Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Particularități ale comportamentului ritual și tabuului în funcționalitatea subculturilor


Autor: Mărgărint Tatiana
Gradul:doctor în filosofie
Specialitatea: 09.00.01 - Ontologie şi gnoseologie
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Eugenia Bogatu
doctor, conferenţiar universitar
Consultant ştiinţific: Svetlana Coandâ
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 octombrie 2022 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2023

Autoreferat

Adobe PDF document1.04 Mb / în română

Teza

CZU 316.723:343.82(043.3)

Adobe PDF document 2.82 Mb / în română
171 pagini


Cuvinte Cheie

ritual, tabu, subcultură, subcultură penitenciară, comportament ritual, interdicții rituale, existență umană, umanizarea sistemului penitenciar, resocializarea deținuților

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, 140 de pagini de text de bază, bibliografie din 339 de titluri, 4 anexe. Rezultatele cercetării realizate sunt publicate în 14 lucrări științifice cu un volum total de 12,15 c.a.

Domeniul de studiu: Ontologie și Gnoseologie 631.01.

Scopul prezentei cercetări constă în fundamentarea particularităților comportamentului ritual și tabuului în funcționalitatea diverselor subculturi din perspectivă ontologică, implicit evidențierea dimensiunilor semnificative ale existenței umane în subcultura penitenciară, a modului specific de a construi relații interumane și de a percepe lumea din jur.

Obiectivele cercetării: identificarea conceptelor și teoriilor existente privind dinamica subculturilor; determinarea complexității comportamentului ritual în contextul experienței umane; stabilirea interacțiunilor dintre ritual și tabu din perspectivă ontologică; evidențierea cauzelor și manifestărilor subculturii penitenciare ca efect al încarcerării; analiza elementelor subculturii penitenciare, a spațiului și timpului în mediul penitenciar; diferențierea riturilor de trecere prezente în penitenciarul pentru minori nr.10 Goian; determinarea posibilității de diminuare a fenomenului subculturii în mediul penitenciar; estimarea posibilităților de reformare a sistemului penitenciar și de umanizare a detenției în conformitate cu noile cerințe; justificarea strategiilor de resocializare a persoanelor deținute în penitenciarele din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obținute derivă din abordarea ontologică a ritualului și tabuului ca elemente ale subculturii, posibilă datorită cercetării calitative realizate în spațiul penitenciar. Analiza informației colectate a oferit oportunitatea să identificăm modalități concrete de resocializare a persoanelor deținute, posibile aspecte ale reformelor care să fie eficiente în sistemul penitenciar. Cercetarea oferă o bază teoretică pentru elaborarea unui sistem de măsuri ce ar permite: diminuarea influenței negative a subculturii penitenciare asupra deținuților; prevenția comportamentului violent al unor categorii de deținuți; planificarea activităților de resocializare a deținuților etc. Elementul inovator rezidă în realizarea cercetării de teren cu deținuți din toate instituțiile penitenciare din Republica Moldova și cu persoane eliberate din detenție, care și-au ispășit pedeapsa în penitenciarele din țară și din Rusia. Problema științifică importantă soluționată rezidă în fundamentarea științifică a ritualului și tabuului în raport cu subcultura penitenciară, fapt care a permis determinarea barierelor în resocializarea deținuților în vederea reîntoarcerii societății a persoanelor care ușor se vor adapta la normele și valorile societății. Determinarea strategiilor eficiente de reformare și umanizare a instituțiilor penitenciare care au umanismul drept principiu al detenției.

Semnificația teoretică relevă că subcultura penitenciară a fost cercetată, însă accentul abordărilor date a fost pus pe straturile informale, şi normele informale, argoul din optica criminologică şi penală. În special, ne-am axat pe ritualurile performate de către indivizi, tabuurile existente în relațiile dintre ei, argoul ca element al comportamentului ritual, toate din perspectivă filosofică. Aspectele abordate contribuie la înțelegerea în profunzime a dimensiunilor existenței umane în spațiul penitenciar, a comportamentului ritual ca pattern al ordinii în contextul experienței umane, a strategiilor de reformare a sistemului penitenciar, a umanizării detenției și resocializării deținuților.

Valoarea aplicativă a tezei de doctor. Activitatea de teren, realizată în cadrul diverselor cercetări, a permis înțelegerea esenței subculturii penitenciare, a ritualurilor și tabuurilor abordate în teza de doctor. Rezultatele cercetărilor au fost prezentate, în cadrul unor conferințe, angajaților Administrației Naționale a Penitenciarelor, consilierilor de probațiune, judecătorilor, procurorilor, reprezentanților ONG-urilor din domeniu.

Implementarea rezultatelor științifice. Concluziile de bază și recomandările tezei de doctor au fost prezentate în cadrul mai multor conferințe științifico-practice naționale și internaționale. Rezultatele investigațiilor pot fi utilizate la elaborarea programelor de resocializare a persoanelor deținute, la programele educaționale care se axează pe diminuarea fenomenului subculturii în mediul penitenciar, la elaborarea strategiilor de reformare și umanizare ale instituțiilor penitenciare.

Cuprins


I. RITUALUL ȘI TABUUL CA ELEMENTE ALE SUBCULTURILOR: FUNDAMENTĂRI TEORETICO-METODOLOGICE
 • 1.1 Concepte și teorii privind dinamica subculturilor
 • 1.2 Comportamentul ritual – pattern al ordinii și sensului în contextul experienței umane
 • 1.3 Posibile interacțiuni între ritual și tabu – o abordare ontologică
 • 1.4 Concluzii la capitolul 1

II. DIMENSIUNI SEMNIFICATIVE ALE EXISTENȚEI UMANE ÎN SUBCULTURA PENITENCIARĂ
 • 2.1 Manifestări, cauze și efecte ale subculturii penitenciare
 • 2.2 Subcultura în penitenciarele din Republica Moldova
 • 2.3 Riturile de trecere în penitenciarul pentru minori nr. 10 Goian. Studiu de caz
 • 2.4 Concluzii la capitolul 2

III. NECESITATEA REFORMĂRII ȘI UMANIZĂRII INSTITUȚIILOR PENITENCIARE DIN REPUBLICA MOLDOVA: STRATEGII ȘI PERSPECTIVE 115
 • 3.1 Posibilități de diminuare a fenomenului subculturii în mediul penitenciar
 • 3.2 Aspecte ale reformării sistemului penitenciar și ale umanizării detenției
 • 3.3 Modalități de resocializare a persoanelor deținute în penitenciarele din Republica Moldova
 • 3.4 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE