Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Politica de combatere a traficului de ființe umane, în cazul Republicii Moldova și a Uniunii Europene


Autor: Alistratova Oxana
Gradul:doctor în ştiinţe politice
Specialitatea: 23.00.01 - Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice
Anul:2021
Conducător ştiinţific: Valeriu Moşneaga
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 iunie 2021 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în rusă
Adobe PDF document0.69 Mb / în română
Adobe PDF document0.60 Mb / în engleză

Teza

CZU 343.43(478)+341.23:061.1EU(043.3)=161.1

Adobe PDF document 2.13 Mb / în rusă
195 pagini


Cuvinte Cheie

traficul de ființe umane, victimă a traficului de ființe umane, politica de combatere a traficului de ființe umane, instituțiile statului, organizații nonguvernamentale, organizațiile internaționale, Sistemul național de referință, opinia publică

Adnotare

Data susținerii: 24 iunie, ora 15.00, în format mixt /online:
Link-ul pentru trasmisiunea in regim online:
https://us02web.zoom.us/j/84636373202?pwd=VjBneUdXdmE4Z3kzREoxcTJXMGZhUT09

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii și recomandări, bibliografie 271 de surse, 154 pagini text de bază, 6 tabele, 22 diagrame.

Scopul cercetării: analiza multedimensională a politicii de combatere a traficului de ființe umane, cazul Republicii Moldova și al Uniunii Europene.

Obiectivele cercetării: analiza fundamentelor istoriografice și teoretico- metodologice ale studiului politicii de combatere a traficului de ființe umane; studierea strategiei, direcțiilor principale, mecanismelor instituționale ale politicii Uniunii Europene în combaterea traficului de ființe umane; generalizarea experienței de interacțiune între organele guvernamentale și organele neguvernamentale din Republica Moldova, organizațiile internaționale în implementarea politicii de combatere a traficului de ființe umane; analiza opiniei publice în Republica Moldova ca instrument al politicii de combatere a traficului de ființe umane; elaborarea recomandărilor pentru instituțiile de stat și organizațiile nonguvernamentale, organizațiile internaționale în domeniul prevenirii și combaterii traficului ființe umane.

Noutatea științifică și originalitatea lucrării: prezentarea stării actuale a traficului de ființe umane și politicii de combatere a acesteia în Uniunea Europeană și Republica Moldova, determinanarea tendințelor în evoluția acestui fenomen; se fundamentează că politica de combatere a traficului de ființe umane are un caracter complex și coordonat, și se bazează pe conceptul „4 Ps”; se demonstrează necesitatea existenței unui parteneriat strategic între organele guvernamentale și neguvernamentale din Republica Moldova, organizațiile internaționale, coordonarea intersectorială a acțiunilor tuturor participanților la implementarea unei politici eficiente de combatere a traficului de ființe umane.

Problema științifică soluționată rezidă în elaborarea unui cadru conceptual în studiul situației actuale din domeniul traficului de ființe umane și al politicii de combatere a acestuia în Republica Moldova, fapt ce a contribuit la elaborarea recomandărilor practice pentru implementarea unei politici eficiente de combatere a traficului de ființe umane în Republica Moldova, în vederea utilizării lor ulterioare de către structurile gevernamentale, nonguvernamentale, organizațiile internaționale implicate în implimentarea acestei politici, luând în considerare experiența Uniunii Europene.

Valoare teoretică a lucrării constituie evaluarea autorului privind situația actuală în domeniul traficului de ființe umane și al politicii de combatere a traficului de ființe umane din Republica Moldova și UE.

Valoare aplicativă: utilizarea recomandărilor practice pentru îmbunătățirea politicii de stat a Republicii Moldova în domeniul combaterii traficului de ființe umane în contextul politicilor Uniunii Europene; în organizarea trainingurilor și seminarilor pentru instruirea și perfecționarea specialiștilor implicați în acordarea asistenței și protecției victimelor traficului de ființe umane; la predarea cursurilor pe probleme de migrație.

Implementarea rezultatelor cercetării. Rezultatele actualei cercetări și-au găsit reflectare în 9 articole științifice, publicate în reviste de specialitate și culegeri de articole din Republica Moldova și în străinătate, cu un volum total de 4,8 c.a.; prezentate la 5 conferințe științifice naționale și internaționale.

Cuprins


Историографические и теоретико-методологические основы исследования политики противодействия торговле людьми
 • 1.1. Историография исследования политики противодействия торговле людьми
 • 1.2. Теоретические и методологические основы исследования политики противодействия торговле людьми
 • Выводы к главе 1

Политическая практика противодействия торговле людьми в Европейском Союзе
 • 2.1. Торговля людьми в Европейском Союзе: состояние и многообразие форм
 • 2.2. Институциональные механизмы политики противодействия торговле людьми: глобальный и региональный уровни
 • 2.3. Политики Европейского Союза в области противодействия торговле людьми
 • Выводы к главе 2

Политики Республики Молдова в сфере противодействия торговле людьми в свете стандартов Европейского Союза
 • 3.1. Тенденции в торговле людьми в Республике Молдова: объемы и основные направления
 • 3.2. Влияние международных организаций на политику противодействия торговле людьми в Республике Молдова
 • 3.3. Взаимодействие государственных и общественных институтов Республики Молдова в осуществлении политики противодействия торговле людьми
 • 3.4. Общественное мнение как инструмент политики противодействия торговле людьми (по результатам социологического исследования)

Выводы к главе 3 Общие выводы и рекомендации
Библиография
Приложения
Декларация об ответственности
CV автора