Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Imaginea ca factor de creștere a competitivității întreprinderii pe piață


Autor: Malancea Iurie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.06 - Marketing; logistică
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Grigore Belostecinic
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 iunie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română
Adobe PDF document0.99 Mb / în engleză

Teza

CZU 339.138:658(043)

Adobe PDF document 7.02 Mb / în română
197 pagini


Cuvinte Cheie

marketing, imagine, identitate, brand, competitivitate, avantaj competitiv, metode de măsurare, Republica Moldova, poziționare, strategii competitive, comunicări integrate

Adnotare

Volumul și structura tezei. Teza include: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 113 titluri, 7 anexe, 156 de pagini text de bază (până la Bibliografie), 34 de figuri și 40 tabele. Rezultatele obținute sunt publicate în 8 lucrări științifice.

Domeniul de studiu: Științe economice.

Obiectul cercetării: este prezentat conceptul de imagine și identitate în activitatea de marketing, aplicat în creșterea competitivității întreprinderii pe piață. Scopul cercetării: constă în elaborarea unor metode de analiză și gestionare a imaginii întreprinderilor care să rezulte în strategii care utilizează eficient instrumentarul de marketing în creșterea competitivității.

Obiectivele cercetării: identificarea și delimitarea abordărilor conceptuale ale conceptelor de imagine și identitate; examinarea imaginii ca sursă de avantaj competitiv; identificarea instrumentelor și metodelor de măsurare a imaginii; investigarea competitivității Republicii Moldova în contextul concurențial global; delimitarea particularităților competitivității sectorului de confecții prin prisma imaginii; cercetarea și evaluarea imaginii brandurilor autohtone Iuvas, Maicom, Vasconi; elaborarea strategiilor de îmbunătățire a imaginii întreprinderilor.

Noutatea și originalitatea științifică: rezidă în cercetarea conceptului de imagine și identitate a întreprinderii în contextul competitivității economice și în înaintarea unui cadru operațional (proces) de gestionare strategică a imaginii în baza căruia întreprinderea va îmbunătăți continuu competitivitatea întreprinderii prin imagine.

Problema științifică importantă soluționată în cercetare: Problema: lipsa clarității și cunoașterii conceptului de imagine ca sursă de avantaj competitiv pentru o întreprindere. Întrebarea de cercetare: cum putem măsura imaginea unei întreprinderi și care sunt strategiile sustenabile de dezvoltare și consolidare a competitivității întreprinderii prin imagine? Au fost identificate metode și tehnici de măsurare a imaginii care țin cont de specificul părților interesate și s-a propus un cadru operațional de gestionare a imaginii care include directive strategice de consolidare a competitivității întreprinderilor din Republica Moldova în vederea eficientizării activității de marketing.

Semnificația teoretică a cercetării: este evidențiată prin studierea aprofundată a tuturor constructelor ce definesc conceptul de imagine și a ambiguității termenului în literatura de specialitate.

Valoarea aplicativă a lucrării: este reprezentată prin analiza competitivității sectorului de confecții, elaborarea metodelor de măsurare a imaginii întreprinderii, evaluarea imaginii brandurilor autohtone Iuvas, Maicom, Vasconi și elaborarea unui cadru operațional de gestionare strategică a imaginii întreprinderii.

Implementarea rezultatelor științifice: s-a realizat în cadrul întreprinderii Iuvas SRL, a departamentului de PR și comunicare a universității Divitia Gratiae, în cadrul disciplinei Managementul Marketingului predat masteranzilor Institutului Internațional TCMI, Austria, în cadrul instruirilor de afaceri organizate de compania Advanced Consulting SRL în colaborare cu organizația Elvețiană COM International. De asemenea, rezultatele investigațiilor științifice au fost comunicate la conferințe științifice naționale și internaționale și prin publicațiile științifice în reviste de profil.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND IMAGINEA ȘI COMPETITIVITATEA ÎNTREPRINDERII PE PIAȚĂ
 • 1.1. Conceptul de imagine și identitate în activitatea de marketing
 • 1.2. Imaginea întreprinderii în contextul competitivității economice
 • 1.3. Instrumente și metode de măsurare a imaginii întreprinderii pe piață
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. COMPETITIVITATEA INDUSTRIEI UȘOARE DIN R. MOLDOVA PRIN PRISMA IMAGINII ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL DE CONFECȚII
 • 2.1. Evoluțiile specifice industriei ușoare a Republicii Moldova
 • 2.2. Competitivitatea sectorului de confecții din Republica Moldova
 • 2.3. Analiza și măsurarea imaginii întreprinderilor de confecții: cazul brandurilor IUVAS, MAICOM, VASCONI
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. STRATEGII SUSTENABILE DE DEZVOLTARE ȘI CONSOLIDARE A COMPETITIVITĂȚII ÎNTREPRINDERILOR PRIN IMAGINE
 • 3.1. Rolul brandingului și a comunicărilor integrate în consolidarea imaginii întreprinderii
 • 3.2. Strategii de dezvoltare a imaginii întreprinderii
 • 3.3. Strategii de ameliorare a imaginii în politica de marketing a întreprinderii
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE 4