Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Atracţia paronimică în limba franceză


Autor: Angela Grădinaru
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2007
Consultant ştiinţific: Eufrosinia Axenti
doctor habilitat, conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 aprilie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 14 iunie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.26 Mb / în română

Teza

CZU 811.133.1'373.42 (043.2)

Adobe PDF document 1.20 Mb / în română
256 pagini


Cuvinte Cheie

Alianţă (~ paronimică), ambiguitate, analogie (~ lexicală), asociaţie (~ etimologică), atracţie paronimică (~ intenţionată, ~ neintenţionată, ~ interlinguală), calambur (~ paronimic, ~ in absentia, ~ in praesentia), competenţă (~ lingvistică, ~ extralingvistică), comunicare, context, cuplu paronimic (~ iluzoriu, ~ interlingual), discurs (~ repetat, ~ paremiologic, ~ aforistic), dublete (~ lexicale, ~ etimologice), element (~ inductor, ~ indus), etimologie populară, imaginar lingvistic, joc de cuvinte, norme lingvistice (~ obiective, ~ statistice, ~ sistemice, ~ subiective, ~ evaluative, ~ comunicaţionale, ~ prescriptive, ~ fictive), paronime (~ absolute, ~ parţiale, ~ omorizice, ~ formale, ~ interlinguale), paronomază (~ interlinguală), semnificant, semnificat, sistem, traducere (~ izomorfă, ~ omomorfă, ~ eteromorfă, ~ liberă).

Adnotare

Obiectul cercetării tezei de doctorat îl constituie cuvintele cu fonetism apropiat şi cu sensuri diferite, care, prin atracţie paronimică şi datorită Imaginarului Lingvistic al locutorului, duc la apariţia alianţelor paronimice iluzorii.

Fenomenul paronimiei fiind determinat de caracterul antropocentric ce se manifestă prin comportamentul verbal uman, condiţionează crearea cuplurilor paronimice, concepute asociativ. Cvasiidentitatea formală şi nonidentitatea semantică, structura binară a paronimelor, individualitatea funcţională a fiecărui paronim sunt deseori utilizate de către locutori neintenţionat în procesul interacţiunii verbale (fapt condiţionat de Imaginarul Lingvistic al locutorului) şi în mod intenţionat (în discursul aforistic, repetat, paremiologic, în jocurile de cuvinte, ca un exerciţiu intelectual asupra virtualităţii limbii).

În virtutea acestui aspect de funcţionare a limbii, s-au cristalizat două tehnici ale fenomenului paronimiei: atracţia paronimică neintenţionată şi paronomazia (atracţie paronimică intenţionată). Necesităţile şi subtilităţile gândirii umane depăşesc cu mult posibilităţile oferite de sistem, fapt care motivează, devierile de la normele prescriptive, actualizate prin fenomenul atracţiei paronimice.

Examinarea paronimiei la nivel de sistem ne-a permis să relevăm caracterul prim al factorului formal în efectuarea operaţiilor de codare şi decodare a actelor comunicative, motivându-se opţiunea pentru un demers de natură formală, el fiind consecinţa dorinţei de a pune în relief ideea că semnificantul în comunicare este uneori mai semnificativ decât însăşi semnificatul, ocultat graţie sonorităţilor, care mnemonic sunt mai acceptabile pentru locutorul ordinar în comunicarea orală.

S-a pus în valoare examinarea paronimiei din perspectiva conceptului teoretic Norma Plurală pentru a ne ralia concepţiei lui E. Coşeriu conform căreia vorbirea (uzul), depăşind taxonomiile prescriptive şi combătând monismul normei, poate să exerseze o influenţă asupra limbii. Uzul prin frecvenţa sa poate condiţiona apariţia atracţiei paronimice, care, la rândul ei, este generată de prezenţa factorului uman. Fenomenul atracţiei paronimice este propriu comunicării orale în contextul Imaginarului Lingvistic. Paronimul mai cunoscut îl atrage pe cel neasimilat încă de unii vorbitori şi alianţele paronimice nu lipsesc nici din aspectul scris al limbii.

Am insistat şi asupra valorilor semantico-stilistice ale atracţiei paronimice. Jocurile de cuvinte, discursul repetat, paremiologic şi cel aforistic constituie un teren propice de manifestare a fenomenului cercetat. Au fost reliefate trăsăturile paronomazei (caracterul lapidar, elipsa, structura binară, funcţia mnemotehnică) care au menirea de a captiva publicul cititor (ascultător) sporind astfel, calitatea, eficacitatea şi expresivitatea limbajului.

Cuprins


CAPITOLUL I. Paronimia într-o abordare sistemică
 • 1. Conceptul de paronim. Delimitarea semantică a paronimelor
 • 2. Paronimia în cadrul dihotomiei limbă-vorbire
 • 3. Aspectul lexico-semantic al paronimiei şi ambiguitatea
 • Concluzii

CAPITOLUL II. Atractia paronimică între normă şi uz
 • 1. Fenomenul atracţiei paronimice în limba franceză. limitele atracţiei paronimice
 • 2. Atracţia paronimică din perspectiva imaginarului lingvistic
 • 3. Factorii atracţiei paronimice în limba franceză
 • 4. Atracţia paronimică şi raportul ei cu etimologia populară
 • 5. Atracţia paronimică interlinguală
 • Concluzii

CAPITOLUL III. Atracţia paronimică şi valorile sale semantico-stilistice
 • 1. Rolul atracţiei paronimice în paronomază
 • 2. Fertilitatea paronimiei în jocurile de cuvinte
 • 3. Paronomazia interlinguală
 • Concluzii