Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eradicarea sărăciei: concept, dimensiuni şi strategii


Autor: Liviţchi Oxana
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Nadejda Şişcan
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.01-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 26 februarie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.98 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sărăcia, tipuri, factori de influenţă, caracteristici, metode de cercetare, pragul sărăciei, metodologia de evaluare, indicatori, strategii, politici, modele

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 236 titluri, 20 anexe, 128 pagini de text de bază, 24 tabele, 29 figuri şi zece formule.

Numărul de publicaţii la tema tezei: rezultatele obţinute sunt publicate în 25 lucrări ştiinţifice Cuvinte-cheie: sărăcia, tipuri, factori de influenţă, caracteristici, metode de cercetare, pragul sărăciei, metodologia de evaluare, indicatori, strategii, politici, modele.

Domeniul de studiu: economie politică; doctrine economice.

Scopul şi obiectivele lucrării: elaborarea strategiilor şi politicilor de eradicare a sărăciei în baza evaluării dimensiunilor, identificarea esenţei, cauzelor şi particularităţilor ei în Republica Moldova; cercetarea evoluţiei conceptelor teoretice existente şi sistematizarea metodologiilor de evaluare a sărăciei şi căilor de eradicare a sărăciei; evidenţierea caracteristicilor ei specifice, factorilor determinanţi şi consecinţelor social-economice; evidenţierea direcţiilor prioritare a politicilor macroeconomice în contextul strategiei de eradicare a sărăciei.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Teza reprezintă o cercetare sistematizată şi complexă, ea reflectă esenţa sărăciei, metodologia de evaluare şi monitorizare, elaborarea modelului de evaluare a sărăciei în baza scalei de echivalenţă; evidenţierea caracteristicilor sărăciei în Republica Moldova şi elaborarea modelului sărăciei potenţiale; conturarea priorităţilor strategice de eradicare a sărăciei în Republica Moldova ca componente ale strategiei naţionale complexe şi elaborarea modelului de evaluare a transferurilor sociale asupra sărăciei la nivel naţional.

Semnificaţia teoretică constă în: sistematizarea abordărilor teoretice privind esenţa şi necesitatea eradicării sărăciei; argumentarea definirii „sărăciei” în baza cercetării complexe a cauzelor, formelor de manifestare şi consecinţelor existenţei ei în societate; concretizarea conţinutului sărăciei ca fenomen complex social-economic-psihologic-cultural; argumentarea importanţei majore a eradicării sărăciei pentru dezvoltarea economiei naţionale.

Valoarea aplicativă a lucrării: Rezultatele teoretice obţinute au atins nivelul aplicabilităţii practice prin recomandările concrete propuse de autor, care pot fi considerate pentru revizuirea Strategiei Naţionale de Dezvoltare pentru anii 2008-2011 în proces de realizare a obiectivelor trasate. Rezultatele obţinute pot servi drept suport didactic pentru perfecţionarea şi completarea cursului de Teorie economică, precum şi la elaborarea compartimentelor integrante ale altor discipline de profil economico-social: doctrine economice, management social, teoria şi metodologia cercetărilor ştiinţifice, metodologia cercetărilor economice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Materialele cercetării sunt utilizate la elaborarea Strategiei şi Programelor-cadru de eradicare a sărăciei, politicilor macroeconomice sectoriale, actelor legislative şi normative la nivel naţional, regional şi local; în activităţile curente şi de perspectivă a organelor administraţiei publice.

Cuprins


1. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND ESENŢA ŞI NECESITATEA ERADICĂRII SĂRĂCIEI
 • 1.1. Natura bunăstării prin prisma binomului "sărăcia – bogăţia"
 • în teoria economică
 • 1.2. Metodologii existente de evaluare a sărăciei
 • 1.3. Conţinutul şi relevanţa variabilelor de evaluare şi monitorizare a
 • eradicării sărăciei
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. PARTICULARITĂŢILE SĂRĂCIEI ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 2.1. Esenţa şi dimensiunile sărăciei la nivel naţional
 • 2.2. Caracteristicile sărăciei şi factorii determinanţi
 • 2.3. Percepţia asupra sărăciei în raport cu evaluările populaţiei
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ERADICAREA SĂRĂCIEI: DIRECŢII ŞI STRATEGII LA NIVEL INTERNAŢIONAL ŞI NAŢIONAL
 • 3.1. Realizarea Strategiei de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei şi stategia alternativă complexă pentru diminuarea sărăciei
 • 3.2. Perfecţionarea protecţiei sociale ca direcţie strategică pentru eradicarea sărăciei
 • 3.3. Direcţii prioritare de reducere a sărăciei populaţiei ocupate
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3