Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

14.00.21 – Programa examenului de doctorat : Stomatologie ortopedica


Capitoluil 3.

Recomandări metodice la Stomatologia ortopedică

Stomatologia ortopedică ca disciplină şi specializare a specialităţii Stomatologie prezintă un capitol al Stomatologiei generale. Prin urmare obiectul de studii şi diverse metode de cercetare sunt comune cu stomatologia terapeutică, pediatrică şi chirurgia oro-maxilo-facială.

Scopul studierii disciplinei. Reesă din obiectivele specialităţii “Stomatologie” şi “Stomatologie ortopedică” de a aprofunda studiul etiologiei, patologiei, tabloului clinic, metodelor de tratament şi profilaxie a afecţiunilor stomatologice prin tehnici şi remedii ortopedo-protetice pentru a acorda asistenţa stomatologică specializată populaţiei la nivelul contemporan.

Sfera de cunoştinţe la Stomatologia ortopedică se încadrează în problemele generale ale specialităţii “Stomatologie” cu specificul diferenţierii aspectelor clinice şi de tratament ortopedo-protetic al afecţiunilor stomatologice generale şi formelor nozologice caracteristice specializării date cum ar fi: edentaţia parţială, edentaţia totală, abraziunea patologică de grad avansat a dinţilor etc.

Prin urmare sfera de cunoştinţe profesionale ţine de studiul aprofundat al etiologiei, patogeniei, particularităţilor tabloului clinic şi specificului de tratament al afecţiunilor stomatologice cu remedii ortopedo-protetice. Accentul studiului se va pune pe problemele perfecţionării proceselor contemporane de diagnostic, concepere şi alegere a tehnologiilor moderne de tratament ortopedo-protetic.

Spectrul abilităţii profecionale prevede perfecţionarea manoperelor practice şi completarea celor acumulate cu aspecte noi din domeniul biomaterialelor, tehnologiilor de utilizare şi alegere a preparatelor şi materialelor biocompatibile, a diagnosticului diferenţial şi metodelor de tratament ortopedo-protetice ale pacienţilor stomatologici. Programa prevede un spectru larg de abilităţi profesionale cu capacităţi de activitate profesională în instituţii de învăţămînt specializat cu studii medii, superioare, în instituţii de cercetări ştiinţifice, curativo-profilactice, consultative, etc.

Conţinitil cursului

1. Morfologia funcţională a sistemului stomatognat.

Tema 1. Elementele de morfologie ocluzală. Stopurile ocluzale. Contactele ocluzale.
Cuvinte cheie: Ocluzie, ocluzie obişnuită, de necesitate, funcţională, intercuspidare maximă, relaţie centrică.

Planul succint: Morfologia ocluzală a dinţilor. Trei grupe de stopuri ocluzale. Contactele dento-dentare funcţionale şi nefuncţionale. Ocluzia funcţională. Teoriile: gnatologică, funcţională, Jankelson, Ene.

Tema 2. Disfuncţia mandibulo – craniană. Disarmonia ocluzală. Disfuncţia ocluzală. Disfuncţia temporo – mandibulară.
Cuvinte cheie: Disfuncţie mandibulo-craniană, ocluzală, a articulaţiei temporo-mandibulare.

Planul succint: Simptomele clinice ale disfuncţiei mandibulo – craniene (semne dentare, parodontale, musculare, articulare).Cauze determinante (dentare, articulare). Diagnosticul diferenţial.
Tratamentul disfuncţiei mandibulo – craniene (gutierele ocluzale, şlefuirea selectivă, tratement protetic, ortodontic).

2.Biomateriale.

Tema 3. Biomaterialele de construire utilizate în protetica dentară (metale şi aliaje).
Cuvinte cheie: Biomateriale, materiale dentare.

Planul succint: Caracteristica metalelor, aliajelor, polimerilor, compozitelor şi a ceramicii utilizate în protetica dentară. Însuşirile mecanice, chimice, fizice şi modificările lor în procesele de aplicare.

Tema 4. Biomaterialele auxiliare utilizate în protetica dentară.
Cuvinte cheie: Biomateriale, materiale dentare.

Planul succint: Carcteristica materialelor clinice şi a tehnicilor de laborator.

3.Principii şi metode de tratament protetic.

Tema 5. Principii fundamentale de tratament protetic.
Cuvinte cheie: Tratament protetic.

Planul succint: Principiile fundamentale ale medicinei şi stomatologiei de tratament protetic: profilactic, curativ, biologic, biomecanic, homeostazic, ergonomic.

4.Tabloul clinic şi tratamentul protetic al leziunilor odontale coronare.

Tema 6. Particularităţi ale tabloului clinic al leziunilor odontale coronare
Cuvinte cheie: Leziuni odontale-coronare, afecţiuni stomatologice.

Planul succint: Varietăţile de leziuni odontale-coronare. Modificările morfo-funcţionale. Pregătirea pre – şi proprotetice în tratamentul lezuinilor odontale coronare.

Tema 7. Indicaţii, contraindicaţii şi tehnologii de tratament protetic al leziunilor odontale coronare.
Cuvinte cheie: Incrustaţii, coroane de înveliş, coroane de substituţie.

Planul succint: Determinarea indicaţiilor generale şi locale la tratamentul protetic al leziunilor odontale-coronare. Principii fundamentale de preparare a dinţilor sub microproteze
Tratamentul protetic al leziunilor odontale coronare cu microproteze moderne (inlay–uri, coroane de înveliş M/C, M/A, întreg turnate, de subbstituţie)

TEMA 8. Complicaţiile posibile la tratamentul protetic al leziunilor odontale coronare cu microproteze dentare.
Cuzinte cheie: Incrustaţii, coroane de înveliş, coroane de substituţie.

Planul succint: Complicaţii posibile la etapele de tratament al leziunilor odontale coronare cu microproteze dentare, imediat după fixarea lor şi la distanţă. Profilaxia.

5. Edentaţia parţială redusă.

Tema 9. Etiologia, patogenia şi particularităţile tabloului clinic al edentaţiei parţiale reduse.
Cuvinte cheie: Edentaţie parţială, punţi dentare.

Planul succint: Etiopatogenia edentaţiei parţiale în conformitate cu concepţia modernă de sistematizare a factorilor etiologici. Aspecte clinice ale cîmpului protetic edentat parţial. Pregătire pre – şi proprotetică a pacienţilor cu edentaţie parţială redusă

Tema 10. Principii fundamentale de tratament protetic în edentaţia parţială redusă cu punţi dentare moderne: întreg turnate, M/C, M/A, adezive.
Cuvinte cheie: Edentaţie parţială, punţi dentare.

Planul succint: Particularităţile preparării dinţilor stîlpi la confecţionarea punţilor dentare.
Tehnici de amprentare în tratamentul edentaţiei parţiale reduse cu punţi dentare.
Opinii moderne de preparare a dinţilor la colet. Tratamentul edentaţiei parţiale reduse cu punţi dentare moderne.Tratamentul edentaţiei parţiale reduse cu punţi dentare adezive. Tratamentul edentaţiei parţiale reduse cu punţi dentare pe implante.

6. Edentaţia parţială întinsă.

Tema 11. Etiopatogenia şi aspectele clinice ale cîmpului protetic al edentaţiei parţiale întinse şi particularităţile examenului clinic
Cuvinte cheie: Edentaţie parţială întinsă, extinsă şi subtotală.

Planul succint: Caracteristica componentelor cîmpului protetic în edentaţiile parţiale întinse.Particularităţile pregătirii pre- şi proprotetice în edentaţiile parţiale întinse.

Tema 12. Indicaţiile tratamentului protetic al edentaţiei parţiale întinse cu PPM.
Cuvinte cheie: Proteze parţiale mobilizabile acrilice, scheletate, arcate, cu sprijin mucoosos, dentoparadontal, mixt.

Planul succint: Proteza parţial mobilizabilă acrilică. Indicaţii. Amprentare.Conceperea PPM acrilice. Răscroirea bazei. Alegerea elementelor de ancorare.Biomecanica PPM acrilice şi tactica medicului de micşorare a influenţei negative asupra componentelor cîmpului protetic.Particularităţile conceperii PPM acrilice în situaţii clinice excepţionale (maladii ale fibromucoasei, stări precanceroase, etc.)

Tema 13. Indicaţiile tratamentului protetic al edentaţiei parţiale întinse cu PPM scheletate.
Cuvinte cheie: Proteze parţiale mobilizabile scheletate, arcate,cu suport dento-paradontal, mixt.

Planul succint: Aspecte clinice de pregătire pre- şi proprotetică la aplicărea PPM scheletate.
Tehnica analizei modelului funcţional la paralelograf. Indicaţii la alegerea croşetelor dentare în PPM scheletată. Sistemele speciale de menţinere, sprijin şi stabilizare a PPM scheletate. Caracteristicile conceperii PPM scheletate în edentaţiile de cl. I–IV Kennedy.Tehnica pregătirii modelului funcţional în vederea duplicării. Tehnica duplicării şi realizarea modelului refractar. Tehnica realizării machetei scheletului. Turnarea. Proba scheletului metalic al PPM scheletate
Aplicarea PPM scheletate în cavitatea bucală. Verificarea stabilităţii, menţinerii ocluziei. Recondiţionarea PPM. Complicaţii şi profilaxia.

7. Edentaţia totală.

Tema 14. Etiopatogenia şi aspecte clinice ale cîmpului protetic în edentaţia totală şi particularităţile examenului clinic
Cuvinte cheie: Edentaţie totală.

Planul succint: Caracteristica modificărilor morfofuncţionale în sistemul stomatognat ca urmare a edentaţiei totale. Componentele cîmpului protetic în edentaţia totală la maxilă şi mandibulă. Caracteristica zonelor funcţionale.

Tema 15. Amprenta preliminară, lingurile individuale şi amprenta finală funcţională. Determinarea relaţiilor centrice intermaxilare. Proba machetei protezei totale şi aplicarea protezei finale.
Cuvinte cheie: Amprentă preliminară, funcţională, definitivă, de dispovărare, de compresie, relaţii centrice.

Planul succint: Necesitatea amprentării preliminare. Materiale şi tehnici de confecţionare a lingurilor individuale. Testele funcţionale Herbst. Particularităţile determinării relaţiilor centrice intermaxilare. Proba machetei protezei totale. Greşeli posibile şi tehnici de lichidare. Aplicarea protezei totale.

8. Tabloul clinic şi tratamentul protetic al afecţiunelor parodonţiului.

Tema 16. Etiologia, patogenia şi tabloul clinic al afecţiunelor parodontului. Metode ortopedo – protetice în complexul de măsuri terapeutice la reabilitarea sistemului stomatognat cu afecţiuni ale parodonţiului.
Cuvinte cheie: Parodonţiu, ocluzie traumatică, şini (atele), stabilizare.

Planul succint: Opinii referitoare la etiopatogenia afecţiunilor parodonţiului. Ocluzia traumatică. Varietăţi. Rolul ocluziei traumatice la producerea afecţiunilor parodontului. Metode de tratament ortopedo-protetic: şlefuirea selectivă, redresări ortodontice, şinare provizorie şi finală în tratamentul afecţiunilor parodontului.

9. Abraziunea patologică a dinţilor.

Tema 17. Etiopatogenia, tabloul clinic şi metodele de tratrament al abraziunii patologice a dinţilor.
Cuvinte cheie: Abraziune dentară fiziologică, patologică.

Planul succint: Opinii referitoare la etiopatogenia abraziunii petologice a dinţilor. Formele clinice ale abraziunii patologice a dinţilor. Complicaţii locale, loco–regionale şi generale ale abraziunii patologice a dinţilor. Tactica şi metodele de tratament protetic al abraziunii patologice localizate şi generalizate a ţesuturilor dentare dure. Etiopatogenia, tabloul clinic şi tratamentul ocluziei reduse.

