Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Impactul transformării relaţiilor de proprietate asupra eficienţei economice


Autor: Childescu Valentina
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 decembrie 2007 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 17 aprilie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.41 Mb / în română

Teza

CZU 330.111.62 (478)

Adobe PDF document 1.01 Mb / în română
139 pagini


Cuvinte Cheie

proprietate, relaţii de proprietate, proprietate privată, proprietate publică, privatizare, licitaţie, fonduri de investiţii, leasing, corporaţie, grupuri financiar-industriale, parteneriat public-privat, eficienţă economică, creştere economică

Adnotare

Prezenta teză are drept scop studiul teoretico-metodologic al influenţei procesului de reformare a relaţiilor de proprietate asupra sporirii eficienţei economice. În urma cercetărilor efectuate, s-a constatat că orice reformă, care a avut loc, este şi va fi în societatea umană, depinde de modificarea relaţiilor de proprietate. De aceea, problema dată nu trebuie evitată, ci folosită ca punct de reper în elaborarea strategiilor de dezvoltare social-economică ale oricărui stat.

În lucrare, se prezintă, iniţial, geneza şi treptele de transformare a acestei categorii economice începînd cu perioada antică şi pînă în prezent. Sînt expuse teoriile şi concepţiile diferiţilor economişti privind categoria economică „proprietatea”. În cadrul problemei studiate, a fost importantă determinarea direcţiilor de realizare economică a proprietăţii şi a interdependenţei dintre forma de proprietate şi eficienţa economică, ca indicator important al activităţii economice.

S-a efectuat analiza procesului de privatizare – ca mecanism principal de transformare a relaţiilor de proprietate – în cadrul diferitelor modele de economii. Privatizarea este şi pentru Republica Moldova principala modalitate de înstrăinare a patrimoniului statului, dar, deseori, ea este interpretată ca o modalitate de debarasare de întreprinderile publice nerentabile şi de obţinere a veniturilor cît mai mari în bugetul statului. Dar este destul de important ca, în cazul iniţierii şi desfăşurării privatizării, să se ţină cont de criteriul eficienţei, adică al găsirii celui mai bun gospodar pentru obiectul supus privatizării. Au fost evidenţiate unele aspecte pozitive, dar şi negative ale privatizării efectuate în R. Moldova şi, în conformitate cu scopurile tezei, au fost propuse anumite măsuri privind desfăşurarea privatizării în viitor.

În teză, este argumentată necesitatea optimizării rolului statului în viaţa social-economică a societăţii. Acest rol este, în mare parte, determinat de necesitatea asigurării unui echilibru general naţional şi nu numai. Considerăm că acest echilibru poate fi asigurat numai în cazul cînd subiectul economic va cunoaşte ce şi cît posedă şi, ce e mai important, va putea administra eficient bunurile aflate în posesie.

O lacună gravă în calea sporirii eficienţei activităţii economice este lipsa mijloacelor necesare pentru desfăşurarea activităţii antreprenoriale. Pentru a înlătura acest neajuns caracteristic şi pentru întreprinderile moldoveneşti (dar şi pentru stat ca agent economic), au fost elaborate propuneri privind stimularea proceselor integraţioniste în ţara noastră, precum crearea (legitimarea) holdingurilor, grupurilor financiar-industriale şi, în special, crearea premiselor pentru funcţionarea Parteneriatului Public-Privat, ultimul permiţînd unirea eforturilor publice şi private în rezolvarea problemelor dezvoltării infrastructurii naţionale.

Cuprins


CAPITOLUL I. Bazele metodologice ale relaţiilor de proprietate
  • 1.1. Geneza proprietăţii şi reformarea relaţiilor de proprietate.
  • 1.2. Etapele evoluţiei conceptului de proprietate.
  • 1.3. Realizarea economică a proprietăţii – criteriul principal al sporirii eficienţei economice.

CAPITOLUL II. Mecanismele şi metodele de transformare a relaţiilor de proprietate
  • 2.1. Privatizarea – elementul principal al deetatizării proprietăţii.
  • 2.2. Metode şi tehnici de privatizare utilizate în diferite ţări.
  • 2.3. Particularităţile transformării relaţiilor de proprietate în R. Moldova.

CAPITOLUL III. Direcţiile de perfecţionare a relaţiilor de proprietate în Republica Moldova
  • 3.1 Perfecţionarea procesului de privatizare în R. Moldova.
  • 3.2. Optimizarea rolului proprietăţii publice în economia naţională.
  • 3.3 Stimularea formării şi dezvoltării structurilor integrate în contextul relaţiilor de proprietate.