Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Liliecii (Chiroptera, Mammalia) din adăposturile subterane ale Republicii Moldova


Autor: Caldari Vladislav
Gradul:doctor în biologie
Specialitatea: 03.00.08 - Zoologie
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Victoria Nistreanu
doctor, conferenţiar cercetător
Instituţia: Institutul de Zoologie

Statut

Teza a fost susţinută pe 17 iunie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română
Adobe PDF document0.90 Mb / în engleză

Teza

CZU 599.4(478)(043.3)

Adobe PDF document 15.39 Mb / în română
168 pagini


Cuvinte Cheie

lilieci, morfologie, particularități ecologice, sit, repartizare biotopică, colonie, hibernare, adăposturi, mine părăsite, importanță, biodiversitate, conservare

Adnotare

Teza constă din introducere, 4 capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 165 titluri, 132 pagini de text de bază, 69 figuri, 4 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 25 lucrări științifice.

Scopul lucrării: elucidarea diversității faunistice a comunităților de chiroptere în adăposturile subterane ale Republicii Moldova, evidențierea particularităților ecologice, de hibernare și reproducere a speciilor de lilieci și importanței lor în natură și în viața omului.

Obiectivele: Studiul faunistic, taxonomic și morfologic al comunităților de chiroptere din zona centrală și de nord a republicii; evidențierea distribuției biotopice și particularităților de hibernare și reproducere a comunităților de lilieci; dinamica efectivului numeric și a diversității comunităților de chiroptere; elucidarea importanței liliecilor în rețelele trofice ale lumii vii și în economia țării, necesitatea conservării lor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. În premieră au fost realizate cercetări complexe ale comunităților de chiroptere din adăposturile subterane. Au fost identificate 6 situri noi de hibernare și reproducere a unor specii de lilieci. Au fost actualizate datele privind morfologia și elaborate hărțile de răspândire a speciilor troglofile de lilieci. Au fost evidențiate particularitățile biologice și ecologice a 11 specii de lilieci din 5 genuri, componența calitativă și cantitativă a coloniilor de hibernare și reproducere din diverse adăposturi subterane. A fost stabilită starea actuală a populațiilor speciilor de chiroptere troglofile și evidențiați factorii limitativi.

Problema științifică soluționată constă în evidențierea particularităților morfologice, biologice și ecologice, a structurii comunităților de chiroptere în perioada de hibernare și reproducere, elucidarea preferințelor speciilor față de un anumit adăpost. S-au elucidat factorii care condiționează diminuarea efectivului populațiilor de lilieci.

Semnificația teoretică. Au fost elucidate particularitățile morfologice, biologice și ecologice ale speciilor troglofile. A fost elucidată dinamica sezonieră și multianuală a comunităților de lilieci din adăposturi subterane. Cercetările efectuate se încadrează în direcțiile și cercetările științifice prioritare, în programele și strategiile naționale și internaționale, privind protecția și conservarea biodiversității, ceea ce constituie o contribuție semnificativă la realizarea convențiilor internaționale la care a aderat Republica Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. A fost elucidată importanța liliecilor în natură și economia umană. Rezultatele obținute servesc drept suport pentru metodologia de monitorizare a populațiilor de lilieci în adăposturi subterane. În urma cercetărilor au fost elaborate un șir de recomandări privind conservarea liliecilor și a habitatelor acestora, cu accentuarea importanței educării și implicării publicului larg privind protecția chiropterofaunei.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele obținute au fost utilizate de către specialiști ca suport la elaborarea unei indicații metodice. Rezultatele cercetărilor au fost aplicate în procesul elaborării și stabilirii ariilor protejate în cadrul Rețelei Emerald, precum și la implementarea unui proiect transfrontalier cu România. Informația despre acest grup de mamifere este utilizată și implementată în procesul didactic, la realizarea tezelor de licență și de masterat la instituțiile de învățământ cu profil biologic și ecologic. Datele vor fi utilizate la elaborarea şi redactarea ediţiei a IV-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova.

Cuprins


1. SINTEZA BIBLIOGRAFICĂ
 • 1.1. Evoluția și adaptările liliecilor
 • 1.2. Starea actuală a cercetărilor chiropterologice în Republica Moldova
 • 1.3. Starea actuală a cercetărilor în țările adiacente
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE
 • 2.1. Descrierea habitatelor liliecilor din zona de centru și de nord a țării
 • 2.2. Condiții climatice
 • 2.3. Metode de cercetare
 • 2.3.1. Metode de observații indirecte
 • 2.3.2. Metode de observații directe…
 • 2.3.3. Identificarea speciilor de chiroptere
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STUDIU TAXONOMIC ȘI ECOLOGIC AL SPECIILOR TROGLOFILE DE LILIECI DIN ZONA CENTRALĂ ȘI DE NORD A REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Morfologia și răspândirea speciilor troglofile de lilieci
 • 3.2. Particularități biologice ale chiropterelor
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. STRUCTURA ȘI PARTICULARITĂŢILE BIO-ECOLOGICE ALE COMUNITĂȚILOR DE CHIROPTERE ÎN ADĂPOSTURI SUBTERANE
 • 4.1. Structura comunităților de chiroptere în perioada de hibernare
 • 4.2. Reproducerea speciilor de lilieci în adăposturile subterane
 • 4.3. Structura comunităților de lilieci în adăposturile subterane în perioada vară-toamnă
 • 4.4. Analiza ecologică a comunităților de chiroptere
 • 4.5. Importanța liliecilor în relațiile trofice ale lumii animale
 • 4.6. Factori limitativi
 • 4.7. Conservarea speciilor de lilieci în Republica Moldova
 • 4.8. Concluzii la capitolul 4
CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI