu N(4)-fenilacetamid-3-tiosemicarbazone
 • 3.2 Combinații coordinative ale unor metalelor 3d cu N(4)-cilohexil-3-tiosemicarbazone
 • 3.3 Combinații coordinative ale cuprului(II) cu N(4)-hexil-3-tiosemicarbazone
 • 3.4 Combinații coordinative ale cuprului(II) cu N(4)-terț-butil-3-tiosemicarbazone
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE