Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Metodologii de evaluare a percepției esteticii orofaciale și funcției orale la pacienți stomatologici


Autor: Gribenco Vitalie
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.21 - Stomatologie
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Valeriu Fala
doctor habilitat, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 5 aprilie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.69 Mb / în română

Teza

CZU 616.31-052:159.923.37:612.31(043.2)

Adobe PDF document 8.11 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

estetica orofacială, calitatea vieții asociată sănătății orale, funcția orală, performanță masticatorie

Adnotare

Structura tezei. Textul tezei este expus pe 110 pagini text de bază, procesate la calculator, fiind constituită din: lista abrevierilor, introducere, 4 capitole, concluzii generale, recomandări practice, bibliografia din 192 de surse și 12 anexe. Materialul ilustrativ include 31 de tabele, 14 de figuri și 7 formule.

Domeniul de studiu: 323.01 – Stomatologie

Scopul lucrării:Selecția, traducerea, evaluarea proprietăților psihometrice a instrumentelor de apreciere a percepției esteticii orofaciale și funcției orale (masticația) pentru validarea și implementarea în practica clinică stomatologică din Republica Moldova.

Obiectivele cercetării: Analiza literaturii de specialitate cu identificarea și selecția instrumentelor de evaluare a autopercepției pacienților privind estetica orofacială și funcția orală (masticația), candidate pentru adaptarea și validarea în practica clinică stomatologică din Republica Moldova; traducerea din limba engleză în limba română a instrumentelor de evaluare a autopercepției pacienților privind estetica orofacială și funcția orală (masticația), cu validarea și evaluarea proprietăților psihometrice la pacienți stomatologici vorbitori nativi de limbă română; determinarea capacității discriminative a instrumentelor de evaluare a autopercepției pacienților privind estetica orofacială și funcția orală (masticația) cu explorarea potențialilor predictori la pacienți stomatologici; evaluarea utilității clinice a protocolului integrat de screening a esteticii dentare DESI față de alte instrumente de evaluare a esteticii orofaciale; stabilirea nivelului de expresie și a intercorelației dintre indicii obiectivi și subiectivi în domeniile estetica orofacială și funcția orală (masticația) a calității vieții asociate sănătății orale la pacienți stomatologici.

Noutatea și originalitatea științifică: În premieră, s-au obținut date privind nivelul de evaluare a autopercepției esteticii orofaciale și funcției orale de către pacienți stomatologici din populația tânără adultă (18-40 ani) vorbitoare de limbă română din Republica Moldova. În premieră, s-a explorat rolul unor potențiali predictori ai autopercepției esteticii orofaciale și funcției orale la pacienții stomatologici din populația tânără adultă (18-40 ani) vorbitoare de limba română din Republica Moldova. Au fost obținute date privind expresia diferitor indici subiectivi și obiectivi de evaluare a esteticii orofaciale și funcției orale în diferite sub-grupe de pacienți stomatologici din Republica Moldova, în funcție de sex, vârstă, autoaprecierea globală a sănătății orale și convingerea proprie privind necesarul de tratament stomatologic de reabilitare funcțional-estetică. S-a determinat un nivel modest de intercorelație dintre instrumentele subiective și obiective de evaluare a esteticii orofaciale și funcției orale (masticația), care reconfirmă necesitatea de elaborare a unor instrumente integrative noi în baza dezvoltării modelelor conceptuale existente privind sub-domeniile OHRQoL. A fost determinat că rezultatele evaluării esteticii orofaciale a pacientului de către specialiști stomatologi sunt potențial părtinite în funcție de specialitatea de bază (ramura stomatologiei) în care activează clinicianul.

Valoarea aplicativă a lucrării. Datele de validare a chestionarelor OES-RO și CFQ-RO și proprietățile psihometrice înalte ale acestora recomandă utilizarea lor în practica stomatologică din Republica Moldova la diferite etape de management clinic a pacienților. Rezultatele obținute permit recomandarea utilizării protocolului modificat de screening a esteticii dentare DESI2 în practica clinică stomatologică din Republica Moldova, cu instruirea prealabilă a specialistului întru evitarea părtinirii la apreciere. A fost elaborat un algoritm de selecție și aplicare a instrumentelor de evaluare a domeniilor estetica orofacială și funcția orală (masticația) a OHRQoL, în funcție de scopul, obiectivele și necesitățile clinice de investigare a pacientului stomatologic.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetărilor științifice au fost implementate în procesul de cercetare, activitate metodologică și clinică la Clinica stomatologică „Fala Dental”, Clinica stomatologică „Megalux Dent”, IM „Centrul Stomatologic Municipal” și în procesul didactic de instruire continuă la Catedra de Stomatologie terapeutică a USMF ”Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1. CADRUL CONCEPTUAL ȘI METODOLOGIC DE ABORDARE A ESTETICII OROFACIALE ȘI FUNCȚIEI ORALE ÎN STOMATOLOGIE (REVIUL LITERATURII)
 • 1.1. Noțiunea de sănătate, boală și calitate a vieții. Modele de abordare conceptuală
 • 1.2. Percepția, definiție, mecanisme, implicații în dezvoltarea instrumentelor OHRQoL
 • 1.3. Metodologii de apreciere a esteticii orofaciale utilizate în stomatologie
 • 1.4. Metodologii de evaluare a funcției orale (masticația) în stomatologie

2. MATERIAL ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală, design-ul studiului, criterii de includere/excludere
 • 2.2. Metodologia de traducere și validare a chestionarelor
 • 2.3. Instrumente de apreciere a esteticii orofaciale
 • 2.4. Instrumente de apreciere a funcției orale
 • 2.5. Prelucrarea matematico-statistică

3. VALIDAREA CHESTIONARELOR OES-RO ȘI CFQ-RO
 • 3.1. Traducerea, adaptarea și validarea chestionarului OES-RO
 • 3.2. Traducerea, adaptarea și validarea chestionarului CFQ-RO
 • 4. EVALUAREA COMPARATIVĂ A INDICILOR SUBIECTIVI ȘI OBIECTIVI AI ESTETICII OROFACIALE ȘI FUNCȚIEI ORALE
 • 4.1. Indici subiectivi și obiectivi ai esteticii orofaciale și funcției orale în diferite sub-grupe de pacienți stomatologici
 • 4.2. Performanța clinică a protocolului DESI față de alți indici obiectivi și subiectivi ai esteticii orofaciale

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
LISTA PUBLICAȚIILOR ȘTIINȚIFICE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII PERSONALE
ANEXE