Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Argumentarea ştiinţifică a strategiei de dezvoltare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova


Autor: Mihail Ciocanu
Gradul:doctor habilitat în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2008
Consultant ştiinţific: Dumitru Tintiuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 16 aprilie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 19 iunie 2008

Autoreferat

Adobe PDF document3.03 Mb / în română

Teza

CZU 614.2:369.22

Adobe PDF document 13.52 Mb / în română
409 pagini


Cuvinte Cheie

asigurări obligatorii de asistenţă medicală, solidaritate şi echitate, dirijarea sistemului de sănătate, finanţarea instituţiilor medicale, prestarea serviciilor medicale.

Adnotare

Teza reprezintă o cercetare complexa, prin care s-a argumentat fezabilitatea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova şi s-au elucidat direcţiile strategice de dezvoltare pentru viitor. Analiza dinamicii cheltuielilor publice în sănătate, până la implementarea asigurărilor medicale obligatorii, denotă că cota lor din PIB a scăzut de la 6,2% în anul 1996 până la 3,1% în 2003. Reducerea substanţială a finanţării a diminuat semnificativ accesul populaţiei la serviciile de sănătate şi calitatea îngrijirilor medicale. În această situaţie factorii de decizie trebuiau să utilizeze resursele publice extrem de limitate într-un mod strategic şi să găsească metode de mobilizare durabilă a finanţelor extrabugetare, pentru a face faţă provocărilor apărute.

Prezentul studiu a reprezentat o sursă importantă de informare a deciziei de implementare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, care, după cum s-a demonstrat, au creat premise reale de îmbunătăţire a situaţiei financiare din instituţiile medicale.

Originalitatea lucrării constă în argumentarea unui concept nou de finanţare a sistemului de sănătate bazat pe contribuţii de asigurare transparente şi nelegate de riscul îmbolnăvirilor, cu menţinerea integrală a structurii de finanţare în bază de impozitări. Acest concept a oferit societăţii o modalitate sigură de mobilizare a resurselor financiare pentru sistemul de sănătate. Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în faptul că au fost cercetate în premieră aspecte ce ţin de fezabilitatea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova. Au fost argumentate ştiinţific particularităţile de administrare şi finanţare a sistemului propus de asigurări obligatorii de asistenţă medicală. De asemenea, s-a argumentat volumul de servicii acordate persoanelor asigurate şi a fost stabilit costul lor. În urma analizei comparative a rezultatelor de activitate a instituţiilor medicale, în condiţii experimentale şi în situaţii neexpuse asigurărilor obligatorii, au fost identificate problemelt majore şi au fost propuse forme noi organizatorice de prestare a asistenţei medicale.

Rezultatele evaluării calităţii serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală au contribuit la elucidarea unor noi legităţi referitoare la adresabilitate şi la consumul de servicii, lucru care a permis înaintarea unor propuneri concrete de perfecţionare a actelor normative şi legislative. S-a demonstrat că au fost create condiţii pentru creşterea semnificativă a salariilor personalului medical şi utilizarea mai raţională a resurselor destinate menţinerii infrastructurii. Valoarea practică a lucrării constă în perfecţionarea cadrului normativ pentru rambursarea serviciilor prestate, salarizarea personalului medical, atribuirea autonomiei financiare instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în deservirea persoanelor asigurate, dezvoltarea structurilor şi a capacităţilor instituţionale de gestionare a calităţii serviciilor medicale, elaborarea indicatorilor de evaluare şi monitorizare. Deosebit de importante sunt rezultatele studiului prin experţi privind aspectele de administrare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova şi de coordonare a partenerilor implicaţi în reţeaua de elaborare a politicilor în contextul evoluţiei economice şi politice a ţării. Autorul propune un model nou de administrare a resurselor financiare destinate sănătăţii la nivel teritorial, care include pe de o parte identificarea tuturor surselor de finanţare, iar pe de altă parte analiza necesarului de asistenţă medicală a populaţiei, inclusiv a celei neasigurate. Argumentarea direcţiilor strategice de dezvoltare a sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, care presupun consfinţirea constituţională a autoguvernării fondurilor, sporirea gradului de acoperire a populaţiei cu asigurări şi extinderea autonomiei prestatorilor de servicii, oferă premise importante pentru asigurarea echităţii şi eficienţei utilizării resurselor alocate.

