Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


09.00.01 – Ontologie şi gnoseologie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filosofie

Formula specialităţii
Ontologia este domeniul filosofiei preocupat de studiul existenţei ca atare adică existenţei materiale sub toate formele ei. Problemele centrale ale Gnoseologiei sunt orientate spre cercetarea proceselor generale ale cunoaşterii: originea, formele şi nivelurile cunoaşterii inclusiv, analiza limbajului şi discursului ştiinţific, al metodelor cercetării ştiinţifice ş.a.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitări de specialităţile adiacente
Realizarea obiectivelor trasate în studierea problemelor ştiinţifice la specialitatea 09.00.01 – Ontologie şi Gnoseologie necesită utilizarea rezultatelor obţinute în disciplinele adiacente cât şi a metodelor acestora când o impune situaţia cognitivă. O abordare ontologico-epistemologică va include, implicit, atât rezultatele investigaţionale cât şi arsenalul metodico-metodologic al unor aşa discipline adiacente ca: Filosofie şi Metodologia Ştiinţei; Istoria filosofiei; Filosofia socială; Filosofia culturii; Estetica; Etica; Logica; precum şi celor complementare: Antropologie culturală şi istorică; Istoria ştiinţei; Filosofia limbajului; Semiotica; Psihologia generală; Teoria, metodologia şi istoria sociologiei; Sociologia vieţii spirituale; Teoria, metodologia şi istoria politologiei.

Progresul cercetării din disciplinele adiacente şi complementare va influenţa asupra rezolvării problemelor ontologico-epistemologice, ca şi invers. Acest progres se va realiza în baza pluralismului metodologic, complementarităţi metodelor de cercetare ş.a., cât şi a generalizărilor efectuate de Ontologie şi Epistemologie asupra rezultatelor obţinute de disciplinele din cadrul specialităţilor adiacente şi complementare. Astfel Ontologia va fi după obiectivele sale o metateorie asupra tuturor aspectelor realităţii, iar Gnoseologie o teorie generală a cunoaşterii în genere, inclusiv şi celei ştiinţifice, dar şi acelei extraştiinţifice (filosofice, artistice, religioase). Specialităţile adiacente şi complementare vor avea de soluţionat în aspect cognitiv problemele lor specifice, dar ineglijabile şi de specialitatea Ontologie şi Epistemologie.

Istoria filosofiei abordează aspectele ontologice şi epistemologice în dinamică, în schimbare determinată de nivelul dezvoltării societăţii şi cadrul cultural (naţional).

Filosofia şi Metodologia Ştiinţei abordează rezultatele finale ale cunoaşterii ştiinţifice – teoriile ştiinţifice sub aspectul analizei conceptelor, criteriilor de credibilitate şi teoriilor generale asupra metodelor implicate în dezvoltarea ştiinţei.

Etica şi Estetica se referă la valorile general-umane şi naţionale care-şi pun amprenta asupra cunoaşterii.

Logica va fi prezentă implicit în formularea rezultatelor obţinute în investigaţiile ştiinţifice.

Antropologia culturală şi istorică tangenţial se implică în ontologia socială şi în cunoaşterea istorică.

Istoria ştiinţei studiază dinamica cunoaşterii ştiinţifice prin prisma cercetării unor domenii concrete ale acesteia.

Filosofia limbajului şi Semiotica abordează mecanismele formulării, sistematizării şi comunicării prin limbaj specific rezultatelor cunoaşterii.

Psihologia generală abordează un domeniul al ontologiei, anume al realităţii spirituale şi-l cercetează cu metode specifice.

Teoria, metodologia şi istoria sociologiei manifestă interes epistemologic faţă de un domeniu al ontologiei sociale pe care îl abordează cu mijloace speciale şi la un nivel inferior de abstractizare (comparativ cu cel filosofic).

Sociologia vieţii spirituale se încadrează în familia specialităţilor filosofice: ontologice şi epistemologice interesate de studierea acestui domeniu specific al realităţii.

Teoria, metodologia şi istoria politologiei abordează structurile sociale, ce aparţin de ontologia socială şi le cercetează prin prisma principiilor şi metodelor speciale adecvate domeniului dat.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii Ontologie şi Epistemologie cu specialităţile adiacente, enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinerea la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Ţapoc Vasile doctor habilitat, profesor universitar, şef catedră Filosofie şi Metodologie a Ştiinţei, USM

Recenzenţii:

  1. Vizir Pavel doctor habilitat, profesor universitar, şef Secţie Studii Postuniversitare şi Reciclare, USM