Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Studiu structural-semantic al terminologiei din domeniul bioingineriei medicale în limba engleză și limba română


Autor: Gobjila Natalia
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.20 - Teoria limbii (filozofia limbajului, semiotica, teoria traducerii)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Angela Grădinaru
doctor, conferenţiar universitar
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.71 Mb / în română
Adobe PDF document0.68 Mb / în engleză

Teza

CZU 81`373.46:[57.089:616-7]=111=135.1(043)

Adobe PDF document 2.94 Mb / în română
212 pagini


Cuvinte Cheie

terminologie, termen, concept, limbaj specializat, derivare, compunere, eponim, abreviere, neonim, împrumut, relație lexico-semantică, polisemie, sinonimie, antonimie, hiponimie, meronimie

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie constituită din 209 titluri, 2 anexe, 153 de pagini (text de bază). Rezultatele cercetării sunt publicate în 9 lucrări științifice.

Scopul lucrării este elaborarea unui studiu al terminologiei din domeniul bioingineriei medicale în limbile engleză şi română, incluzând aspectele structurale și lexico-semantice.

Obiectivele cercetării sunt: cercetarea principiilor și aspectelor fundamentale ale terminologiei; stabilirea trăsăturilor caracteristice ale unității terminologice ca element cognitiv, lingvistic și comunicativ; determinarea tipologiei, metodelor și procedeelor de formare a termenilor; analiza particularităților de formare a termenilor în domeniul bioingineriei medicale în limba engleză și limba română; examinarea conceptului de relație semantică, stabilind principalele caracteristici ale acestuia; efectuarea analizei lexico-semantice a terminologiei din domeniul bioingineriei medicale în limba engleză și limba română.

Noutatea și originalitatea științifică rezidă în relevarea particularităților de formare a termenilor din domeniul bioingineriei medicale în limbile engleză și română prin efectuarea unei analize structurale, identificând caracterul specific al fiecărui mecanism și manifestarea acestuia, precum și efectuarea unei analize lexico-semantice a terminologiei, studiind specificul fiecărei relații lexico-semantice și importanța sa în organizarea conceptelor și structurarea informației în cadrul domeniului bioingineriei medicale.

Rezultatul obținut care contribuie la soluționarea unei probleme ştiinţifice importante în teză constă în determinarea particularităților structurale și lexico-semantice ale terminologiei din domeniul bioingineriei medicale în limbile engleză și română prin elaborarea unui studiu structural-semantic, având ca rezultat relevarea specificului de manifestare a acestor particularități în terminologia limbilor studiate, în vederea aplicării acestora în studierea ulterioară, utilizarea și gestionarea vocabularului specializat.

Semnificația teoretică a lucrării este condiționată de faptul că aceasta reprezintă o încercare de a efectua o cercetare cât mai exhaustivă care ar cuprinde cele mai importante aspecte ale studiului terminologiei ca disciplină teoretică, plus un studiu structural-semantic al terminologiei într-un domeniu în permanentă evoluție.

Valoarea aplicativă a prezentei cercetări rezidă în faptul că rezultatele obținute ar putea fi valorificate pentru a facilita utilizarea și gestionarea vocabularului specializat, construirea şi completarea bazelor terminologice ce ţin de domeniul bioingineriei medicale, acestea constituind un sprijin în procesul de inovare şi integrare tehnologică esențial în contextul social curent.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele cercetării au fost publicate sub formă de articole științifice în revistele de profil din țară și din străinătate. De asemenea, acestea au fost prezentate în cadrul conferințelor cu statut național și internațional în ale căror culegeri au fost publicate comunicările.

Cuprins


1. ASPECTE ȘI PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE TERMINOLOGIEI
 • 1.1 Identificarea terminologiei ca disciplină: dihotomii de demarcare
 • 1.2 Abordări și tendințe în studiul terminologiei: teorii clasice și moderne
 • 1.3 Limbaje specializate: dimensiunea lingvistică și pragmatică
 • 1.4 Unitatea terminologică: element cognitiv, lingvistic și comunicativ
 • Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂȚILE DE FORMARE A TERMENILOR DIN DOMENIUL BIOINGINERIEI MEDICALE ÎN LIMBA ENGLEZĂ ȘI LIMBA ROMÂNĂ
 • 2.1 Bioingineria medicală. Descrierea domeniului de specialitate
 • 2.2. Formarea termenilor ca proces de creație conștientă: principii de clasificare
 • 2.3 Modificarea resurselor lingvistice existente ca metodă de desemnare a noilor concepte
 • 2.3.1 Procesele derivaționale
 • 2.3.2 Compunerea
 • 2.3.3 Termenii eponimici
 • 2.3.4 Abrevierea
 • 2.4 Crearea entităților lingvistice noi
 • 2.4.1. Neologismele terminologice sau neonimele
 • 2.4.2. Împrumuturile
 • Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA LEXICO-SEMANTICĂ A TERMINOLOGIEI DIN DOMENIUL BIOINGINERIEI MEDICALE ÎN LIMBA ENGLEZĂ ȘI LIMBA ROMÂNĂ
 • 3.1. Conceptul de relație semantică: definiție și caracteristici
 • 3.2. Relațiile lexico-semantice în cadrul sistemului terminologic din domeniul bioingineriei medicale.
 • 3.2.1 Polisemia
 • 3.2.2 Sinonimia
 • 3.2.3 Antonimia
 • 3.2.4 Hiponimia
 • 3.2.5 Meronimia
 • Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația privind asumarea răspunderii
CV-ul autorului