Cuprins


CAPITOLUL I. Experienţa internaţională în aplicarea asigurărilor obligatorii de sănătate (revista literaturii)
 • 1.1. Descrierea sistemelor asigurărilor sociale de sănătate din ţările Europei de Vest
 • 1.2. Preocupări privind elaborarea politicilor în cadrul asigurărilor sociale de sănătate
 • 1.3. Aspecte istorice, culturale şi sociale ale sistemelor de asigurări de sănătate
 • 1.4. Organizarea şi finanţarea sistemelor de asigurări sociale de sănătate ( situaţia actuală şi recentele evoluţii politice)
 • 1.5. Particularităţile asigurărilor de sănătate în America de Nord
 • 1.6. Particularităţile asigurărilor sociale de sănătate în Europa Centrală şi de Est

CAPITOLUL II. Materiale şi metodologii de organizare a cercetării
 • 2.1.Caracteristica generală a metodologiei de cercetare
 • 2.2. Metodologia de argumentare a caracteristicilor de bază ale sistemului de asigurări obligatorii de asistenţă medicală
 • 2.3. Metodologia de evaluare a aspectelor de administrare a asigurărilor obligatorii
 • 2.4. Metodologia de evaluare a calităţii asistenţei medicale de staţionar în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 2.5. Metodologia de evaluare a calităţii asistenţei medicale raportată la riscuri
 • 2.6. Metodologia de evaluare a statutului socioeconomic al populaţiei
 • 2.7. Metodologia evaluării solidarităţii sociale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 2.8. Metodologia evaluării Sistemului Informaţional de Sănătate
 • 2.9. Metodologia de evaluare a sistemului de asistenţă medicală primară în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 2.10 Metodologia de evaluare a accesibilităţii şi calităţii serviciilor medicale din punctul de vedere al beneficiarilor
 • 2.11. Metodologia de elaborare a strategiei de dezvoltare a sistemului de sănătate şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală

CAPITOLUL III. Analiza mediului socioeconomic şi a fezabilităţii asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 3.1 Starea sănătăţii populaţiei până la implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 3.2. Situaţia din sistemul de sănătate şi pregătirea instituţiilor medicale pentru implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 3.3. Mediul socioeconomic în perioada de până la implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 3.4. Testarea asigurărilor de sănătate în municipiul Chişinău în perioada 1996-1998
 • 3.5. Rezultatele studiului calitativ privind perspectiva implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în contextul reformării sistemului de sănătate din Republica Moldova
 • 3.6. Perfecţionarea capacităţilor cadrelor de conducere din sistemul de sănătate în vederea atingerii consensului social şi politic
 • 3.7. Procesul de pregătire şi implementarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în raionul-pilot Hânceşti

CAPITOLUL IV. Argumentarea modelului de administrare şi finanţare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 4.1. Administrarea asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi responsabilităţile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină
 • 4.2. Gradul de acoperire a populaţiei cu asigurări obligatorii de asistenţă medicală
 • 4.3. Relaţia dintre persoanele asigurate şi prestatorii de servicii
 • 4.4. Studiul solidarităţii sociale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 4.5. Argumentarea mecanismelor de colectare şi gradul de acumulare a contribuţiilor în fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 4.6 Contractarea prestatorilor de servicii medicale
CAPITOLUL V. Administrarea instituţiilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 5.1. Oferirea autonomiei financiare prestatorilor de servicii
 • 5.2. Finanţarea instituţiilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 5.3. Prestarea serviciilor medicale în cadrul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală
 • 5.4. Impactul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală asupra bugetelor persoanelor din gospodăriile casnice
 • 5.5. Analiza calităţii serviciilor medicale raportate la securitatea pacientului
 • 5.6. Calitatea serviciilor medicale şi satisfacţia consumatorilor

CAPITOLUL VI. Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate şi de asigurări obligatorii de asistenţă medicală
 • 6.1. Argumentarea direcţiilor de dezvoltare a sistemului de sănătate
 • 6.2. Definirea problemelor care necesită rezolvare
 • 6.3. Obiective generale şi specifice şi măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor şi rezultatelor scontate