Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Crearea spectacolului coreografic Carmen prin intermediul limbajului dansului sportiv


Autor: Varnacova Eleonora
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Zoia Guţu
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document0.97 Mb / în română
Adobe PDF document0.80 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.51 Mb / în engleză

Teza

CZU 792.83:793.322(043.2)

Adobe PDF document 2.81 Mb / în rusă
143 pagini


Cuvinte Cheie

spectacol coregrafic, artă coregrafică, coregrafie, dans, dans clasic, dans sportiv, dramaturgie, scenariu, novela Carmen

Adnotare

Structura tezei: partea creativă: punerea în scenă a spectacolului coregrafic Carmen prin intermediul dansului sportiv; cercetare stiintifică: lucrarea cuprinde introducere, două capitole, concluzii generale si recomandări, 166 de surse bibliografice, 70 pagini text de bază, 2 tabele și 4 anexe. Rezultatele studiului sunt reflectate în 8 articole științifice publicate în reviste științifice și prezentate la conferințe naționale cu participare internațională.

Scopul cercetării: fundamentarea artistică, crearea și montarea spectacolului coregrafic Carmen prin intermediul dansului sportiv.

Obiectivele cercetării: imaginea lui Carmen in arta mondiala, analiza evoluției montărilor spectacolelor coregrafice Carmen în arta coregrafică contemporană; analiza chipului Carmen în diferite genuri de artă; elaborarea dramaturgiei spectacolului coregrafic Carmen; elaborarea scenariului spectacolului coregrafic Carmen prin intermediul dansului sportiv; montarea spectacolului coregrafic Carmen.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică și artistică a cercetării este obiectivată de următoarele prevederi: problema creării și montării spectacolului coregrafic Carmen prin intermediul dansului sportiv pentru prima dată a devenit obiectul unei cercetări speciale; în plan retrospectiv au fost stabilite tendințele interpretării artistice a novelei Carmen în arta coregrafică; elaborate conceptual, dramaturgia și scenariul spectacolului coregrafic Carmen prin intermediul dansului sportiv, axate pe principiile corelării/ interacțiunii diferitor genuri de artă (literatură, muzică, coregrafie), corelării specificului chipului Carmen cu limbajul dansului sportiv. Problema științifică și artistică soluționată în cercetare constă în crearea și montarea spectacolului coregrafic Carmen p rin intermediul dansului sportiv.

Semnificația teoretică și artistică a сercetării constă în: dezvoltarea teoriei artei coregrafice prin fundamentarea conceptuală a spectacolului coregrafic Carmen prin intermediul dansului sportiv; analiza teoretică și artistică a diferitor montări coregrafice a novelei Carmen în plan retrospectiv și actual; fundamentarea principiilor, dramaturgiei și scenariului spectacolului coreografic Carmen prin intermediul dansului sportiv; fundamentarea conceptului spectacolului coregrafic Carmen bazat pe dans sportiv; rezultatele cercetării contribuie la dezvoltarea unei noi direcții în coregrafie – coregrafie sportivă; deschiderea de noi oportunități și direcții de dezvoltare a dansului sportiv în baza operelor de arte clasice.

Valoarea aplicativă a cercetării este determinată de oportunitățile de a demonstra spectacolul coregrafic Carmen în fața spectatorilor; de a aplica rezultatele cercetării în formarea inițială și continuă a coregrafilor, dansatorilor. Conceptele științifice și artistice fundamentate în teză pot fi dezvoltate în teze de licență, masterat și doctorat ale viitorilor absolvenți ai programelor de formare profesională la domeniul arta coregrafică.

Aprobarea rezultatelor cercetării a fost realizată în cadrul discuțiilor la ședința Comisiei de îndrumare, care a evaluat și recomandat teza pentru susținerea în cadrul Consiliului și Biroului Școlii doctorale Studiul Artelor și Culturologie din cadrul Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. Totodată, rezultatele cercetării au fost reflectate în 6 articole științifice publicate în reviste științifice și prezentate la conferințe naționale cu participare internațională.

Cuprins


1. ЭВОЛЮЦИЯ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НОВЕЛЛЫ ПРОСПЕРА МЕРИМЕ КАРМЕН В РАЗЛИЧНЫХ ЖАНРАХ СЦЕНИЧЕСКОГО И ДРУГИХ ВИДОВ ИСКУССТВ
  • 1.1. Ретроспективный анализ сценических постановок Кармен
  • 1.2. Особенности образа Кармен в хореографии XXI-го века
  • 1.3. Образ Кармен в различных произведениях искусства
  • 1.4. Выводы по первой главе

2. НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВКИ КАРМЕН В СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ

  • 2.1. Драматургические основы хореографического спектакля Кармен
  • 2.2. Сценарий хореографического спектакля Кармен на основе спортивного танца
  • 2.3. Постановка хореографического спектакля Кармен
  • 2.4. Выводы по второй главе

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
CV АВТОРА