Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / mai /

Estimarea stării de sănătate a populaţiei din localităţile riverane râului Prut în relaţie cu calitatea apei potabile


Autor: Miron Inga
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.07 - Igienă
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Grigore Friptuleac
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 mai 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 iulie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document0.51 Mb / în română

Teza

CZU 614.2:613.31:628.1.033(478)(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
0 pagini


Cuvinte Cheie

calitatea apei, râul Prut, apeduct alimentat râul Prut, apeduct alimentat sonde, fântâni, morbiditatea populației

Adnotare

Structura tezei: introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 150 de titluri, 4 anexe, 115 de pagini text de bază, 39 de figuri, 19 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 15 lucrări ştiinţifice.

Scopul lucrării: Determinarea impactului calităţii apei potabile asupra stării de sănătate a populației din localităţile riverane r. Prut şi elaborarea măsurilor de prevenţie.

Domeniul de studiu: igiena, sănătatea mediului.

Obiectivele cercetării: Cercetarea şi evaluarea în dinamica multianuală și sezonieră a indicilor calităţii apei din apeductele ce se alimentează din r. Prut, din sondele arteziene și sursele locale adiacente fluviului; efectuarea unui studiu epidemiologic retrospectiv a morbidității populației din localitățile riverane r. Prut; estimarea comparativă a formelor morbide la populația ce se alimentează în scop potabil cu apă din diferite surse riverane r. Prut, evaluarea chestionarelor; stabilirea relaţiilor corelative dintre indicatorii calităţii apei potabile şi unii indici ai stării de sănătate a populaţiei privind riscurile determinate; determinarea direcţiei şi măsurilor prioritare necesare pentru îmbunătăţirea sistemului de aprovizionare cu apă şi fortificarea stării de sănătate a populaţiei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică reiese din abordarea complexă a investigațiilor într-o direcție nouă de cercetare, ce vizează sănătatea populației în relație cu mediul. În premieră pentru Republica Moldova a fost evidențiat impactul complex al calității apei potabile, din diferite surse, asupra sănătății populației și argumentate măsurile specifice de prevenție.

Problema ştiinţifică soluţionată în teză constă în evidențierea particularităților stării de sănătate a populaţiei din localitățile adiacente r. Prut ce utilizează în scop potabil apă din diferite surse și de diferită calitate s-a constatat că pentru sănătatea populației este mai favorabilă apa potabilă din apeductul alimentat din r. Prut.

Semnificația teoretică. Studiul realizat suplinește cadrul actual al politicilor pentru sănătate publică cu dovezi obiective, teoretic argumentate, de eficientizare a sistemului de supraveghere și management a calității apei potabile și de prevenire a maladiilor hidric dependente. Datele sunt importante pentru domeniul științific și didactic.

Valoarea aplicativă a studiului. Rezultatele obținute au creat premise pentru elaborarea măsurilor intersectoriale, ştiinţific argumentate, orientate spre asigurarea securității apei potabile și prevenirea maladiilor hidric determinate. Ele vor sta la baza activității practice a serviciului de sănătate publică.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au stat la baza perfecționării unor acte legislative ce reglementează managementul calității apei potabile, servesc ca suport de consolidare și coordonare a activităților intersectoriale în domeniul asigurării securității apei potabile și prevenirii bolilor hidric dependente. Ele au fost utilizate la elaborarea a trei regulamente sanitare privind problemele apei și sănătății.

Cuprins


CARACTERISTICA SITUAŢIEI ACTUALE A PROBLEMEI SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI DIN LOCALITĂŢILE RIVERANE FLUVIILOR DE APĂ UTILIZATĂ ÎN SCOPURI PATABILE
 • 1.1. Caracteristica calităţii apei din sursele folosite cu scop potabil de populaţia din
 • localităţile riverane fluviilor de apă.
 • 1.2. Problema stării de sănătate a populaţiei din localităţile riverane fluviilor de apă
 • 1.3. Măsurile de îmbunătăţire a calităţii apei potabile şi de ameliorare
 • a stării de sănătate a populaţiei din localităţile riverane fluviilor de apă
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a materialelor cercetate
 • 2.2. Metodele de cercetare…
 • 2.3. Metode de prelucrare statistică a rezultatelor
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA IGIENICĂ A CALITĂȚII APEI FOLOSITE ÎN SCOP POTABIL DIN ECOSISTEMUL RÂULUI PRUT
 • 3.1. Estimarea igienică a calității apei din râul Prut
 • 3.2. Estimarea aprovizionării cu apă a populației din localitățile riverane râului Prut
 • 3.3. Estimarea igienică comparativă a calității apei din apeductele alimentate
 • din râul Prut, sondele arteziene și sursele locale adiacente fluviului 3.4.
 • Concluzii la capitolul 3
4. CARACTERISTICA ŞI EVALUAREA INDICILOR STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI DIN ECOSISTEMUL RÂULUI PRUT
 • 4.1. Caracteristica morbidităţii generale a populaţiei Republicii Moldova
 • 4.2. Estimarea morbidității populației din ecosistemul râului Prut după adresabilitate
 • 4.3.Estimarea comparativă a morbidității populației după adresabilitate în localitățile pilot
 • 4.4. Evaluarea comparativă a morbidității populației din loturile selectate în cercetare
 • în funcție de sursa de apă utilizată în scopuri potabile
 • 4.5.Evaluarea corelației dintre compoziția chimică a apei potabile și unele forme de
 • nosologii la populația din ecosistemul râului Prut
 • 4.6.Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declaraţia privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului