Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Proprietatea intelectuală: probleme şi mecanisme de soluţionare


Autor: Serghei Sobor
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Nadejda Şişcan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 3 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.34 Mb / în română

Teza

CZU 33:347.77 (478) (043)

Adobe PDF document 3.88 Mb / în rusă
173 pagini


Cuvinte Cheie

proprietate, proprietate intelectuală, conceptele proprietăţii intelectuale, intelect, cunoştinţe, bunuri nemateriale, revoluţie tehnico-ştiinţifică, societate informaţională, economia cunoştinţelor, piaţa informaţională, dreptul proprietăţii, capital intelectual, societate post-industrială, metode de evaluare a proprietăţii intelectuale, finanţarea activităţii inovaţionale, acti-ve nemateriale, piraterie, gestiunea obiectelor proprietăţii intelectuale, riscuri ale proprietăţii in-telectuale, stimularea activităţii inovaţionale, avantaje concurenţiale, competitivitate, explorare concurenţială, asigurarea riscurilor inovaţionale

Adnotare

Actualmente, produsele intelectuale, cunoştinţele, informaţiile, potenţialul profesional, şti-inţific, spiritual şi cultural devin forţa motrice a creşterii economice, care determină competitivi-tatea producerii autohtone. În lucrare se realizează o cercetare complexă a proprietăţii intelectuale, evidenţierea parti-cularităţilor şi problemelor de formare, utilizare şi gestiune în economia contemporană la nivel macro şi micro, luând în calcul tendinţele globale, concomitent cu stabilirea mecanismului solu-ţionării problemelor menţionate.

Investigaţia se desfăşoară în limitele economiei politice şi doctrinelor economice, luând în calcul concordanţa cu alte ştiinţe: filosofie, istorie, drept, politologie, sociologie, informatică, finanţe, marketing, management, asigurare etc. ceea ce dă cercetării un caracter interdisciplinar.

Sintetizările teoretice se bazează pe investigaţiile economiştilor, filosofilor şi juriştilor refe-ritor la teoria proprietăţii, teoriei „postindustriale” şi celei „informaţionale”, analiza proceselor transformaţionale în Republica Moldova, pe elaborări economice concrete referitor la adminis-trarea şi gestionarea la întreprinderi şi organizaţii.

În plan teoretic prezintă interes sistematizarea conceptelor proprietăţii intelectuale, releva-rea formelor aceştia, argumentarea poziţiei relaţiilor multifactoriale ale proprietăţii intelectuale şi diviziunea consecutivă a dreptului proprietăţii asupra produsului intelectual între fondator, stat şi firmă prin determinarea problemelor şi rezolvării ulterioare a acestea.

Materialele cercetării pot fi utilizate: la elaborarea actelor legislative referitor la perfecţio-narea relaţiilor în domeniul proprietăţii intelectuale; la elaborarea strategiei administrării proprie-tăţii intelectuale la nivel naţional şi corporativ; în centre şi firme de consulting pentru manageri sau antreprenori începători; în mediul ştiinţifico-didactic, la alcătuirea cursurilor de lecţii la teo-ria economică şi managementul proprietăţii intelectuale.