Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Răspunderea parlamentară în condiţiile statului de drept contemporan


Autor: Micu Victor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Gheorghe Costachi
doctor habilitat, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 martie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.64 Mb / în română
Adobe PDF document0.83 Mb / în engleză

Teza

CZU 342.533:342.531.4(478)(043.2)

Adobe PDF document 2.39 Mb / în română
198 pagini


Cuvinte Cheie

parlament, deputat, reprezentare, mandat, mandat reprezentativ, mandat imperativ, răspunderea puterii publice, răspunderea statului, răspunderea politică, răspunderea juridică, răspunderea constituțională, răspunderea parlamentară, dizolvare, ridicarea mandatului, încetarea mandatului, răspunderea penală a deputatului, imunitate parlamentară, inviolabilitate parlamentară

Adnotare

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 344 de titluri, 175 de pagini text ştiinţific. Rezultatele ştiinţifice sunt publicate în 25 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: drept constituţional, drept parlamentar. Scopul lucrării rezidă în studierea formelor de răspundere a Parlamentului și a deputaților în vederea fundamentării teoriei răspunderii parlamentare, ținând cont de teoria răspunderii puterii publice și a teoriei reprezentării, precum și elucidarea problemelor teoretico-normative în domeniu și argumentarea de soluții corespunzătoare pentru optimizarea cadrului juridico-constituțional aferent.

Obiectivele cercetării: evaluarea și aprecierea gradului de cercetare teoretică a problemei răspunderii parlamentare în contextul răspunderii puterii publice și trasarea principalelor direcții de cercetare a acesteia; analiza teoriei răspunderii puterii publice în vederea elucidării formelor de răspundere de care sunt pasibili statul și autoritățile acestuia; analiza teoriei reprezentării în vederea conturării statutului constituțional al Parlamentului și esenței reprezentative a mandatului parlamentar, teorie ce reprezintă o determinantă a esenței instituției parlamentare și a măsurii/limitei răspunderii parlamentare; identificarea și analiza formelor de răspundere de care este pasibil Parlamentul în ansamblul său, ca subiect colectiv de drept; identificarea și analiza formelor de răspundere de care sunt pasibili deputații, inclusiv prin prisma imunității și inviolabilității parlamentare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării constă în faptul că se propune o viziune distinctă asupra conceptului/concepției de răspundere parlamentară (abordată în doctrină în diferite accepțiuni), precum și asupra formelor de răspundere de care este pasibil Parlamentul și membrii săi. În mod special, se argumentează necesitatea recunoașterii răspunderii parlamentare ca instituție ramurală distinctă asemănătoare responsabilității ministeriale.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea problemei ştiinţifice importante rezidă în fundamentarea teoriei răspunderii parlamentare, fapt ce a permis clarificarea formelor de răspundere a Parlamentului și a deputaților, moment indispensabil creării bazei teoretice necesare pentru optimizarea legislației din domeniu și a mecanismului de aplicare a acesteia.

Semnificaţia teoretică. Rezultatele investigaţiei realizate sunt benefice dezvoltării continue a teoriei dreptului constituţional și dreptului parlamentar în materie de responsabilizare a autorității legislative supreme a statului. Teza reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii din domeniile dreptului public, preocupaţi de problema răspunderii statului și a autorităților acestuia, mai ales a formelor concrete de răspundere juridică a Parlamentului și a deputaților. Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele obţinute pot servi drept repere orientative în cercetarea ulterioară a problemei abordate, precum şi în procesul didactic ca suport teoretic în cadrul cursurilor de specialitate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele obţinute pot fi utilizate la revizuirea legisalaţiei în domeniu, inclusiv la nivel constituţional, precum și la optimizarea mecanismului de atragere la răspundere a forului legislativ suprem și a membrilor acestuia.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAȚIEI ÎN DOMENIUL CERCETĂRII PROBLEMEI RĂSPUNDERII PARLAMENTARE
 • 1.1. Interesul doctrinar față de teoria responsabilizării puterii
 • 1.2. Răspunderea parlamentară ca subiect de cercetare științifică
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. TEORIA RĂSPUNDERII PUTERII PUBLICE – PREMISĂ IMANENTĂ A TEORIEI RĂSPUNDERII PARLAMENTARE
 • 2.1. Responsabilitatea puterii publice
 • 2.1.1. Răspunderea și responsabilitatea: concept, conținut și valoare
 • 2.1.2. Responsabilitatea în dreptul public
 • 2.2. Răspunderea puterii publice
 • 2.2.1. Conceptul de răspundere în dreptul public şi premisele conturării acestuia
 • 2.2.2. Teoria răspunderii statului
 • 2.2.3. Principiul constituțional al responsabilităţii reciproce a statului şi persoanei
 • 2.2.4. Răspunderea juridică a statului: forme şi temeiuri
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. TEORIA REPREZENTĂRII – PREMISĂ SPECIFICĂ A TEORIEI RĂSPUNDERII PARLAMENTARE
 • 3.1. Teoria reprezentării și statutul Parlamentului în statul contemporan
 • 3.1.1. Teoria reprezentării: de la idee la materializarea acesteia
 • 3.1.2. Statutul Parlamentului ca autoritate reprezentativă și legislativă supremă
 • 3.2. Mandatul parlamentar: noțiune, tipologie și particularități
 • 3.2.1. Abordarea conceptuală a mandatului parlamentar
 • 3.2.2. Mandatul în dreptul public și mandatul în dreptul privat
 • 3.2.3. Tipologia mandatului parlamentar
 • 3.2.4. Trăsăturile mandatului parlamentar ca demnitate publică
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. RĂSPUNDEREA PARLAMENTULUI CA DIMENSIUNE A RĂSPUNDERII PARLAMENTARE
 • 4.1. Responsabilizarea Parlamentului în statul contemporan
 • 4.2. Răspunderea politică a Parlamentului: esență și particularități
 • 4.3. Răspunderea juridică a Parlamentului: forme și particularități de realizare
 • 4.3.1. Răspunderea Parlamentului în cazul mandatului imperativ
 • 4.3.2. Răspunderea Parlamentului în cazul mandatului reprezentativ
 • 4.3.3. Alte tipuri de răspundere juridică a Parlamentului
 • 4.4. Răspunderea constituțională – formă distinctă de răspundere a Parlamentului
 • 4.5. Răspunderea penală a Parlamentului: premise și temeiuri de exonerare
 • 4.5.1. Considerații generale cu privire la răspunderea penală a persoanei juridice
 • 4.5.2. Imunitatea penală a statului
 • 4.5.3. Imunitatea penală a autorităților publice
 • 4.6. Concluzii la capitolul 4

5. RĂSPUNDEREA DEPUTAȚILOR CA DIMENSIUNE A RĂSPUNDERII PARLAMENTARE
 • 5.1. Răspunderea ca element al statutului deputatului
 • 5.1.1. Preliminarii
 • 5.1.2. Răspunderea disciplinară a deputaților
 • 5.1.3. Răspunderea contravențională a deputaților
 • 5.1.4. Răspunderea constituțională a deputaților
 • 5.2. Imunitatea parlamentară – factor de limitare a răspunderii deputatului
 • 5.2.1. Originea și justificarea imunității parlamentare
 • 5.2.2. Imunitatea parlamentară versus iresponsabilitatea deputatului
 • 5.3. Inviolabilitatea în contextul răspunderii penale a deputaților
 • 5.3.1. Inviolabilitatea parlamentară în plan comparat
 • 5.3.2. Inviolabilitatea parlamentară în Republica Moldova
 • 5.4. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAȚIE PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII CV-ul AUTORULUI