Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2022 / iunie /

Impactul migrației parentale de muncă asupra stării sănătății copiilor


Autor: Gorbunov Galina
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.09 - Pediatrie
Anul:2022
Consultanţi ştiinţifici: Ninel Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 30 septembrie 2022

Autoreferat

Adobe PDF document3.54 Mb / în română

Teza

CZU 613.95:331.556.4(478)(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
324 pagini


Cuvinte Cheie

copii marcați de migrație, migrația parentală de muncă, remitențe, statut social, adresabilitatea și accesibilitatea, structura morbidității, calitatea vieții, asistență medicală, factori de risc, standardul supravegherii

Adnotare

Structura tezei:Lucrarea a fost expusă pe 324 pagini de text electronic și se compartimentează în: introducere, 6 capitole de cercetări originale, concluzii şi recomandări practice, indice bibliografic (360 titluri), 88 de figuri, 73 de tabele, 9 anexe. Rezultatele cercetării au fost prezentate în 26 de publicaţii.

Domeniul de studiu: Pediatrie.

Scopul studiului: Evaluarea complexă a aspectelor medicale, sociale, manageriale, informaţionale ale situației copiilor Moldovei rămași temporar fără grijă părintească din motivul migrației parentale de muncă pentru ameliorarea asistenței medicale acordate acestor copii în sistemul de sănătate al Republicii Moldova.

Obiectivele cercetării: Analiza retrospectivă a fenomenului migrației parentale în Republica Moldova. Studierea impactului migrației parentale de muncă asupra sănătății copiilor. Analiza complexă a morbidității copiilor marcați de migrația parentală de muncă și calității asistenței medicale acordate acestor copii. Evaluarea calității vieții copiilor afectați de migrația parentală de muncă. Identificarea factorilor de acțiune asupra morbidității copiilor marcați de migrația de muncă a părinților. Elaborarea standardului de supraveghere a copiilor și de profilaxie a efectelor negative ale migrației parentale asupra sănătății copiilor.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: În premieră pentru Republica Moldova a fost estimat impactul migrației parentale de muncă asupra sănătății copiilor și identificați factorii de risc cu elaborarea standardului de supraveghere a efectelor negative produse de migrația parentală de muncă asupra sănătății copiilor. Pentru prima dată a fost apreciată calitatea vieții copiilor marcați de migrația părinților la muncă și specificată valoarea instrumentelor aplicate pentru estimarea semnificației clinice și sociale. A fost analizată adresabilitatea copiilor marcați de migrația parentală de muncă pentru serviciile de asistență medicală și elucidată accesibilitatea lor.

Problema ştiinţifică importantă: Au fost stabilite şi argumentate ştiinţific posibilitățile de prevenire a efectelor negative ale migrației de muncă a părinților asupra sănătății copiilor lor prin dezvoltarea și fortificarea managementului supravegherii factorilor de risc.

Semnificația teoretică: Rezultatele cercetării au elucidat particularitățile regionale ale migrației parentale de muncă și au conturat profilul medico-social al copiilor migranților. Lucrarea a adus aport prin estimarea calității vieții copiilor marcați de migrația parentală de muncă și elaborarea standardului de supraveghere eficientă a sănătății lor. Lucrarea a argumentat necesitatea organizării serviciilor educaţionale în domeniul medical, orientate spre ameliorarea acordării asistenței medicale copiilor migranților.

Valoarea aplicativă a lucrări: Studiul de evaluare a calității asistenţei medicale acordate copiilor migranților s-a finisat cu elaborarea unui set de recomandări practice pentru specialiştii din sectorul de asistenţă medicală primară și specializată. A fost adaptat și recomandat spre utilizare instrumentul de chestionare PedsQL™ Pediatric Quality of Life Inventory Version 4.0 English.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele cercetării prezintă un suport metodologic pentru asigurarea deciziilor bazate pe dovezi privind prevenția factorilor de risc pentru sănătatea copiilor marcați de migrația de muncă parentală în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de nivel teritorial; se aplică în procesul didactic al Departamentului Pediatrie și practica clinicilor pediatrice al IP USMF ”Nicolae Testemițanu”.

Cuprins


1. REPERE CONCEPTUALE ȘI VIZIUNI CONTEMPORANE ÎN INTERPRETAREA IMPACTULUI MIGRAȚIEI ASUPRA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI
 • 1.1. Analiza situaţiei globale în domeniul migraţiei de muncă
 • 1.2. Repere istorice și tendințe migraționale actuale ale cetățenilor Republicii Moldova
 • 1.3. Consecințele sociale ale migrației
 • 1.4. Consecinţele migraţiei de muncă asupra sănătăţii migranţilor
 • 1.5. Impactul migrației asupra calității vieții copiilor
 • 1.6. Problemele de sănătate ale copiilor afectați de migrația parentală de muncă
 • 1.7. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Metodele de analiză statistică a datelor obținute
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. FENOMENUL MIGRAȚIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA ȘI EFECTELE MEDICOSOCIALE ASUPRA SĂNĂTĂȚII COPIILOR
 • 3.1. Analiza evoluției procesului migrațional în Republica Moldova, centrată pe fenomenul copiilor rămași temporar fără grija parentală
 • 3.2. Abordare socială a respondenților studiului
 • 3.3. Analiza adresabilității și accesului copiilor marcați de migrația de muncă a părinților la serviciile medicale
 • 3.4. Abordarea calitativă asupra riscurilor la care sunt expuși copiii cu părinți plecați la muncă în străinătate
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

4. PARTICULARITĂȚILE SOCIALIZĂRII ȘI ACCESIBILITĂȚII ASISTENȚEI MEDICALE ALE COPIILOR DUPĂ MIGRAREA PĂRINȚILOR LA MUNCĂ
 • 4.1. Analiza comparativă a statutului medico-social al copiilor incluși în studiu prin prisma fenomenului migrației parentale de muncă
 • 4.2. Identificarea particularităților alimentației, igienei și de comportament ale pacienților din studiu
 • 4.3. Elucidarea și evaluarea determinanților sociali ai asistenței medicale copiilor marcați de migrația parentală de muncă
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. EVALUAREA IMPACTULUI MIGRAȚIEI PARENTALE DE MUNCĂ ASUPRA SĂNĂTĂȚII COPIILOR
 • 5.1. Aprecierea asigurării asistenței medicale copiilor marcați de migrația parentală de muncă
 • 5.2. Estimarea morbidității copiilor marcați de migrația parentală de muncă
 • 5.3. Identificarea structurii morbidității generale a copiilor marcați de migrația parentală de muncă și cuantificarea factorilor medico-sociali de risc pentru sănătatea lor

 • 5.4. Concluzii la capitolul 5
6. CALITATEA VIEȚII COPIILOR MARCAȚI DE MIGRAȚIA DE MUNCĂ A PĂRINȚILOR
 • 6.1. Aspecte descriptive, medico-sociale ale pacienților intervievați prin aplicarea chestionarului PedsQL™ Pediatric Quality of Life Inventory Version 4.0 English pentru evaluarea calității vieții
 • 6.2. Estimarea fidelității măsurării calității vieții copiilor incluși în studiu prin aplicarea chestionarului PedsQL™ Pediatric Quality of Life Inventory Version 4.0 English
 • 6.3. Calitatea vieții, sănătatea fizică și psiho-socială a copiilor marcați de migrația parentală
 • 6.4. Concluzii la capitolul 6

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
REFERINȚE BIBLIOGRAFICE
ANEXE DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-UL AUTORULUI