10. Migrările dentare.

Tema 18. Etiopatogenia, tabloul clinic şi metodele de tratament al migrărilor dentare.
Cuvinte cheie: Migrări dentare.

Planul succint: Opinii referitoare la etiopatogenia migrărilor dentare. Mecanismul migrărilor dentare. Manifestările clinice ale migrărilor dentare în sistemul muscular, ATM şi rapoartele mandibulo – craniene. Tactica şi metodele de tratament ale migrărilor dentare. Tratamentul protetic în cazuri clinice complicate cu diferite forme de migrări dentare.

11. Sindromul disfuncţional al sistemului stomatognat.

Tema 19. Etiopatogenia sindromului disfuncţional stomatognat. Simptomele clinice. Cuvinte cheie: Sindrom disfuncţional.

Planul succint: Concepţia modernă şi opinii asupra etiopatogeniei sindromului disfuncţional stomatognat. Simptomele clinice. Complicaţiile locale, loco–regionale şi generale. Metode de tratament ortopedo – protetic al sindromului disfuncţional stomatognat.

12. Influenţa materialelor utilizate în protetica dentară asupra ţesuturilor şi organelor cavităţii bucale.

Tema 20. Stomatitele traumatice, toxice, alergice, provocate de materialele dentare. Galvanoza. Candidoza. Tabloul clinic. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.
Cuvinte cheie: Stomatite protetice.

Planul succint: Materialele dentare. Clasificări. Componente. Stomatitele toxice provocate de materialele metalice şi nemetalice. Simptome clinice. Diagnosticul diferenţial. Metode de tratament.
Stomatite alergice. Simptome clinice. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul. Galvanoza. Candidoza. Simptome clinice. Diagnosticul diferenţial. Tratamentul.

13.Tratamentul protetic posttraumatic.

Tema 21. Etiologia, tabloul clinic şi tratamentul protetic al leziunilor ţesuturilor moi şi bazei osoase a zonei maxilo-faciale.
Cuvinte cheie: Proteze maxilo-faciale.

Planul succint: Caracteristica factorilor etiologici şi a tabloului clinic în leziunile ţesuturilor moi şi bazei osoase ale zonei maxilo-faciale. Consecutivitatea tratamentului protetic posttraumatic în cazurile clinice cu breşe ale maxilei, mandibulei, mixte, a ţesuturilor moi. Tehnologia confecţionării protezelor postrezecţionale maxilo–faciale.

14.Aplicarea implanturilor în protetica dentară

Tema 22. Determinarea indicaţiilor şi contraindicaţiilor la utilizerea implanturilor în protetica dentară.
Cuvinte cheie: Implante stomatologice, endoosoase, subperiostale, de transfixaţie.

Planul succint: Indicaţiile aplicarii implanturilor orale. Particularităţile examenului pacientului. Varietăţi de implante. Implante imediate. (Friolit, Bioceram, sistemul Reimplant), tardive (cilindrice, şurub, lamă). Suprastructurile protetice pe implante.

15. Anomaliile dentomaxilare la adulţi

Tema 23. Particularităţile manifestărilor clinice ale examenului clinic şi tratamentului complex al anomaliilor dento-maxilare la adulţi.
Cuvinte cheie: Anomalii dentomaxilare.

Planul succint: Particularităţile manifestărilor clinice ale examenului clinic şi diagnosticul. Tratamentul complex al anomaliilor dento-maxilare la adulţi.Tratamentul ortodontic, chirurgical – ortodontic, protetic şi mixt al anomaliilor dento – maxilare la adulţi.

16. Tratamentul protetic tranzitoriu şi de urgenţă.

Tema 24. Indicaţii şi realizarea tratamentului protetic tranzitoriu şi de urgenţă.
Cuvinte cheie: Tratament protetic tranzitoriu, de urgenţă.

Planul succint: Caracteristica modificărilor morfologice ale cîmpului protetic după tratamentul protetic. Sistematizarea situaţiilor clinice considerate de risc şi tehnologiile tratamentului tranzitoriu şi de urgenţă. Pronosticul.

Literatura de specialitate / specializare ( de bază)

 1. Postolachi I. cu colab. Protetica dentară. Chişinău, 1993.
 2. Bârsa G., Postolachi I. Tehnici de confecţionare a protezelor dentare. Chişinău, 1994.
 3. E. Gavrilov, A. Şcerbacov . Ortopedicescaia stomatologhia. Moscva, 1984.
 4. Копейкин В. Ортопедическая стоматология. Moscva, 1988.
 5. Криштаб С. Ортопедическая стоматология. Киев, 1986.
 6. Курляндский В. Ортопедическая стоматология. Москва, 1977.
 7. Копейкин В. Руководство по ортопедической стоматологии. Москва, 1999.
 8. Руководство по ортопедической стоматологии (под редакцией Ильиной-Маркосян). Москва, 1974.
 9. Копейкин В и др.- Зубопротезная техника. Москва, 1978.
 10. E. Gavrilov. Deformaţii zubnîh readov. Moscva, 1984.
 11. Щербаков А. Аномалии прикуса у взрослых. Москва, 1987.
 12. Каламкаров Х. Клиника и лечение зубо-челюстных аномалий у детей. Ташкент, 1978.
 13. A. Şcerbacov . Lecenie anomalii zuboceliustnoi sistemî u vzroslîh. Moscva, 1987
 14. Burlui V. Protetică dentară. Iaşi, 1989.
 15. Rîndaşu I. Proteze dentare. V. 1. Bucureşti, 1987.
 16. Rîndaşu I. Proteze dentare. V. 2. Bucureşti, 1988.

bibliografia suplimentară

 1. Bârsa G., Postolachi I. Procesele clinico – tehnice perfecţionate la confecţionarea protezelor dentare din metalo – ceramică. Indicaţii metodice. Chişinău, 1991.
 2. Dumitriu H. Mobilitatea dinţilor parodontotici şi tratamentul prin imobilizare. Bucureşti, 1996.
 3. Gamureac V. Aspecte moderne de reabilitare protetică a bolnavilor cu breşe maxilo – faciale. Autoreferat. Disert. Doct. Med. Chişinău, 1999.
 4. Банух В.Н. Клиника и лечение оклюзионно-артикуальционного дисфункционального синдрома ВНЧС, обусловленного потерей жевательных зубов. Автореферат. Дис. kанд.мед.наук. Киев, 1986.
 5. Бырса Г. Совершенствование технологических процессов протезирования керамическими и металлокерамическими зубными протезами. Автореферат. Дис. kанд.мед.наук. Киев, 1988.
 6. Гуцуцуй В. Клиника и методы возмещения малых дефектов боковых участков зубных рядов щадящими конструкциями несъемных мостовидных протезов. Автореферат Диссерт. канд. мед. наук Минск, 1990.
 7. Копейкин В. Ортопедическое лечение заболеваний пародонта. Москва, 1977.
 8. Кожухарь Н. Клиника и особенности повторного ортопедического лечения больных, длительное время пользующихся съемными пластиночными зубными протезами. Киев, 1989.
 9. Кожокару М. Ортопедическое лечение открытого прикуса у взрослых. Автореферат Диссерт. канд. мед. наук. Москва, 1973.
 10. Постолаки И. Искусственные зубные коронки. Кишинев, 1985.
 11. Постолаки И. Закономерности и возможности стимулирования защитно-компенсаторной реакции тканей при ортопедических вмешательствах. Автореферат докторской диссертации. Киев, 1982.
 12. Рабухина Н. Рентгенодиагностика некоторых заболеваний зубо-челюстной системы. Москва, 1974.
 13. Шептелич И., Постолаки И. Ортопедические методы в комплексной терапии пародонтита (Метод. Рекомендации). Кишинев, 1988.
 14. Рыбаков А. И. Материаловедение в стоматологии. Москва, 1984.

Autor:

Recenzen: