Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie


Autor: Doltu Constantin
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2007
Conducător ştiinţific: Dumitru Moldovan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 noiembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 20 decembrie 2007

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Teza

CZU 339.727.22: (478)(043)

Adobe PDF document 1.00 Mb / în română
132 pagini


Cuvinte Cheie

investiţii; investiţii străine directe; climat investiţional; creştere economică; specializare internaţională; risc investiţional; economie în tranziţie; modernizare; comerţ exterior

Adnotare

Prezenta lucrare este dedicată studierii impactului investiţiilor străine directe, investiţiilor purtătoare de progres tehnic şi managerial, asupra dezvoltării economiilor în tranziţie, inclusiv asupra economiei Republicii Moldova. În teză, sunt analizate teoriile contemporane cu privire la ISD, sunt identificate noile tendinţe în evoluţia volumului şi structurii Investiţiilor străine directe atât pe plan mondial, cât şi la nivelul unor ţări concrete. Este arătat rolul societăţilor transnaţionale ca promotori ai ISD.

O atenţie deosebită în teză este acordată studierii corelaţiei dintre ISD şi creşterea economică în diferite categorii de ţări. În teză, este dezvoltată ideea că ISD au un impact pozitiv asupra creşterii economice doar atunci, când statul atrage ISD, ţinând cont de interesul naţional şi priorităţile dezvoltării ţării respective. Este scos în evidenţă impactul investiţiilor străine directe asupra modernizării economiilor în tranziţie şi trecerii acestora la un tip superior al specializării internaţionale.

În lucrare, un loc aparte este rezervat unei analize comparative a climatului investiţional în diferite categorii de ţări şi identificării căilor de ameliorare a acestuia în Republica Moldova.

În lucrare, a fost efectuată, de asemenea, cu titlul de „studiu de caz”, analiza activităţii economice a unei întreprinderi mixte, cu participarea capitalului străin, şi formulate propuneri concrete cu privire la ameliorarea activităţii acesteia.

Rezultatele investigaţiilor din prezenta teză pot servi drept suport teoretic pentru perfecţionarea politicii investiţionale, ameliorarea climatului investiţional şi determinarea priorităţilor în atragerea ISD în Republica Moldova şi în alte ţări în tranziţie. Materialele cercetării pot fi utilizate, de asemenea, în procesul predării unor discipline universitare, ca „Teoria economică” şi „Economia relaţiilor externe ale Republicii Moldova”.

Cuprins


CAPITOLUL I. Evoluţia concepţiei şi a rolului investiţiilor străine directe în teoria economică
 • 1.1. Ipoteze şi teorii cu privire la investiţiile străine directe
 • 1.2. Tendinţe noi în evoluţia volumului şi a structurii investiţiilor străine directe pe plan mondial
 • 1.3. Societăţile transnaţionale ca promotori ai investiţiilor străine directe

CAPITOLUL II. Impactul investiţiilor străine directe asupra modernizării economiei în tranziţie
 • 2.1. Evoluţia corelaţiei: investiţii străine directe – creştere economică.
 • 2.2. Rolul investiţiilor străine directe în respecializarea economiilor în tranziţie şi sporirea potenţialului de export
 • 2.3. Investiţiile străine directe – instrument de respecializare a economiei moldoveneşti şi de reorientare a fluxurilor ei comerciale

CAPITOLUL III. Particularităţile atragerii şi funcţionării investiţiilor străine directe în economia Republicii Moldova
 • 3.1. Analiza comparativă a climatului investiţional în diferite categorii de ţări
 • 3.2. Necesitatea şi căile modificării climatului investiţional în Republica Moldova
 • 3.3. Dinamica volumului şi structurii investiţiilor străine directe în economia moldovenească
 • 3.4. Evoluţia gradului de atragere a investiţiilor străine în diferite ramuri ale economiei
 • 3.5. Studiu de caz: Analiza activităţii întreprinderii mixte cu capital străin „Stag” S.A.