Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Funcții și valori ale limbajului în pamfletul publicistic românesc


Autor: Ferafontov Ana
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Viorica Molea
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 31 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.39 Mb / în engleză
Adobe PDF document0.40 Mb / în română

Teza

CZU 81`42:82-92:659.1(=135.1)(043)

Adobe PDF document 3.61 Mb / în română
297 pagini


Cuvinte Cheie

pamflet, limbaj, discurs, funcții, valoare, comic, expresivitate, registre ale agresivității verbale, titlul pamfletului, creativitatea limbajului

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia (care include 211 surse), 9 anexe, 146 de pagini de text de bază, 3 figuri, 4 tabele, declarația privind asumarea răspunderii și CV-ul autorului.

Scopul lucrării îl constituie determinarea valorilor stilistice și pragmatice ale limbajului în pamfletul publicistic românesc, precum și relevarea impactului pe care îl exercită limbajului acestuia asupra cititorilor. Scopul se concretizează în următoarele obiective: definirea pamfletului și a principalelor trăsături ale acestuia, examinarea evoluției genului pamfletar în spațiul românesc; selectarea și analiza unor texte reprezentative pentru tema cercetată pentru a argumenta tezele lansate; identificarea funcțiilor limbajului în pamfletul publicistic în baza textelor analizate; evaluarea impactului agresivității discursive asupra receptării pamfletului în baza celor nouă registre ale violenței verbale identificate de cercetătoarea R. Cesereanu și a fenomenului deformării onomastice; stabilirea funcțiilor comicului în construcția semnificațiilor textuale și identificarea principalelor tipuri de comic utilizate de pamfletari; evaluarea valorii elementelor de creativitate a limbajului în realizarea intenției pamfletare.

Noutatea științifică a lucrării rezidă în constatările originale privind impactul limbajului pamfletar asupra publicului și în reconsiderarea pamfletului prin prisma perspectivelor noi oferite de resursele media. Originalitatea lucrării constă în orientarea aplicativă a cercetării pamfletului, bazată pe niște texte reprezentative din perioada contemporană, strâns legate de condițiile social-politice actuale ale Republicii Moldova și României. Totodată, originalitatea tezei rezidă în elaborarea unor materiale sintetice (sub formă de tabele și figuri) privind diferite aspecte ale pamfletului.

Rezultatele obținuteau fost reflectate în 11 lucrări științifice publicate și în comunicatele prezentate în cadrul mai multor manifestări științifice naționale și internaționale.

Importanța teoretică. Prezentul studiu are o abordare interdisciplinară, valorificând perspectivele lingvisticii textului, ale analizei discursului, ale pragmaticii și ale stilisticii. Această abordare deschide noi piste de cercetare pentru pamfletul românesc, inclusiv în varianta sa audiovizuală, în aspecte precum: strategii discursive de seducție și manipulare, raportul „pamflet – imagine”, creativitatea limbajului în textele publicistice de opinie, rolul metagrafelor în realizarea funcțiilor limbajului etc.

Valoarea aplicativă. Rezultatele obținute pot fi utilizate în studiul funcțiilor limbajului, lingvisticii pragmatice, al stilisticii de către studenții la filologie și specialiștii în domeniu, ca reper în procesele de judecată pentru rezolvarea conflictelor privind calomnia, discriminarea, apărarea dreptului la imagine etc.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost implementate în cadrul unor conferințe naționale și internaționale, prin prezentarea de comunicări și publicarea acestora în reviste științifice naționale și în culegerile forurilor științifice.

Cuprins


1. PAMFLETUL CA TEXT PUBLICISTIC
 • 1.1. Definiții și trăsături ale pamfletului
 • 1.1.1. Pamfletul ca specie a textului publicistic: concept și reconsiderare
 • 1.1.2. Definiții ale pamfletului
 • 1.1.3. Trăsăturile de bază ale pamfletului
 • 1.2. Valoarea documentară și literară a pamfletului
 • 1.2.1. Evoluția pamfletului în spațiul european
 • 1.2.2. Evoluția pamfletului în spațiul românesc
 • 1.2.3. Perspective actuale ale pamfletului
 • 1.2.3.1. Forme noi ale pamfletului
 • 1.2.3.2. Rolul imaginii în receptarea pamfletului
 • 1.3. Tipologia discursului pamfletar
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. FUNCȚII ALE LIMBAJULUI ÎN DISCURSUL PAMFLETAR
 • 2.1. Funcția expresivă a limbajului în discursul pamfletar
 • 2.2. Elemente de violență a limbajului și impactul acestora asupra receptorului
 • 2.2.1. Registrele agresivității discursive
 • 2.2.2. Deformarea onomastică
 • 2.3. Comicul în discursul pamfletar și funcțiile acestuia
 • 2.3.1. Comicul – funcția de bază a pamfletului
 • 2.3.2. Satira – critică și morală
 • 2.3.3. Ironia – negația afirmației
 • 2.3.4. Sarcasmul – formă extremă a ironiei
 • 2.3.5. Grotescul – tehnica exagerării
 • 2.4. Funcția de manipulare a limbajului pamfletar
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. VALOAREA CREATIVITĂȚII LIMBAJULUI ÎN DISCURSUL PAMFLETAR
 • 3.1. Noțiunea de creativitate a limbajului
 • 3.1.1. Teorii ale creativității
 • 3.1.2. Creativitatea limbajului
 • 3.2. Valoarea creativității discursului pamfletar
 • 3.2.1. Creativitatea ca trăsătură a personalității pamfletarului
 • 3.2.2. Elemente de creativitate a limbajului în discursul pamfletar
 • 3.2.2.1. Ocazionalismele
 • 3.2.2.2. Pseudonimele
 • 3.2.2.4. Discursul repetat
 • 3.2.2.5. Alte mijloace de limbaj
 • 3.3. Titlul de pamflet din perspectiva creativității limbajului
 • 3.3.1. Titlul – element paratextual principal
 • 3.3.2. Varietatea titlurilor de pamflet
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAȚIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE AL AUTORULUI