Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Transferul deprinderilor de identificare a mijloacelor expresive ale textului artistic (în predarea a două limbi străine: spaniolă/engleză)


Autor: Grinico Galina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Galina Burdeniuc
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 21 octombrie 2008 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 22 ianuarie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.53 Mb / în română

Teza

CZU 37.016: [811.134.2 + 811.111] (043.2)

Adobe PDF document 4.59 Mb / în rusă
230 pagini


Cuvinte Cheie

paradigmă pedagogică umanistă, predare a două limbi străine, specialitate lingvistică dublă, transfer al cunoştinţelor şi abilităţilor, transfer lingvistic (lingual), transfer interlingvistic (interlingual), transfer pozitiv dirijat (controlat), bilingvism, plurilingvism, obiective de comunicare, personalitate plurilingvă, comunicare artistică, competenţă comunicativă alolingvă, mijloace expresive ale textului artistic, sistem funcţional, potenţial didactic al mijloacelor expresive ale textului artistic.

Adnotare

Cercetarea este dedicată unei probleme actuale de glotodidactică – problema transferului de cunoştinţe şi deprinderi la studierea a două limbi străine ca specialitate. Această problemă se bazează pe necesitatea de a reinterpreta obiectivele şi sarcinile pregătirii specialistului în domeniul a două limbi străine sub aspectul paradigmei pedagogice umanitare.

În prezenta teza de doctor este argumentată abordarea în complex (ansamblu) a învăţării transferului interlingual şi sunt analizate particularităţile psihologice, lingvistice şi semiotice ale acestui fenomen în procesul comunicării artistice (în procesul perceperii textului artistic).

Rezultatele cercetării sunt prezentate în felul următor: este analizat potenţialul didactic al mijloacelor expresive ale textului artistic în timpul transferului; se cercetează experimental potenţialul transferului, condiţionat de particularităţile potenţialului didactic al mijloacelor expresive ale textului artistic (META); este argumentată predarea deprinderilor de identificare a META ca fiind orientată spre formarea competenţei artistice bilingve unice; este elaborat modelul de formare a deprinderilor de identificare a META la studenţii cu specialitate lingvistică dublă.

Rezultatele analizei cantitative a datelor obţinute în urma experimentului demonstrează, la un nivel înalt de veridicitate, că modelul elaborat este efectiv. Se observă o creştere considerabilă a indicilor cantitativi (de 4,03 ori) şi calitativi (de 8,8 ori) ai nivelului de identificare de către studenţi a META în limba străină doi. Astfel, este demonstrată posibilitatea de a crea un model efectiv de predare a deprinderilor receptive (senzoriale) de comunicare artistică, bazat pe transferul din limba străină unu în limba străină doi.