Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea reorganizării rețelei de laborator a serviciului supravegherii de stat a sănătății publice


Autor: Grama Octavian
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2022
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Ion Bahnarel
doctor habilitat, profesor universitar
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 octombrie 2022 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document11.24 Mb / în română

Teza

CZU 616-074/-078:614.2(043.2)

Adobe PDF document 16.00 Mb / în română
250 pagini


Cuvinte Cheie

serviciul supraveghere de stat a sănătății publice, serviciul de laborator, rețea de laborator, laborator de performanță, model de reorganizare, mecanism de implementare, managementul calității, beneficiari de servicii de laborator

Adnotare

Structura tezei: introducere, 4 capitole, concluzii generale și recomandări practice, bibliografie din 101 surse, 27 figuri, 14 tabele, 24 anexe, 113 pagini de text de bază. Rezultatele obținute au fost publicate în 8 lucrări științifice și s-au utilizat la elaborarea unei serii de acte normative.

Domeniul de studiu: Medicină socială şi management.

Scopul lucrării: Evaluarea sistemului de laborator al Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice pentru argumentarea măsurilor manageriale întru sporirea calității și a performanțelor acestuia.

Obiectivele cercetării:
1.Estimarea particularităților serviciilor de laborator în supravegherea de stat a sănătății publice.
2.Evaluarea stării de funcționalitate (resurse normative, tehnice şi profesionale) a rețelei de laborator existente a SSSSP/ANSP în perspectiva reducerii inechităților în distribuirea și utilizarea serviciilor de sănătate publică.
3.Argumentarea sincronizării reorganizării rețelei de laborator din cadrul SSSSP/ANSP cu reforma Serviciului Supravegherii de Stat a Sănătății Publice.
4. Elaborarea unui model de laborator performant și unui mecanism de reformare a rețelei de laborator a SSSSP/ANSP, conform legislației naționale și Directivelor Europene, sarcinilor actuale și de perspectivă ale SSSSP/ANSP.

Noutatea și originalitatea științifică: Studiul și-a trasat o sarcină magistrală de a elabora și implementa un model novator pentru dezvoltarea rețelei de laboratoare de performanță/regionale aplicând mecanisme în consonanță cu factorii de mediu, condițiile precare de finanțare bugetară, dar care să fie apt să răspundă adecvat urgențelor majore de sănătate publică. În tentativă de premieră s-a determinat satisfacția angajaților și utilizatorilor de servicii de laborator în domeniul sănătății publice.

Semnificația teoretică și valoarea aplicativă a lucrării: A fost analizată situația în domeniul serviciului de laborator al SSSSP/ANSP de până la și după reorganizare, s-a apreciat rolul laboratoarelor de performanță (regionale), s-a cuantificat satisfacția angajaților și utilizatorilor de servicii de laborator în domeniul sănătății publice. Prezentul studiu vine cu noi abordări de cercetare, care pot fi utile și în alte cercetări în domeniul serviciului de laborator.

Problema științifică soluționată în teză constă în consolidarea capacităților funcționale ale rețelei de laborator a SSSSP/ANSP prin elaborarea și valorificarea unui model optim de modernizare și a unui mecanism de reformare a serviciului de laborator al SSSSP/ANSP.

Valoarea practică a lucrării: Rezultatele cercetării, concluziile și recomandările practice au servit atât pentru planificarea activităților serviciului de laborator al SSSSP/ANSP, cât și pentru optimizarea acestor activități vis-a-vis de factorii de risc existenți în teritoriul deservit. Argumentarea şi elaborarea unui model de organizare a laboratoarelor SSSSP/ANSP poate servi ca bază pentru emiterea de către MSMPS/MS a unui set de acte directive, normative și metodice în domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice: Rezultatele cercetării au fost utilizate la elaborarea suportului normativ și metodic pentru modernizarea Serviciului de laborator al SSSSP/ANSP, prevederi care au fost implementate în 39 instituţii: MSMPS/MS, USMF „Nicolae Testemiţanu”, CNSP/ANSP, 36 CSP.

Cuprins


1. DINAMICA DEZVOLTĂRII SERVICIULUI DE LABORATOR ÎN SUPRAVEGHEREA DE STAT A SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • 1.1. Istoricul formării serviciilor de laborator, inclusiv în supravegherea de stat a sănătății publice
 • 1.2. Organizarea și structura serviciului de laborator al sănătății publice din Republica Moldova
 • 1.3. Aspecte ale managementului calității în serviciul de laborator a sănătății publice
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIALE ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării și proiectarea eșantioanelor
 • 2.2. Metode de cercetare și de acumulare a datelor primare
 • 2.3. Prelucrarea matematico-statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. EVALUAREA ACTIVITĂȚII LABORATOARELOR SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE DE STAT A SĂNĂTĂȚII PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Stabilirea stării de funcționalitate (resurse normative, tehnice și profesionale) a rețelei delaborator a Serviciului Supravegherii de Stat a Sănătății Publice
 • 3.2. Rezultatele intervievării beneficiarilor de servicii de laborator. Colaborarea între
 • laboratoare și calitatea transmiterii informațiilor
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. OPTIMIZAREA SERVICIULUI DE SUPRAVEGHERE DE STAT A SĂNĂTĂȚII PUBLICE ÎN DOMENIUL LABORATOARELOR
 • 4.1. Posibilități de îmbunătățire a managementului laboratoarelor SSSSP/ANSP
 • 4.2. Elaborarea, testarea şi implementarea modelului noii rețele de laboratoare a ANSP
 • 4.3. Elaborarea modelului și mecanismului de reformare a rețelei de laborator a Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătății Publice
 • 4.4. Angajarea și răspunsul serviciului de laborator al ANSP în timpul pandemiei cu virusul SARS-CoV-2
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE
RECOMANDĂRI PRACTICE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE