Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / mai /

Sinteza dirijată şi studiul activităţii antimicrobiene a unor compuși norlabdanici polifuncţionalizaţi


Autor: Blaja Svetlana
Gradul:doctor în chimie
Specialitatea: 02.00.10 - Chimie bioorganică; chimia compuşilor naturali şi fiziologic activi
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Aculina Aricu
doctor habilitat, conferenţiar cercetător, Institutul de Chimie
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 mai 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document1.57 Mb / în română
Adobe PDF document1.50 Mb / în engleză

Teza

CZU 547./-3.057(043.2)

Adobe PDF document 4.47 Mb / în română
148 pagini


Cuvinte Cheie

sinteză, heterociclizare, (+)-sclareolidă, compus norlabdanic, tiosemicarbazidă, 1,3-tiazol, 1,3,4-tiadiazol, benzotiazol, activitate antimicrobiană. Scopul și obiectivele lucrării constau în elaborarea metodelor eficiente de sinteză dirijată a compușilor norlabdanici optic activi noi cu fragmente tiosemicarbazonice, 1,3-tiazolice, 1,3,4-tiadiazolice și benzotiazolice, în baza diterpenoidei labdanice naturale sclareol; elucidarea mecanismelor posibile ale reacțiilor de sinteză a compușilor polifuncționalizați care sunt înzestrați cu activitate biologică promițătoare

Adnotare

Structura tezei. Teza a fost elaborată în cadrul Institutului de Chimie, laboratorul Chimia Compușilor Naturali și Biologic Activi. Teza este scrisă în limba română și constă din introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 197 referințe bibliografice, 121 pagini cu text de bază, 72 figuri, 5 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 15 lucrări științifice.

Scopul și obiectivele lucrării constau în elaborarea metodelor eficiente de sinteză dirijată a compușilor norlabdanici optic activi noi cu fragmente tiosemicarbazonice, 1,3-tiazolice, 1,3,4-tiadiazolice și benzotiazolice, în baza diterpenoidei labdanice naturale sclareol; elucidarea mecanismelor posibile ale reacțiilor de sinteză a compușilor polifuncționalizați care sunt înzestrați cu activitate biologică promițătoare

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în elaborarea unor metode noi, eficiente și originale de sinteză dirijată a unei serii de compuși norlabdanici optic activi noi cu unități structurale tiosemicarbazonice și heterociclice, care manifestă un potențial terapeutic promițător; obținerea în premieră a compușilor complecși chirali cu utilizarea în calitate de liganzi a compușilor norlabdanici funcționalizați cu unitate structurală tiosemicarbazonică.

Problema științifică importantă soluționată constă în sinteza dirijată a compușilor norlabdanici optic activi noi cu schelet hibrid în baza diterpenoidei labdanice naturale sclareol - o concepție nouă în sinteza organică fină. Acești compuși reprezintă sintoni chirali importanți pentru obținerea substanțelor biologic active de interes sporit pentru aplicații în industria farmaceutică.

Semnificația teoretică. Rezultatele cercetării contribuie la lărgirea informației științifice privind studiul legităților structurale și sterice în reacțiile de sinteză a compușilor norlabdanici chirali noi cu fragmente tiosemicarbazonice și heterociclice, care manifestă potențial sporit de activitate biologică.

Valoarea aplicativă: A fost testată activitatea antimicrobiană a cincizeci de compuși chirali noi pe cinci tulpini de fungi și două specii de bacterii. Patru dintre compușii raportați au prezentat o activitate antimicrobiană pronunțată. De aceste elaborări pot fi interesate firmele farmaceutice, care produc medicamente ce conţin compuşi biologic activi chirali, locul cărora îl pot ocupa derivaţii norlabdanici. Impactul pozitiv asupra mediului este legat de utilizarea metodelor neconvenționale (microunde, electrooxidare, fotooxidare sensibilizată), care stau la baza tehnologiilor non-poluante, non-agresive şi mai ieftine.

Implementarea rezultatelor științifice: Au fost brevetate metodele de sinteză și activitatea a doi compuși noi tri- și tetranorlabdanici cu fragment tiosemicarbazonic și 1,3,4-tiadiazolic, care pot deveni în continuare obiectul cercetărilor mai detaliate, în scopul implementării în practică la tratarea bolilor provocate de fungi.

Cuprins


1. METODE DE SINTEZĂ ȘI ACTIVITATEA BIOLOGICĂ A UNOR COMPUȘI CU FRAGMENT TIOSEMICARBAZONIC, 1,3-TIAZOLIC, 1,3,4-TIADIAZOLIC ȘI BENZOTIAZOLIC
 • 1. Sinteza compușilor cu fragment tiosemicarbazonic
 • 2. Utilizarea derivaţilor cu fragment tiosemicarbazonic în calitate de liganzi
 • 3. Metode de sinteza ale compușilor cu fragment 1,3-tiazolic și 1,3,4- tiadiazolic
 • 4. Metode de sinteză ale compușilor cu fragment benzotiazolic
 • 5. Concluzii la capitolul I
2. SINTEZA ȘI ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A COMPUȘILOR DI-, TRI-, TETRA- ȘI PENTANORLABDANICI CU UNITĂȚI STRUCTURALE TIOSEMICARBAZONICE
 • 2.1. Sinteza compușilor di-, tri-, tetra- și pentanorlabdanici cu unități structurale tiosemicarbazonice
 • 2.1.1. Utilizarea metodelor neconvenționale în sinteza esterilor metilici biciclohomofarnesenici - intermediari valoroși în sinteza compușilor norlabdanici
 • 2.1.2. Sinteza compușilor di-, tri-, tetra- și pentanorlabdanici cu unități structurale tiosemicarbazonice reieșind din cetone
 • 2.1.3. Sinteza compușilor tetranorlabdanici cu unități structurale tiosemicarbazonice pornind de la acizi
 • 2.2. Utilizarea compușilor norlabdanici cu fragment tiosemicarbazonic în calitate de liganz
 • 2.3. Metode de sinteză ale compușilor di-, tri-, tetra- și pentanorlabdanici cu unități structurale tiosemicarbazonice
 • 2.4. Activitatea antimicrobiană a compușilor di-, tri-, tetra- și pentanorlabdanici cu unități structurale tiosemicarbazonice
 • 2.5. Concluzii la capitolul II

3. SINTEZA ȘI ACTIVITATEA ANTIMICROBIANĂ A COMPUȘILOR DI-, TRI-, TETRA- ȘI PENTANORLABDANICI CU FRAGMENTE 1,3-TIAZOLICE, 1,3,4-TIADIAZOLICE ȘI BENZOTIAZOLICE
 • 3.1. Sinteza compușilor di-, tri, tetra- și pentanorlabdanici cu unități structurale 1,3-tiazolice
 • 3.2. Sinteza compușilor tetranorlabdanici cu unități structurale 1,3,4-tiadiazolice
 • 3.3. Sinteza compușilor tetranorlabdanici cu fragmente benzotiazolice
 • 3.4. Metode de sinteză ale compușilor di-, tri, tetra- și pentanorlabdanici cu unități structurale 1,3-tiazolice, 1,3,4-tiadiazolice și benzotiazolice
 • 3.5. Activitatea antimicrobiană a compușilor di-, tri-, tetra- și pentanorlabdanici cu unități structurale 1,3-tiazolice, 1,3,4-tiadiazolice și benzotiazolice
 • 3.6. Concluzii la capitolul III

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CV-ul CANDIDATULUI
LISTA PUBLICAŢIILOR ȘTIINȚIFICE