Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2008 / martie /

Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor curente ale întreprinderilor cooperaţiei de consum în Republica Moldova


Autor: Corina Oloinic
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2008
Conducător ştiinţific: Elena Fuior
doctor, profesor universitar, Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 28 martie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document0.50 Mb / în română

Teza

CZU 336.64 (043.2)

Adobe PDF document 1.14 Mb / în română
156 pagini


Cuvinte Cheie

active curente, active curente proprii, coeficientul elasticităţii profitului, cooperaţie de consum, cooperativa de consum, creanţe cu termenul expirat, creanţe pe termen scurt, creditor/debitor, durată de rotaţie, eficienţa activelor curente, factoring, imobilizarea activelor curente, inflaţie, împrumut de la populaţie,întreprindere cooperatistă, membru-cooperator, mijloace băneşti, model de gestiune, proces de exerciţiu, rata dobânzii, rentabilitatea activelor curente, sistem de gestionare, stocuri de mărfuri şi materiale, surse de finanţare, uniune teritorială a cooperativelor de consum, uniune centrală a cooperativelor de consum, venitul din vânzări, viteză de rotaţie

Adnotare

Scopul şi obiectivele prezentei lucrări sunt determinate de necesitatea desăvârşirii sistemului de constituire, repartizare şi utilizare a activelor curente, deoarece condiţiile de turbulenţă impun întreprinderile cooperatiste să găsească soluţii optime în vederea asigurării unei creşteri economice durabile. Întrucât gestionarea activelor curente constituie o problemă deosebit de importantă pentru organele de gestiune ale agenţilor economici şi reprezintă o prioritate în direcţiile de cercetare a economiştilor din diferite timpuri, studiul în cauză este actual atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere aplicativ.

O atenţie deosebită în cadrul studiului este acordată sistemului de gestionare a activelor curente aferente întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum, deoarece elaborarea şi promovarea acestuia trebuie să fie bazată pe estimarea performanţelor funcţionării agenţilor economici şi pe o evaluare a efectelor şi deciziilor asupra volumului activelor curente. În scopul realizării obiectivelor cercetării şi a sarcinilor propuse, au fost extinse şi aprofundate investigaţiile privind conceptul de active curente, au fost identificate oportunităţile de finanţare a acestora, s-au documentat modelele de gestiune şi a fost efectuată o evaluare a eficienţei utilizării activelor curente, precum şi impactul lor asupra rezultatelor financiare.

Concomitent, se atrage atenţie asupra aspectelor economico-financiare de gestiune a activelor curente, făcându-se referire în acest sens la posibilitatea atragerii noilor membri cooperatori în activitatea structurilor cooperatiste, precum şi apelul la împrumuturi de la populaţie. În contextul acestor idei, în teză este propus un sistem complex de indicatori aferenţi funcţionării activelor curente, care include şi noţiunea de imobilizare a acestora. În acelaşi timp, în lucrare este elaborată metodologia estimării modului de utilizare a activelor curente, ţinându-se cont de factorul inflaţiei.

Concluziile şi recomandările formulate determină valoarea practică a tezei, au fost propuse pentru implementare şi folosite în activitatea întreprinderilor cooperatiste din Republica Moldova, ceea ce contribuie la sporirea eficienţei utilizării elementelor componente ale activelor curente şi ca rezultat – la desăvârşirea mecanismului de funcţionare a acestora.

Cuprins


CAPITOLUL I. Abordări conceptuale privind gestiunea activelor curente în cadrul întreprinderilor cooperatiste
  • 1.1. Aspecte teoretice privind conţinutul şi structura activelor curente
  • 1.2. Oportunităţi de constituire a activelor curente
  • 1.3. Gestiunea activelor curente ca factor relevant de asigurare a eficienţei activităţii întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum

CAPITOLUL II. Analiza rezultatelor financiare şi a eficacităţii utilizării activelor curente la întreprinderile cooperaţiei de consum din Republica Moldova
  • 2.1. Evoluţia activităţii economico-financiare a întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum al Republicii Moldova
  • 2.2. Activele curente – factor determinant al situaţiei financiare a întreprinderilor cooperatiste
  • 2.3. Efectele dependenţei rezultatelor financiare de eficacitatea utilizării activelor curente

CAPITOLUL III. Perfecţionarea sistemului de gestionare a activelor curente ale întreprinderilor din sistemul cooperaţiei de consum
  • 3.1. Tendinţe economico-sociale de perfecţionare a gestiunii activelor curente
  • 3.2. Elaborarea sistemului complex de indicatori de funcţionare a activelor curente în cadrul întreprinderilor cooperatiste.