Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tradiții și inovații în arta de interpretare la naiul românesc la confluența secolelor XX-XXI


Autor: Druță Andrei
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Diana Bunea
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 aprilie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.54 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în engleză

Teza

CZU 780.641.6.036(478+498)(043.2)

Adobe PDF document 8.85 Mb / în română
164 pagini


Cuvinte Cheie

nai, artă de interpretare, inovație, tehnici extinse de interpretare, artă de construire a naiului, perfecționare tehnică, repertoriu original pentru nai, învățământ muzical

Adnotare

Teza include următoarele compartimente: adnotări, introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, 132 pagini ale textului de bază, bibliografia din 196 de surse, 13 figuri, 4 tabele, 40 exemple, anexe.

Domeniul de studiu: folclor muzical, organologie.

Scopul şi obiectivele cercetării. Scopul constă în elucidarea particularităților artei de interpretare la nai la confluența secolelor XX-XXI în arealul românesc. Obiectivele: relevarea particularităților parcursului istoric al naiului și a impactului acestuia în cultura muzicală din spațiul românesc și pe plan internațional; evidențierea importanței învățământului muzical la dezvoltarea artei de interpretare la nai; identificarea modificărilor inovative în domeniul construcției naiului și a rolului meșterilor de naiuri, în acest proces; investigarea sub aspect diacronic a tehnicilor de interpretare la nai; analiza tehnicilor contemporane de interpretare la nai și a contribuției naiștilor consacrați la dezvoltarea acestora; examinarea noilor abordări interpretative în baza repertoriului original și cel transcris pentru acest instrument.

Problema științifică importantă soluționată rezidă în crearea unei viziuni ample sistemice cu privire la arta de interpretare la nai în contextul tradiției și inovației. Rezultatele cercetării vor contribui la înlăturarea discrepanței dintre realizările artei de interpretare la nai și absența unor studii teoretice asupra acesteia și la cunoașterea și evaluarea proceselor de dezvoltare și afirmare a naiului românesc în viața artistică pe plan național și internațional. Semnificația teoretică a tezei reflectă argumentarea științifică a rolului naiului în cultura muzicală națională și universală și în oferirea unei baze pentru continuarea cercetărilor pe diverse direcții. Investigațiile în domeniul organologiei diversifică cunoștințele în ce privește realizările artei de interpretare la acest instrument.

Noutatea și originalitatea științifică este condiționată de faptul că până în prezent, naiul, ca instrument muzical de patrimoniu, nu a constituit obiect de studiu științific. Pentru prima dată, în teză au fost elucidați factorii determinanți ai evoluției artei de interpretare la nai în perioada delimitată: modernizarea construcției naiului; învățământul muzical, inovațiile în arta de interpretare. În baza acestor cercetări, a fost elaborat un tablou complex al evoluției artei de interpretare la nai pe parcursul celei de-a doua jumătăți a secolului XX și până în prezent, a fost evaluat rolul acestui instrument în cultura națională și universală contemporană. Originalitatea tezei este determinată și de sinteza abordărilor istoriografice, muzicologice, de organologie și culturologie asupra problemelor cercetate.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele științifice obținute pot fi utilizate în cercetări ulterioare în domeniul organologiei, folclorului muzical, al muzicii contemporane, în cursurile didactice de Instrument special (nai), Folclor muzical românesc, Istoria muzicii naționale, Istoria artei de interpretare la instrumentale populare, Teoria instrumentelor, Teoria interpretării și Metodica interpretării la instrumentele aerofone, la toate nivelurile învățământului muzical din Republica Moldova.

Implementarea rezultatelor științifice. Teza a fost elaborată în cadrul școlii doctorale Studiul artelor şi culturologie a AMTAP, discutată și recomandată pentru susținere de Comisia de îndrumare pe 30 ianuarie 2023. Rezultatele, care reflectă principalele postulate ale tezei, au fost reflectate în cadrul celor 8 articole publicate, prezentate la conferințe științifice în Republica Moldova, România, Ucraina.

Cuprins


1. NAIUL ÎN CULTURA MUZICALĂ DIN REPUBLICA MOLDOVA LA CONFLUENȚA SECOLELOR XX – XXI
 • 1.1. Naiul românesc: tradiție și modernitate
 • 1.2. Naiul în surse bibliografice
 • 1.3. Particularități ale interpretării la nai în surse teoretice și metode didactice
 • 1.4. Concluzii la Capitolul 1

2. MODERNIZAREA CONSTRUCȚIEI NAIULUI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SEC. XX – ÎNCEPUTUL SEC. XXI
 • 2.1. Etape și particularități ale procesului de confecționare a naiurilor
 • 2.2. Contribuția meșterilor în modernizarea naiului
 • 2.3. Inovații și experimente în construcția naiului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE ALE INTERPRETĂRII LA NAI DIN PERSPECTIVĂ PRACTICĂ
 • 3.1. Tehnici de bază în arta de interpretare la nai
 • 3.2. Dezvoltarea potențialului tehnic și artistic al naiului în realizările unor artiști consacrați
 • 3.3. Concluzii la Capitolul 3

4. TEHNICI EXTINSE DE INTERPRETARE ÎN REPEPRTORIUL PENTRU NAI
 • 4.1. Repertoriul ca factor de dezvoltare a tehnicilor de interpretare la nai în perioada cercetată
 • 4.2. Tehnici extinse la nai în creații academice și folclorice
 • 4.3. Concluzii la Capitolul 4
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI BIBLIOGRAFIE DECLARAŢIE CV ANDREI DRUȚĂ