Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aspecte clinice şi tratamentul morfofuncţional a pacienţilor cu dereglări ocluzale


Autor: Alexandru Postolachi
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Gheorghe Nicolau
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 ianuarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 1 martie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU [616.314.25/.26+616.314.-77 + 616.314-74]-08

Adobe PDF document 4.72 Mb / în română
154 pagini


Cuvinte Cheie

ocluzie, dereglări ocluzale, contacte dentare, dinţi laterali, restaurare

Adnotare

În lucrare sînt prezentate rezultatele examenului complex şi particularităţile tabloului clinic a 110 (47 b., 63 f.) pacienţi cu dereglări ocluzale, în vîrstă de 20-61 ani, în ocluzia ortognatică fără semne clinice esenţiale de afecţiuni ale parodontului. În baza rezultatelor investigaţiilor clinice şi paraclinice au fost elaborate principii şi metode noi de restaurare directă şi indirectă a arhitecturei suprafeţei ocluzale a dinţilor laterali lezaţi sau / şi absenţi cu evaluarea rezultatelor obţinute.

Au fost studiate şi determinate modificările de structură ale ariilor ocluzale a dinţilor laterali şi sistematizaţi factorii de risc la declanşarea dereglărilor ocluzale. Cercetările au permis de a determi-na particularităţile tabloului clinic în dereglările ocluzale, dependente de reducerea numărului de contacte ocluzale şi gradul de lezare a suprafeţelor ocluzale ale dinţilor laterali la determinarea stra-tegiei şi realizării tratamentului complex restaurativ prin tehnici directe şi indirecte.

Datele examenului complex al pacienţilor au permis de a stabili că particularităţile tabloului clinic a dereglărilor ocluzale sînt influenţate de numărul de contacte ocluzale absente, denivelarea planului de ocluzie, şi de particularităţile de relaţii interocluzale din zonele afectate ale arcadelor dentare, care la rândul lor produc modificări morfo-funcţionale în parodontul dinţilor antrenaţi în proces, în ATM şi sistemul muscular. Perturbările indicate au fost confirmate prin rezulatatele in-vestigaţiilor clinice, radiologice (ortopantomografia, tomogafia ATM, radioviziografia cu densitometria corticalei alveolare a dinţilor laterali inferiori), electromiografiei muşchilor maseterici şi a fasciculilor anterioare ale muşchilor temporali şi a. Această interdependenţă argumentează im-portanţa şi necesitatea refacerii echilibrului ocluzal ca condiţie indespensabilă la asigurarea funcţio-nalităţii sistemului stomatognat.

Rezultatele investigaţiilor complexe au stat la baza elaborării în primiera şi aprobării principii-lor şi metodelor perfecţionate de restaurare directă şi indirectă a morfologiei suprafeţei ocluzale a dinţilor laterali cu utilizarea dispozitivelor propuse şi a compositelor contemporane destinate în acest scop. Metodele propuse de modelare a arhitectonicei ocluzale a dinţilor laterali, cu evidenţa desenului ocluzal individual, după metoda „plicului” şi a defectelor MOD pe „secţii”, majorează exactitatea restabilirii topografice a contactelor interocluzale, importante la asigurarea echilibrului ocluzal.

Cuprins


Capitolul I. Aspecte clinice şi de terapie a pacienţilor cu dereglări ocluzale
 • 1.1. Formarea, dezvoltarea şi rolul ocluziei în funcţionalitatea sistemului stomatognat
 • 1.2. Etiopatogenia şi tabloul clinic a dereglărilor ocluzale
 • 1.3. Tratamentul pacienţilor cu dereglări ocluzale

Capitolul II. Material şi metode de investigaţie
 • 2.1. Caracteristica materialului
 • 2.2. Metoda clinico-instrumentală de examinare a pacienţilor
 • 2.3. Indexul complex M.Helkimo de determinare a gradului de disfuncţie a sistemului stomatognat a pacienţilor cu dereglări ocluzale
 • 2.4. Examenul radiologic
 • 2.4.1. Radiografia intraorală dento-parodontală
 • 2.4.2. Ortopantomografia zonei maxilo-faciale
 • 2.4.3. Tomografia articulaţiei temporo-mandibulare
 • 2.4.4. Radioviziografia computerizată (RVG)
 • 2.4.5. Densitometria computerizată a corticalei alveolare a dinţilor laterali la mandibulă
 • 2.4.6. Electromiografia (EMG) muşchilor maseterici şi a fasciculilor anterioare ale muşchilor temporali
 • 2.4.7. Metoda de obţinere a ocluziogramei la examenul ocluziei şi de documentare a contactelor ocluzale
 • 2.4.8. Biometria modelelor de diagnostic
 • 2.4.9. Metoda de modelare matematică a distribuirii forţelor ocluzale pe dinţii laterali

Capitolul III. Rezultatele examenului complex şi tratamentul pacienţilor cu dereglări ocluzale
 • 3.1. Particularităţile evoluţiei şi a manifestărilor clinice în dereglările ocluzale
 • 3.2. Conceperea şi realizarea tratamentului direct şi indirect a pacienţilor cu dereglări ocluzale
 • 3.2.1. Tratamentul restaurativ direct a pacienţilor cu dereglări ocluzale
 • 3.2.1.1. Argumentarea morfofuncţională şi metode de restaurare directă a reliefului ocluzal a dinţilor laterali
 • 3.2.1.2. Etapele de restaurare a suprafeţei ocluzale a primului molar superior la păstrarea înălţimei unui sau a mai mulţi cuspizi
 • 3.2.1.3. Etapele de restaurare a suprafeţei ocluzale a primului molar superior cu lezarea totală a reliefului ocluzal
 • 3.2.1.4. Etapele de restaurare a suparfeţei ocluzale lezate total a primului molar inferior cu varietatea tipului desenului arhitectonic ocluzal
 • 3.2.1.5. Etapele de restaurare a suprefeţei ocluzale a primului molar inferior la păstrarea înălţimei cuspizilor cu particularităţile desenului ocluzal
 • 3.2.1.6. Etapele de restaurare a suprafeţei ocluzale a molarului doi inferior lezate total
 • 3.2.1.7. Etapele de restaurare directă în leziunile coronare subtotale şi totale a dinţilor laterali cu utilizarea dispozitivului inel-matrice
 • 3.2.1.8. Metoda de restabilire directă a defectelor coronare cl. II Black cu leziuni întinse a suprafeţei ocluzale
 • 3.2.1.9. Metoda de restaurare directă a morfologiei coronare a dinţilor laterali lezaţi subtotal sau total cu armarea restauraţiei cu fibre de sticlă „Connect”
 • 3.3. Tratamentul restaurativ indirect a pacienţilor cu dereglări ocluzale
 • 3.4. Tratamentul restaurativ a pacienţilor cu breşe ale arcadelor dentare şi dereglări ocluzale
 • 3.5. Rezultatele modelării matematice a biomecanicei forţelor ocluzale în dependenţă de schimbarea poziţiei dintelui şi a suprafeţei ocluzale

Capitolul 4. Deliberarea rezultatelor obţinute