Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Garanțiile constituționale ale dreptului la un proces echitabil


Autor: Bâcu Igor
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2020
Conducător ştiinţific: Veaceslav Zaporojan
doctor, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "Constantin Stere"

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 iulie 2020 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 342.7:[343.13+347.9](043.3)

Adobe PDF document 1.28 Mb / în română
184 pagini


Cuvinte Cheie

garanții constituționale, proces echitabil, mecanisme de asigurare a respectării drepturilor fundamentale, independența judecătorului, publicitatea și contradictorialitatea procesului, celeritatea procedurilor, prezumția nevinovăției

Adnotare

Susţinerea va avea loc la 31 iulie 2020, ora 10.00 în şedinţa Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat din cadrul Școlii doctorale în Drept, Științe Politice și Administrative a Consorțiului Instituțiilor de Învățământ ASEM și USPEE, or. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 61, bloc B, sala 104 în regim online.

Linkul la care poate fi urmărită susținerea publică:

https://youtu.be/1QidSpGfNbE

https://idsi.md/tv

Structura tezei este următoarea: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 280 titluri, 161 pagini text de bază. Rezultatele obţinute au fost publicate în 8 lucrări ştiinţifice, volumul total al publicaţiilor la teza este circa 3,37 c.a.

Scopul lucrării. Lucrarea presupune ca scop abordarea modului de reglementare și implementare a garanţiile dreptului la un proces echitabil, consacrate la nivel constituțional şi compatibilitatea acestor garanţii cu exigenţele impuse de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, respectiv modalitatea în care este îndeplinită obligaţia statelor de a realiza o construcţie normativă menită să asigure protecţia oricărei persoane împotriva arbitrariului judecătoresc.

Obiectivele lucrării. Atingerea scopului propus presupune realizarea următoarelor obiective: definirea conceptului de proces echitabil prin prisma abordărilor reflectate în doctrina contemporană și a dispozițiilor constituționale; identificarea instrumentelor internaționale care consacră dreptul la un proces echitabil; analiza sistemului garanțiilor constituționale relevante în materia protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; cercetarea sistemului de reglementare a garanţiilor dreptului la un proces echitabil, pe fundalul determinării elementelor componente ale acestora; evidenţierea rolului major al practicii Curții Constituționale în procesul de asigurare a unei aplicări adecvate a garanţiilor procesului echitabil.

Noutatea și originalitatea ştiinţifică este determinată de scopul şi obiectivele, derivate din modalitatea de abordare a problemei, din însuşi natura obiectului de cercetare. Astfel, noutatea ştiinţifică este reprezentată de analiza modului de aplicare în ordinea juridică internă a garanțiilor constituționale ale dreptului la un proces echitabil, evidențiind carențele în implementare și formulând soluții pentru înlăturarea deficienților constatate.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante constau în identificarea soluțiilor menite să eficientizeze mecanismul de asigurare a respectării dreptului la un proces echitabil, prin consacrarea constituțională a dreptului la un proces echitabil, precum și prin completarea sau lărgirea sferei garanțiilor instituite la nivel constituțional, în vederea asigurării realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Semnificația teoretică a lucrării. Deducţiile teoretice formulate în lucrare vor contribui la dezvoltarea Dreptului constituțional, în special studiul privind mecanismul de asigurare a respectării drepturilor omului, cu predilecție pentru dreptul la un proces echitabil. Rezultatele cercetării pot servi la elaborarea unor lucrări de sinteză, nu numai pentru dreptul constituțional, dar şi pentru procedura penală sau civilă, fiindcă prezintă reguli fundamentale ale desfășurării procesului de judecată în strânsă conexiune cu mecanismele instituite la nivel constituțional în vederea asigurării respectării acestor reguli.

Valoarea aplicativă a prezentei teze. Analizele, concluziile şi recomandările cuprinse în conţinutul tezei ce ţin de eficientizarea aplicabilității garanțiilor constituționale ale dreptului la un proces echitabil, creează o anumită bază teoretică şi practică ce poate contribui la consolidarea statului de drept în RM.

Implementarea rezultatelor obţinuteîn plan teoretico-științific, se conturează și se analizează conținutul garanțiilor constituționale și internaționale, aplicabile în sistemul de drept al Republicii Moldova, privitoare la realizarea dreptului la un proces echitabil. În plan normativ-legislativ se analizează cadrul juridic în sfera reglementării garanțiilor ce asigură respectarea dreptului la un proces echitabil. În plan practico-jurisprudențial, se cercetează un vast material cazuistic bazat atât pe hotărârile CtEDO, cât și pe hotărârile Curții Constituționale a RM.

Cuprins


1. ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL ȘI GARANȚIILE REALIZĂRII ACESTUIA
 • 1.1. Conceptul de proces echitabil și exigențele acestuia în lumina prevederilor constituționale și a cercetărilor doctrinare
 • 1.2. Reglementarea dreptului la un proces echitabil în sistemul instrumentelor internaționale de protecție a drepturilor omului
 • 1.3 Concluzii la capitolul I

2. SISTEMUL GARANȚIILOR CONSTITUȚIONALE ALE DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL
 • 2.1 Garanțiile constituționale și importanța lor privind supremația Constituției
 • 2.2 Garanţii procedurale generale ale dreptului la un proces echitabil
  • 2.2.1. Liberul acces la justiție – premisă a procesului echitabil
  • 2.2.2. Dreptul la o instanță de judecată independentă și imparțială, instituită prin lege
  • 2.2.3. Publicitatea și contradictorialitatea în procesul echitabil
  • 2.2.4. Dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil
  • 2.2.5. Egalitatea armelor: principiu indispensabil de identificare a echilibrului procesual între părți
 • 2.3 Garanţii specifice ale procesului echitabil în materie penală 93
  • 2.3.1. Prezumția de nevinovăție - garanţie fundamentală a dreptului la libertatea persoanei 93
  • 2.3.2. Dreptul la tăcere şi privilegiul împotriva propriei incriminări 100
  • Concluzii la capitolul 2

3. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL ÎN CAZUL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1 Mecanismul intern de garantare și realizare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 • 3.2 Probleme și rezerve constate cu privire la garanţiile instituţionale şi procedurale – cauze și efecte
 • 3.3 Măsuri legislative întreprinse în vederea îmbunătăţirii cadrului juridico-procesual de soluţionare a litigiilor
 • 3.4 Propuneri de eficientizare a actului de justiție menite să asigure justiţiabilului un proces echitabil
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII