Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Politici sociale în sfera muncii în contextul integrării europene a Republicii Moldova (dimensiuni politico-juridice)


Autor: Cojocaru Igor
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valentina Teosa
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 3 iunie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.38 Mb / în română

Cuvinte Cheie

emocratizare, stat social, politici sociale, politici publice, politici sociale în sfera muncii, societate civilă, sindicate, asociaţii patronale, structuri guvernamentale, dialog social, parteneriat social, convenţia colectivă, protecţia socială, cetăţenie, mobilitatea cetăţenilor, egalitatea şanselor, discriminare, integrare europeană, model social european.

Adnotare

Specialitatea 23.00.01 – teoria, metodologia şi istoria politologiei; institute şi procese politice. Chişinău, 2009. Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografia din 226 numiri, 8 anexe, 120 de pagini de text de bază, 2 figuri, 4 tabele. Rezultatele tezei de doctorat au fost expuse în 11 articole publicate în culegeri şi reviste de specialitate din Republica Moldova şi peste hotare. Volumul total al publicaţiilor la tema dată este de circa 3 coli de autor.

Domeniul de studiu. Lucrarea de faţă constituie o cercetare ştiinţifică a politicilor sociale în sfera muncii în contextul integrării europene a Republicii Moldova.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul lucrării date este de a conceptualiza fundamentele politico-juridice a politicilor sociale în sfera muncii, de a analiza şi evidenţia eficacitatea, potenţialul şi perspectivele ei în cadrul procesului de integrare a Republicii Moldova. Pentru realizarea scopului, ne-am propus un şir de obiective: demarcarea conceptuală a aspectului multidimensional al politicilor sociale în sfera muncii; evidenţierea determinantei politico-juridice a sferei muncii în sistemul politicilor sociale; elucidarea premiselor de integrare a Republicii Moldova în dialogul social european specificat în acquis-ul comunitar; examinarea obiectivelor prioritare a funcţionării institutului politico-juridic tripartit în contextul democratizării politicilor sociale; determinarea oportunităţilor de integrare europeană a Republicii Moldova prin prisma mobilităţii forţei de muncă;

Metodologia cercetării ştiinţifice. În lucrare este efectuată o abordare metodologică complexă, interdisciplinară a studiului teoretico-analitic a politicii sociale în sfera muncii în multitudinea de factori politico-juridici. Pe parcursul lucrării au fost utilizate diverse metode ştiinţifice precum cea istorică, analiză comparată, sociologică, instituţională, analiza formal-juridică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Noutatea ştiinţifică a tezei este asigurată de argumentarea necesităţii delimitării politicilor sociale în sfera muncii în calitate de problemă distinctă în cadrul politicilor sociale şi propusă caracteristica lor politico-juridică precum şi analizată, sistematizată şi generalizată informaţia referitoare la problemele integrării politicilor sociale autohtone în dimensiunea socială a Uniunii Europene.

Semnificaţia teoretică. Metodologia utilizată în teză ne denotă despre caracterul interdisciplinar al cercetării, ce corespunde tendinţelor moderne de dezvoltare a ştiinţei politice teoretice, concluziile şi recomandările obţinute pot fi utilizate la perfecţionarea Strategiei de integrare şi planurilor bilaterale de acţiuni Republica Moldova – Uniunea Europeană.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot servi în calitate de material suplimentar la suporturile de curs la Politologie şi Politici sociale, sau pot fi utilizate la elaborarea unor cursuri speciale noi, ca, de exemplu, Politici sociale în Uniunea Europeană, Modernizarea instituţiilor politice şi juridice, Bazele dezvoltării dialogului social tripartit, Conceptualizarea politicilor sociale sindicale şi patronale.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Drept aprobare a rezultatelor serveşte activitatea din 2002 în calitate de cercetător ştiinţific, iar din 2007 director al reprezentanţei Institutului Muncii în municipiul Bălţi şi activitatea ştiinţifico-didactică în calitate de lector la Catedra discipline socioumanistice, Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi. Cuvinte-cheie: democratizare, stat social, politici sociale, politici publice, politici sociale în sfera muncii, societate civilă, sindicate, asociaţii patronale, structuri guvernamentale, dialog social, parteneriat social, convenţia colectivă, protecţia socială, cetăţenie, mobilitatea cetăţenilor, egalitatea şanselor, discriminare, integrare europeană, model social european.

Cuprins


1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND POLITICILE SOCIALE ÎN DOMENIUL MUNCII LA ETAPA CONTEMPORANĂ
 • 1.1. Multidimensionalitatea politicilor sociale: repere conceptuale
 • 1.2. Conceptualizarea politică a sferei muncii în contextul proceselor integraţioniste europene
 • 1.3. Determinanta politico-juridică a sferei muncii în sistemul politicilor sociale
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. INSTITUŢIONALIZAREA ŞI DEMOCRATIZAREA POLITICILOR SOCIALE NAŢIONALE DIN SFERA MUNCII ÎN CONTEXTUL INTEGRĂRII EUROPENE
 • 2.1. Acquis-ul comunitar cu privire la dialogul social european - fundamentul instituţionalizării politicilor social în sfera muncii din Republica Moldova
 • 2.2. Democratizarea politicilor sociale în sfera muncii prin instituţia politică a dialogului tripartit
 • 2.3. Contribuţia societăţii civile în instituţionalizarea şi democratizarea politicilor sociale în sfera muncii
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. POLITICI SOCIALE ÎN SFERA MUNCII – PREMISE ŞI OPORTUNITĂŢI DE INTEGRARE A REPUBLICII MOLDOVA ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 3.1. Politici sociale în sfera muncii ca factor de integrare europeană pentru Republica Moldova: probleme şi tendinţe
 • 3.2. Mobilitatea europeană a forţei de muncă:
 • riscuri şi provocări pentru politicile sociale autohtone
 • 3.3. Politici europene de gen în sfera muncii: unele premise importante de integrare europenă a Republicii Moldova
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3