Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2009 / martie /

Contractul de locaţiune şi varietăţi ale acestuia


Autor: Titulescu Paul-Robert
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2009
Conducător ştiinţific: Eugenia Cojocari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:

Statut

Teza a fost susţinută pe 27 martie 2009 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 noiembrie 2009

Autoreferat

Adobe PDF document0.42 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Locaţiune, locator, locatar, chirie, vicii ale bunului închiriat, reparaţie capitală, reparaţii locative, sublocaţiune, cesiunea locaţiunii, relocaţiune, cesiunea locaţiunii, închiriere, spaţiu locativ, chiriaş, subînchiriere, cesiunea închirierii, arendare, arendaş, arendator, subarendare, cesiunea arendării, leasing

Adnotare

Actualitatea temei tezei de doctorat se întemeiază pe procesele pozitive cate au avut loc în domeniul vieţii sociale şi economice ale ţărilor noastre, pe lipsa de acte normative ce reglementează noile relaţii sociale cu privire la proprietatea privată, locaţiuniea acesteia, ce determină modul de viaţă al cetăţenilor în ultimii zece ani.

În cadrul tezei de doctorat ne-am propus şi am realizat identificarea şi tratarea a numeroase probleme de drept în materia contractului de locaţiune şi a varietăţilor acestuia, ce vizează atât normele legislative din România, cât şi din Republica Moldova (cuprinse în codurile civile şi legile speciale), totodată abordând şi problemele de drept semnalate în special în doctrinele din cele două ţări, precum şi în doctrinele din alte ţări (Franţa, Italia, Canada, SUA, Germania, Rusia).

În cadrul tezei de doctorat ne-am propus şi am realizat identificarea şi tratarea a numeroase probleme de drept în materia contractului de locaţiune şi a varietăţilor acestuia, ce vizează atât normele legislative din România, cât şi din Republica Moldova (cuprinse în codurile civile şi legile speciale), totodată abordând şi problemele de drept semnalate în special în doctrinele din cele două ţări, precum şi în doctrinele din alte ţări europene.

În cadrul celor 4 capitole ale tezei am elaborat opinii proprii şi făcut recomandări ştiinţifice, cu privire la probleme de drept ce ţin de: terminologia folosită în cadrul dispoziţiilor legale referitoare la locaţiune; delimitarea contractului de locaţiune faţă de alte contracte şi asemănările acestuia cu diverse contracte; capacitatea juridică a părţilor contractante (problema limitării dreptului la locuinţă a propriului soţ prin încheierea sau rezilierea unor convenţii de către celalalt soţ); forma cerută ad probationem a contractului de locaţiune (valoarea obiectului contractului); sfera bunurilor ce pot face obiectul contractului de locaţiune; obligaţiile locatorului (obligaţia de predare a lucrului); reparaţiilor urgente intervenite în timpul locaţiunii; garanţia pentru vicii a lucrului dat în locaţiune; restabilirea echilibrului valoric dintre prestaţiile părţilor în caz de „rupere” a acestuia; obligaţia de restituire a lucrului; obligaţia de apărare contra uzurpărilor; răspunderea pentru incendiu; sublocaţiunea; încetarea contractului de locaţiune (denunţarea unilaterală a contractului); expirarea termenului – tacita relocaţiune; natura juridică a dreptului de folosinţă al locatarului.

De asemenea, am făcut recomandări ştiinţifice şi ne-am exprimat opinii cu privire la probleme de drept ce ţin de: intermedierea închirierii de locuinţe; accesul la proprietate al chiriaşului în temeiul dreptului său de preemţiune; reparaţiile capitale în contractul de închiriere; obligaţiile chiriaşului; cesiunea contractului de închiriere; atribuirea beneficiului contractului de închiriere a locuinţei în caz de divorţ al soţilor; capacitatea juridică a părţilor în contractul de arendare; sfera persoanelor care pot îndeplini calitatea de arendaş; problema termenului în contractul de arendare; subarendarea şi cesiunea arendării; calificarea contractului de leasing drept o varietate specială a contractului de locaţiune.

Studiul expus în cadrul prezentei teze de doctor – constituit din repere orientative pentru modificările şi completările necesare legislaţiilor celor două state (România şi Republica Moldova), care vor susţine formularea de texte legale superioare celor existente în prezent – va putea fi utilizat în scop instructiv în cadrul învăţământului juridic superior, precum şi în calitate de sursă de informaţii pentru completarea cunoştinţelor juridice ale persoanelor interesate de problemele dezbătute.

Cuprins


CAPITOLUL 1 Noţiunea, trăsăturile caracteristice, delimitareacontractului de locaţiune faţă de alte contracte
 • 1.1. Unele aspecte privind istoricul locaţiunii
 • 1.2. Noţiunea şi reglementarea contractului de locaţiune
 • 1.2.1. Unele aspecte de ordin terminologic
 • 1.2.2. Noţiunea de „locaţiune” şi reglementarea contractului de locaţiune
 • 1.3. Trăsăturile caracteristice ale contractului de locaţiune
 • 1.4. Delimitarea contractului de locaţiune faţă de alte contracte. Optica doctrineifranceze, româneşti şi moldoveneşti

CAPITOLUL 2 Condiţiile de validitate, efectele (conţinutul) şi încetarea contractului de locaţiune
 • 2.1. Analiza condiţiilor de validitate ale contractului de locaţiune
  • 2.1.1. Consideraţii privind condiţiile de fond ale contractului de locaţiune
  • 2.1.2. Condiţiile de formă în contractul de locaţiune
 • 2.2. Consistenţa conţinutului (efectelor) contractului de locaţiune
  • 2.2.1. Obligaţiile locatorului
  • 2.2.2. Obligaţiile locatarului
 • 2.3. Transmiterea drepturilor dobândite prin locaţiune: sublocaţiunea şi cesiunealocaţiunii
  • 2.3.1. Sublocaţiunea
  • 2.3.2. Cesiunea locaţiunii
 • 2.4. Încetarea contractului de locaţiune
  • 2.4.1. Cazul denunţării unilaterale a contractului
  • 2.4.2. Încetarea prin expirarea termenului. Limitele în care intervine tacita relocaţiune
  • 2.4.3. Încetarea contractului în cazul desfiinţării titlului locatorului
  • 2.4.4. Condiţiile încetării locaţiunii în situaţia înstrăinării (vânzării) bunului închiriat
  • 2.4.5. Rezilierea locaţiunii pentru neexecutare
  • 2.4.6. Situaţia încetării contractului pe temeiul pieirii bunului închiriat
  • 2.4.7. Unele cazuri de încetare a contractului, prevăzute de Codul civil al Republicii Moldova
 • 2.5. Problematica naturii juridice a dreptului de folosinţă al locatarului

CAPITOLUL 3 Contractul de închiriere a locuinţei –principala varietate a locaţiunii. caracteristici. unele problemede drept
 • 3.1. Noţiunea şi reglementarea, caracterele juridice, interpretarea şi delimitareacontractului de închiriere a locuinţei
 • 3.2. Analiza condiţiilor de validitate ale contractului de închiriere a locuinţei
 • 3.3. Termenul în contractul de închiriere –prorogarea legală a contractului. Dreptul chiriaşului la reînnoirea contractului. Accesul său la proprietate în temeiuldreptului de preemţiune
  • 3.3.1. Prorogarea legală. Reînnoirea contractului de închiriere a locuinţei
  • 3.3.2. Accesul chiriaşului la proprietate în temeiul dreptului de preemţiune
 • 3.4. Efectele (conţinutul) contractului de închiriere a locuinţei
  • 3.4.1. Obligaţiile locatorului (proprietarului)
  • 3.4.2. Obligaţiile chiriaşului
 • 3.5.Transmiterea drepturilor dobândite prin închiriere. Schimbul de locuinţe.Încetarea contractului
  • 3.5.1. Subînchirierea locuinţei şi cesiunea contractului de închiriere
 • 3.6. Cauzele de încetare a contractului de închiriere a locuinţei
 • 3.7. Regimul închirierii unor locuinţe cu destinaţie specială
 • 3.8. Calificarea contractului de locaţiune (închiriere) imobiliară încheiat întrecomercianţi

CAPITOLUL 4 Contractul de arendare. Contractul de leasing – o varietate specială a locaţiunii
 • 4.1. Aspecte generale privind varietăţile contractului de locaţiune
 • 4.2. Contractul de arendare. Particularităţi. Probleme de drept
  • 4.2.1. Succintă analiză a unor forme organizaţional-juridice ale raporturilor de arendare prevăzute în legislaţia Republicii Moldova
  • 4.2.2. Sfera persoanelor care pot îndeplini calitatea de arendator şi arendaş. Opticalegiuitorului cu privire la condiţiile speciale necesare
  • 4.2.3. Problema termenului în contractul de arendare. Soarta contractului de arendareîn caz de deces a uneia din părţile contractante
  • 4.2.4. Suportarea riscurilor în contractul de arendare. Problema subarendării şi acesiunii contractului de arendare
 • 4.3. Contractul de leasing – o varietate specială a locaţiunii
  • 4.3.1. Noţiunea şi reglementarea contractului de leasing
  • 4.3.2. Elemente comune şi de delimitare a contractului de leasing faţă de contractul delocaţiune şi contractul de vânzare-cumpărare. Calificarea contractului de leasing