Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Epidemiologia, determinantele și predicția accidentului vascular cerebral


Autor: Sprincean Mariana
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.13 - Neurologie
Anul:2022
Consultanţi ştiinţifici: Svetlana Hadjiu
doctor habilitat, profesor universitar
Ninel Revenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 29 iunie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 616.831-005.4-053.2

Adobe PDF document 6.75 Mb / în română
359 pagini


Cuvinte Cheie

sistem nervos central, accident vascular cerebral ischemic, factori neurotrofici, factor de creștere vascular endotelial, factor neurotrofic ciliar, proteina S100B, endoglina (CD105), interleukina 6, anticorpi antifosfolipidici, neuroinflamație, angiogeneză

Adnotare

Structura tezei: introducere, 5 capitole, sinteza rezultatelor obţinute, concluzii generale şi recomandări practice, bibliografie din 310 titluri, 279 pagini text de bază, 37 de tabele, 102 figuri, 5 anexe. Rezultatele obţinute sunt publicate în 60 de lucrări ştiinţifice personale.

Domeniul de studiu: neurologie, pediatrie

Scopul şi obiectivele lucrării. Cercetarea epidemiologiei, a determinantelor, a unor aspecte patogenetice și clinico-paraclinice ale accidentului vascular cerebral ischemic (AVCI) la copii pentru analiza morbidității, mortalității și dizabilității provocate de această boală în Republica Moldova și propunerea unor metode de predicție și de profilaxie.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Studiul realizat reprezintă o primă încercare de cercetare complexă, integrală la nivel național a epidemiologiei, a determinantelor și a metodelor de predicţie a AVCI neonatal și pediatric. Cercetarea cauzelor perinatale prin consultul medico-genetic și a celor postnatale prin analiză complexă multidisciplinară, ce permite sistematizarea riscurilor AVCI la copil și argumentarea unor măsuri de profilaxie a bolii. În premieră au fost studiați markerii neuroinflamației, ai stresului oxidativ, ai angiogenezei, printre care: interleukina 6, proteina S-100B, factorul de creștere vascular endotelial (VEGF), endoglina, factorul ciliar neurotrofic (CNTF), la copiii cu evenimente vasculare cerebrale ischemice acute, ceea ce va permite evidențierea rolului sistemului neuroinflamator-imun în realizarea unor mecanisme patogenetice ale acestei boli la copii. Rezultatele obţinute în acest studiu vor contribui la fundamentarea unei abordări științifice în dezvoltarea strategiilor de diagnostic, predicție și tratament al AVCI neonatal și pediatric, având la bază variabilitatea cauzelor producătoare de AVCI la nou-născut şi la copil.

Rezultate noi pentru știință și practică. Cercetarea structurii AVCI (incidența, prevalența, morbiditatea și mortalitatea) la copiii din Republica Moldova a permis recunoașterea acestei boli drept cauză majoră de morbiditate și invaliditate neurologică infantilă. Analiza profilului cauzelor ce au determinat apariția AVCI în populaţia pediatrică din RM a permis sistematizarea etiologiilor AVCI în funcţie de categoria de vârstă și elucidarea metodelor de profilaxie a acestei boli. Supravegherea femeilor însărcinate din grupul cu risc înalt de probleme perinatale a condus la elucidarea rolului implicit al consultului medico-genetic și la identificarea factorilor prenatali implicați în AVCI. Explorarea unor noi metode de cercetare neuroimunologică la copii a evidenţiat unele mecanisme neuroinflamatorimune implicate în AVCI, ceea ce va contribui la creșterea nivelului de cunoaștere a acestui domeniu și la optimizarea unor strategii și direcții terapeutice și profilactice. Rezultatele obținute au fost utile în elaborarea unei clasificări clinico-etiologice a AVCI la copil și a algoritmului de diagnostic și de conduită a pacientului pediatric cu AVCI prin prisma aspectelor clinico-patogenetice, precum și pentru elaborarea programelor educaționale de profilaxie și tratament al copiilor cu AVCI, a Registrului național al copiilor cu AVCI, a Protocolului clinic național, a programelor de supraveghere a copiilor care au suportat AVCI, fiind un suport metodologic pentru medicii din țară, astfel micșorând pierderile economice condiționate de invaliditatea neuromotorie în urma AVCI neonatal și pediatric.

Semnificația teoretică rezidă în elaborarea unui cadru metodologic şi conceptual complex, cu caracter pluridisciplinar şi interdisciplinar, în plan analitic de explorare ştiinţifică și practică a problematicii predicţiei AVCI neonatal și pediatric. Conceptualizarea abordării AVCI al copilului din perspectivă neuroinflamatorie-imună a permis înțelegerea unor mecanisme implicate și a necesității abordării copilului în funcție de modificările stabilite în condițiile leziunii țesutului neuronal. Aprecierea rolului factorilor neuroinflamatori-imuni în leziunile provocate de ischemia cerebrală completează datele privind patogenia AVCI la copii și evidențiază unele asocieri între forma clinică a bolii, rata relativă a valorilor serice modificate ale markerilor imunoenzimatici și modificările imagistice relevante. Analiza determinantelor responsabile de AVCI a permis elaborarea unui algoritm de conduită a femeilor însărcinate și a nou-născuților și copiilor cu risc pentru această boală, cu propunerea recomandărilor de prevenție a AVCI la copii.

Valoarea aplicativă a studiului. Analiza structurii AVCI în RM la copiii de diferite vârste a permis aprecierea frecvenței bolii în raport cu populaţia generală, obținerea indicilor privind incidența și prevalența cazurilor de boală, morbiditatea, invaliditatea și mortalitatea copiilor prin AVCI. Rata mare a determinantelor provocatoare de AVCI la copii a impus necesitatea unui consult medicogenetic al femeilor însărcinate din grupul cu risc înalt și a unui screening obligatoriu la toți copiii predispuși către această boală. Estimarea mecanismelor neuroendocrin-imune la copiii cu AVCI a permis aprecierea gradului de implicare a unor biomarkeri cercetați în raport cu dimensiunile focarului ischemic al AVCI și cu vârsta copilului. Datele noi obținute privind rolul unor markeri specifici ai neuroinflamației, ai stresului oxidativ, ai angiogenezei, printre care interleukina 6, proteina S-100B, factorul de creștere vascular endotelial , endoglina CD105, factorul ciliar neurotrofic, facilitează predicția evoluţiei manifestărilor neurologice la pacienții cu AVCI și implementarea unor strategii moderne de diagnostic și de tratament, prin adaptarea integrativă cerebrală în condiţiile citoprotecţiei neuronale şi ale neuroplasticităţii proceselor vasculare. Sistematizarea riscurilor de AVCI la copii a permis optimizarea managementului de diagnostic, tratament și profilaxie, elaborarea unui protocol clinic de diagnostic al AVCI la copil.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute în cadrul studiului ştiinţific, metodele de predicţie a AVCI la copil au fost implementate în: Clinica de Neurologie Pediatrică a IMSP Institutul Mamei şi Copilului; IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1; în procesul didactic postuniversitar pentru medicii-rezidenţi neurologi, neurologi-pediatri, pediatri şi de alte specialităţi; în procesul de educaţie continuă în Clinica de Neurologie Pediatrică a Departamentului Pediatrie al IP USMF Nicolae Testemiţanu, la Catedra de biologie moleculară și genetică umană a IP USMF Nicolae Testemiţanu; în instruirea medicilor-neuropediatri, pediatri, medicilor de familie. Au fost înregistrate 4 brevete de invenție, 14 certificate de inovator și 12 acte de implementare a rezultatelor.

Cuprins


1. PARTICULARITĂȚILE ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC LA COPIL
 • 1.1. Aspecte generale ale accidentului vascular cerebral ischemic la copii
 • 1.2. Epidemiologia și determinantele accidentului vascular cerebral ischemic la copii
 • 1.3. Patogeneza accidentului vascular cerebral ischemic la copii
 • 1.4. Manifestări clinice și imunologice ale accidentului vascular cerebral ischemic la copii
 • 1.5. Particularitățile tratamentului accidentului vascular cerebral ischemic la copii
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ȘI METODE DE INVESTIGAȚIE
 • 2.1. Caracteristica generală a studiului: grupul de cercetare, etapele şi designul studiului
 • 2.2. Metodele de cercetare
 • 2.3. Metodele de evaluare statistică
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ȘI PROFILUL DETERMINANTELOR ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC LA COPII
 • 3.1. Cercetarea morbidității, mortalității și dizabilității în cazul accidentului vascular cerebral ischemic la copil în funcție de vârstă în Republica Moldova
 • 3.2. Determinantele accidentului vascular cerebral ischemic la copii în funcție de vârstă la nivel național
 • 3.3. Rolul consultului medico-genetic în profilaxia accidentului vascular cerebral ischemic perinatal la femeile însărcinate din grupul cu risc înalt și suportul medico-psihologic acordat copilului și familiei acestuia
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. CARACTERISTICA MANIFESTĂRILOR CLINICE, IMAGISTICE ȘI IMUNOLOGICE ÎN ACCIDENTUL VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC LA COPII
 • 4.1. Manifestările clinice ale accidentului vascular cerebral ischemic la copii
 • 4.2. Aspecte imagistice ale accidentului vascular cerebral suportat în copilărie
 • 4.3. Expresivitatea unor parametri imunoenzimatici în accidentul vascular cerebral ischemic la copii
 • 4.4. Corelații clinico-funcționale, imagistice și imunologice în accidentul vascular cerebral ischemic la copii
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

5. STUDIUL PROCEDEELOR DE PREDICȚIE SUGESTIVE PENTRU APARIȚIA ACCIDENTULUI VASCULAR CEREBRAL ISCHEMIC LA COPII ȘI AL VALORII BIOMARKERILOR IMUNOENZIMATICI
 • 5.1. Valoarea biomarkerilor imunoenzimatici în evoluția accidentului vascular cerebral
 • 5.2. Rolul biomarkerilor imunoenzimatici (proteinei S100B și VEGF) în prognosticul
 • tulburărilor neurologice după un accident vascular cerebral ischemic la copii
 • 5.3. Determinarea riscului apariției accidentului vascular cerebral ischemic în funcție de vârsta copilului
 • 5.4. Estimarea prin metode matematice a unor factori predictivi pentru sechele neurologice și elaborarea algoritmilor de conduită în accidentul vascular cerebral ischemic la copii
 • 5.5. Concluzii la capitolul 5

Concluzii generale şi recomandări
Bibliografie
Anexe
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului