Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Contribuţii la elaborarea şi cercetarea transmisiilor planetare precesionale cinematice


Autor: Bodnariuc Ion
Gradul:doctor în tehnică
Specialitatea: 05.02.02 - Teoria maşinilor şi organe de maşini
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Valeriu Dulgheru
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: DH 31-05.02.02-27.03.08
Universitatea Tehnică a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 12 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document6.87 Mb / în română

Adnotare

Teza cuprinde o introducere, cinci capitole, concluzii, bibliografia din 104 de denumiri şi 8 anexe. Volumul este de 115 de pagini, inclusiv 109 de figuri şi 10 tabele. Conţinutul de bază al tezei a fost publicat în 17 lucrări ştiinţifice, din care 6 lucrări de unic autor, 4 lucrări în reviste recenzate şi 4 brevete de invenţie.

Pentru valorificarea pe scară largă a transmisiilor planetare precesionale cinematice, care sunt transmisii mecanice relativ complexe în plan cinematic, sunt necesare cercetări fundamentale suplimentare. În prezenta lucrare sunt expuse rezultatele cercetărilor teoretice şi experimentale ale transmisiilor planetare precesionale cinematice, efectuate de autor pe parcursul anilor 2000 – 2009. Analiza efectuată a stării de lucruri existentă în domeniul transmisiilor planetare cu angrenaj multiplu, în general, şi al transmisiilor planetare precesionale cinematice, în particular, a demonstrat necesitatea studierii pierderilor de putere, analiza factorilor care contribuie la aceste pierderi de putere, elaborarea procedeelor contructiv-tehnologice de minimizare a lor.

Rezultatele cercetărilor complexe (atât analitice, cât şi pe modele CAE) ale influenţei parametrilor geometrici de bază ai angrenajului precesional (Z1, Z2, δ, θ, β) asupra valorii şi caracterului varierii vitezei de alunecare, a acceleraţiilor unghiulare şi liniare ale punctului de contact al dinţilor în limitele unui ciclu de precesie au un rol important pentru pronosticarea comportamentului transmisiei planetare precesionale cinematice la etapa de proiectare.

În prezenta lucrare a fost efectuată cercetarea experimentală a transmisiei precesionale cinematice pentru determinarea caracteristicilor funcţionale de bază cum ar fi: randamentul mecanic, nivelul de zgomot şi vibraţii, capacitatea portantă. A fost elaborată şi verificată metodica de calcul la rezistenţă a reductoarelor planetare precesionale cinematice. Utilizarea aparaturii de măsurări şi prelucrare a datelor bazate în sistemul de operare LabView şi standurilor experimentale moderne au permis verificarea corectitudinii rezultatelor obţinute teoretic şi prin simulare numerică, fapt ce asigură optimizarea rapidă a transmisiilor planetare precesionale cinematice.

În baza cercetărilor teoretice şi experimentale, a modelărilor complexe efectuate de autor, au fost elaborate şi proiectate o serie de mecanisme de acţionare cu transmisii planetare precesionale cinematice, utilizabile în diverse domenii. Pentru cercetări viitoare se propune analiza mai minuţioasă a angrenajului transmisiei planetare precesionale cinematice în scopul optimizării ei sub aspectul reducerii pierderilor de putere în angrenaj şi a simplităţii constructive şi tehnologice.

Cuprins


1 ANALIZA STADIULUI EXISTENT ÎN DOMENIUL TRANSMISIILOR PLANETARE CINEMATICE
 • 1.1 Scurt istoric al angrenajelor în perioada revoluţiei industrial
 • 1.2 Analiza transmisiilor planetare cinematice cu raport de transmitere mare
 • 1.2.1 Transmisii ordinare
 • 1.2.2 Transmisii planetare cu roţi dinţate cilindrice
 • 1.2.3 Transmisii planetare cu bolţuri
 • 1.2.4 Transmisii planetare armonice
 • 1.2.5 Histograma utilizării rapoartelor de transmitere
 • 1.2.6 Compararea transmisiilor planetare cu raport de transmitere mare
 • 1.2.7 Domenii de utilizare a transmisiilor cinematice
 • 1.3 Transmisii planetare precesionale
 • 1.3.1 Noţiuni generale
 • 1.3.2 Scheme structurale ale transmisiilor planetare precesionale
 • 1.4 Studiul materialelor şi metodelor de execuţie a roţilor dinţate pentru angrenajele cinematice
 • 1.4.1 Materiale utilizate pentru fabricarea roţilor dinţate
 • 1.4.2 Proprietăţile mecanice ale maselor plastice.
 • 1.4.3 Argumentarea selectării maselor plastice pentru fabricarea roţilor dinţate
 • 1.4.4 Tehnologia fabricării roţilor dinţate
 • 1.4.4.1 Etapele fabricării
 • 1.4.4.2 Contracţia
 • 1.4.4.3 Deformaţia
 • 1.4.5 Metode de fabricare a roţilor dinţate din mase plastice
 • 1.4.6 Construcţia roţilor dinţate din mase plastice
 • 1.4.7 Echipamentul tehnologic utilizat pentru fabricarea roţilor dinţate din mase plastice
 • 1.5 Concluzii la capitolul 1
 • 1.6 Formularea obiectivelor de cercetare

2 CERCETAREA GEOMETRIEI ŞI CINEMATICII TRANSMISIEI PLANETARE PRECESIONALE CINEMATICE
 • 2.1 Argumentarea alegerii angrenajului în transmisia precesională cinematică
 • 2.2 Descrierea efectelor cinematice din angrenajul precesional
 • 2.2.1 Elaborarea aparatului matematic de determinare a vitezei de alunecare în angrenajul precesional
 • 2.2.2 Cercetarea influenţei parametrilor geometrici de bază ai angrenajului precesional (δ, β, θ, şi z) asupra vitezei de alunecare
 • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3 CERCETAREA RANDAMENTULUI MECANIC AL TRANSMISIEI PLANETARE PRECESIONALE CU PROFIL CONTINUU.
 • 3.1 Determinarea pierderilor mecanice în angrenajul precesional
 • 3.1.1 Studiul coeficientului de frecare a materialelor plastice
 • 3.1.2 Calculul randamentului angrenajului precesional cinematic
 • 3.1.3 Determinarea pierderilor mecanice în cuplele cinematice
 • 3.1.3.1 Calculul momentului de frecare în reazemele sectorului manivelă al arborelui de intrare81
 • 3.1.3.2 Calculul momentului de frecare în reazemele arborelui de intrare
 • 3.1.3.3 Calculul momentului de frecare în reazemele arborelui de ieşire
 • 3.1.3.4 Calculul parametrilor energetici în lagărele transmisiei.
 • 3.1.4 Randamentul mecanic al transmisiilor precesionale cinematice
 • 3.2 Concluzii la capitolul 3

4 CONTRIBUŢII PRIVIND TEHNOLOGIA DE FABRICARE A ELEMENTELOR ANGRENAJULUI PRECESIONAL
 • 4.1 Alegerea materialelor plastice pentru roţi dinţate. Argumentarea funcţională, economică şi tehnologică.
 • 4.1.1 Alegerea materialelor plastice pentru roţi dinţate
 • 4.1.2 Argumentarea selectării materialelor plastice pentru fabricarea roţilor dinţate din angrenajul precesional
 • 4.2 Alegerea metodei şi elaborarea formelor de fabricare a roţilor dinţate din angrenajul precesional prin turnare
 • 4.2.1 Alegerea metodei de fabricare a roţilor dinţate
 • 4.2.2 Elaborarea formelor de fabricare a roţilor dinţate din angrenajul precesional prin turnare sub presiune.
 • 4.2.3 Turnarea roţilor satelit din masă plastică.
 • 4.2.4 Analiza calităţii suprafeţelor dinţilor roţilor dinţate.
 • 4.3. Concluzii la capitolul 4

5 CERCETĂRI EXPERIMENTALE APLICATIVE AI PARAMETRILOR FUNCŢIONALI AI TRANSMISIEI CINEMATICE.
 • 5.1 Elaborarea construcţiei modelului experimental .
 • 5.2 Elaborarea standului de încercări
 • 5.3 Elaborarea metodicii de cercetare.
 • 5.3.1 Metoda de testare a transmisiei precesionale cinematice.
 • 5.3.2 Sistemul de testare a transmisiei precesionale cinematice
 • 5.4 Cercetarea randamentului reductorului precesional cinematic
 • 5.5 Cercetarea nivelului de vibraţie şi zgomot
 • 5.6 Fabricarea reductoarelor precesionale cinematice şi diseminarea rezultatelor
 • 5.6.1 Modelul dinamic computerizat al reductorului precesional cinematic.
 • 5.6.2 Modelul funcţional expoziţional al reductorului precesional cinematic
 • 5.6.3 Mecanismul precesional de ridicare a geamului automobilului ..
 • 5.7 Concluzii la capitolu