Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Contractul de concesiune


Autor: Liliana Belecciu
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Maria Orlov
doctor, conferenţiar universitar, Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 10 februarie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 aprilie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română

Teza

CZU 342.9(043.3)

Adobe PDF document 1.17 Mb / în română
158 pagini


Cuvinte Cheie

contract de concesiune, contract administrativ, caiet de sarcini, concedent, concesionar, autoritate publică, persoană de drept privat (particular), proprietate publică a statului şi proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale, bunurile domeniului public şi bunurile domeniului privat, servicii publice, usageri, activităţi şi lucrări publice, redevenţă, regim juridic de drept public, licitaţie publică, negociere directă

Adnotare

Teza de doctorat este consacrată unei probleme-cheie a administraţiei publice, în general şi a dreptului administrativ, în special. În lucrare se studiază contractul de concesiune - formă a contractului administrativ.

Teza începe cu cercetarea teoriei contractelor administrative, care s-a născut din jurisprudenţa instanţelor de contencios administrativ din Franţa, la sfârşitul sec. al XIX-lea, care au calificat drept contracte administrative numai acele contracte în care, afară de simpla participare a unei administraţii publice, se mai întâlneşte un anumit scop – asigurarea funcţionării unui serviciu public, respectiv sunt supuse unui regim juridic de drept public. Prin urmare, întreaga lucrare cercetează contractul de concesiune pornind de la caracteristicile cu valoare de constantă a contractelor administrative. Astfel, sunt prezentate opiniile referitoare la natura juridică, este determinat regimul juridic aplicabil contractului de concesiune, sunt stabilite trăsăturile caracteristice pentru a putea fi identificat în ansamblul contractelor existente, precum şi delimitat, prin asemănări şi deosebiri, de alte contracte.

De asemenea, în analiza regimului juridic aplicabil încheierii contractului de concesiune s-au cercetat părţile contractului de concesiune, condiţiile de validitate, precum şi procedura de concesionare în vederea alegerii celui mai bun cocontractant, care va încheia contractul. Prezentarea aspectelor legate de executarea, modificarea şi încetarea contractului, reţin atenţia prin evidenţierea specificului contractelor de concesiune ca adevărate contracte administrative, şi anume: dreptul de control al concedentului asupra modului de îndeplinire de către concesionar a clauzelor stipulate în contract, dreptul de modificare unilaterală a părţii reglementare a contractului de către concedent, dreptul de reziliere unilaterală a contractului de către concedent.

În lucrare sunt discutate o serie de lacune ce ţin de modul de implementare a instituţiei concesiunii în procesul de administrare. În acest sens, trebuie modificate prevederile legale, care împiedică punerea concesiunii în practică, motivat şi prin faptul că în prezent serviciile publice nu satisfac pe deplin necesităţile populaţiei, deoarece bugetul statului şi cel al unităţilor administrativ-teritoriale este destul de precar.

În încheiere, sunt formulate o serie de concluzii şi recomandări ştiinţifice de natură să îmbunătăţească situaţia în domeniul cercetat.

Întru realizarea obiectivelor propuse, sunt amplu analizate prevederile legislaţiei în vigoare în această materie, precum şi literatura de specialitate din domeniu, un rol deosebit aducându-l lucrările de specialitate din Franţa, care are o bogată practică în materie de concesiuni.

Materialele lucrării sunt destinate atât teoreticienilor care predau materia contractelor administrative, cât şi practicienilor din administraţia publică, deoarece concesiunea este un instrument eficient de prestare a serviciilor publice, de exploatare a bunurilor publice, precum şi a executării de lucrări publice.

Cuprins


CAPITOLUL I Contractul de concesiune – contract administrativ
Secţiunea I Noţiuni generale privind contractele administrative
 • 1. Teoria contractelor administrative
 • 2. Caracterele generale ale contractului administrativ
 • 3. Conexiuni şi delimitări ale contractului administrativ cu şi faţă de alte acte administrative
 • 4. Principalele contracte administrative
Secţiunea II Conceptul, esenţa şi natura juridică a contractului de concesiune
 • 1. Noţiunea contractului de concesiune
 • 2. Unele opinii asupra naturii juridice a contractului de concesiune
 • 3. Trăsături caracteristice contractului de concesiune
 • 4. Caracterele juridice ale contractului de concesiune
 • 5. Clasificarea contractelor de concesiune
 • 6. Delimitarea contractului de concesiune faţă de alte contracte

CAPITOLUL II Regimul juridic aplicabil încheierii contractului de concesiune
Secţiunea I Părţile contractului de concesiune
 • 1. Concedentul
 • 2. Concesionarul
 • 3. Pluralitatea subiectelor contractului de concesiune
Secţiunea II Condiţii de validitate ale contractului de concesiune
 • 1. Capacitatea de a contracta
 • 2. Consimţământul valabil al părţii ce se obligă
 • 3. Obiectul contractului de concesiune
 • 4. Cauza şi forma contractului de concesiune
Secţiunea III Încheierea contractului de concesiune
 • 1. Procedura prealabilă încheierii contractului de concesiune
 • 2. Procedura de concesionare
 • 3. Încheierea contractului de concesiune

CAPITOLUL III Efectele şi încetarea contractului de concesiune
Secţiunea I Efectele contractului de concesiune
 • 1. Puterea obligatorie a contractului de concesiune
 • 2. Drepturile şi obligaţiile părţilor
Secţiunea II Modificarea şi încetarea contractului de concesiune
 • 1. Principiul echilibrului financiar al contractului
 • 2. Modificarea unilaterală a contractului de concesiune
 • 3. Încetarea contractului de concesiune