Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Tratarea partidei pianului în ciclurile vocale ale lui F. Schubert


Autor: Turea Elena
Gradul:doctor în studiul artelor, culturologie
Specialitatea: 17.00.01 - Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Svetlana Ţîrcunova
doctor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)
Instituţia: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice (AMTAP)

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română
Adobe PDF document0.39 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.44 Mb / în rusă

Teza

CZU 784.3:781.66(043.3)

Adobe PDF document 6.88 Mb / în rusă
147 pagini


Cuvinte Cheie

ciclu vocal, ansamblu vocal de cameră, Lied, melodie, cântec, text poetic, partida pianului, Franz Schubert

Adnotare

Structura tezei: Compartimentul artistic: trei programe concertistice, înregistrate pe DVD. Cercetarea științifică: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia ce include 127 de titluri, 5 anexe; 92 pagini ale textului de bază, 46 pagini de anexe.

Domeniul de studiu: muzica vocală austro-germană.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul tezei constă în a caracteriza tratarea partidei pianului în ciclurile vocale ale lui F. Schubert Frumoasa morăriță și Calatorie de iarnă din poziția rolului ei în realizarea interpretativă a ideii artistice. Obiectivele investigației: a defini locul ciclurilor vocale ale lui F. Schubert în panorama istorică a muzicii vocale austro-germane timpurii; a examina opusurile respective prin prisma particularităților de bază ale conținutului, formei și a limbajului muzical; a caracteriza importanța acompaniamentului instrumental în creațiile menționate; a dezvălui particularitățile facturale ale partidei pianului; a desemna problemele de interpretare în lucrările vizate; a recomanda modalități concrete de depășire a dificultăților de ordin artistic și tehnic în tratarea ciclurilor vocale respective de F. Schubert.

Noutatea şi originalitatea științifico-practică a proiectului este determinată de sinteza abordării teoretice a ciclurilor lui F. Schubert și, în mod nemijlocit, executarea lor practică, interpretativă. Aspectul practic al tezei s-a cristalizat în cadrul evoluărilor scenice, acestea fiind definite prin noutatea repertoriului concertistic. În compartimentul teoretic, pentru prima dată în Republica Moldova a fost creat un studiu fundamental, în care se cercetează specificul partidei pianului în ciclurile vocal-camerale ale lui F. Schubert și se propune viziunea proprie asupra tratării interpretative a lucrărilor menționate. Originalitatea este determinată de perspectiva metodologică a investigației, care presupune sinteza instrumentarului muzicologic și a practicii interpretative.

Valoarea aplicativă a lucrării constă în faptul, că aceasta completează și aprofundează șirul investigațiilor din domeniul istoriei artei interpretative din punctul de vedere al interpretului practician. Cercetarea de față poate fi implementată în procesul de studiere a disciplinilor Măiestrie de concert, Canto, Lied, Istoria muzicii universale, Practica pedagogică, Practica artistică. Rezultatele investigației pot fi aplicate în procesul de pregătire a evoluărilor concertistice și în cadrul studiului individual al studenților, dar și în activitatea curentă a pedagogilor, care predau disciplinele Măiestrie de concert și Lied.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Aprobarea practică a avut loc în cadrul celor trei evoluări concertistice în Sala mare a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, în Sala mică a Filarmonicii Naționale ”S.Lunchevici” și la Sala cu Orgă din Chișinău. Rezultatele studiului au fost aprobate în cadrul conferințelor naționale și internaționale, 12 la număr, din Republica Moldova, Ucraina, România, Rusia precum și în 6 publicații științifice.

Cuprins


1. ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ПАРТИИ АККОМПАНЕМЕНТА В АВСТРО-НЕМЕЦКОЙ КАМЕРНО-ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ ОТ ИСТОКОВ ДО НАЧАЛА ХIХ ВЕКА
  • 1.1. Взаимодействие вокального и инструментального начал в музыке Австрии и Германии XVI–XVIII веков
  • 1.2. Связь вокальной мелодии с инструментальным сопровождением и предвосхищение идеи циклизации песен в творчестве В.А. Моцарта
  • 1.3. Развитие фортепианной фактуры в сочинении Л. Бетховена К далекой возлюбленной
  • 1.4. Выводы по главе 1

2. ОСОБЕННОСТИ ФОРТЕПИАННОГО АККОМПАНЕМЕНТА В ВОКАЛЬНОМ ЦИКЛЕ Ф. ШУБЕРТА ПРЕКРАСНАЯ МЕЛЬНИЧИХА
  • 2.1. Роль фортепианной партии в воплощении романтических идеалов лирического героя (песни №№ 1–11)
  • 2.2. Средства фортепианной выразительности в воспроизведении судьбы главного героя (песни №№ 12–20)
  • 2.3. Выводы по главе 2

3. СПЕЦИФИКА ПАРТИИ ФОРТЕПИАНО В ЦИКЛЕ ЗИМНИЙ ПУТЬ
  • 3.1. Важность фортепианного сопровождения в воссоздании образа одинокого странника (песни №№ 1–12)
  • 3.2. Значение фортепианного аккомпанемента в раскрытии чувства трагического одиночества (песни №№ 13–24)
  • 3.3. Выводы по главе 3

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
БИБЛИОГРАФИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