Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / martie /

Armonizarea sistemului financiar al Republicii Moldova la exigenţele integrării europene


Autor: Cibotaru Igor
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.10-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 19 martie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 29 aprilie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Cuvinte Cheie

active bancare, buget public naţional, bursă de valori, capital normativ total, supraveghere prudenţială, cheltuieli publice, deficit bugetar, fluxuri financiare, politică bugetară, rentabilitatea activelor, rentabilitatea capitalului propriu, sistem bancar, sistem bugetar, sistem financiar, suficienţa capitalului ponderat la risc, tranzacţii bursiere, venituri publice

Adnotare

Teza de doctor cuprinde:introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 195 de numiri, 19 anexe. Volumul lucrării este de 150 de pagini text de bază, 47 de figuri şi 20 de tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 7 reviste şi 5 publicaţii în materialele simpozioanelor.

Domeniul de studiu: sistemul financiar al Republicii Moldova prin prisma exigenţilor integrării europene.

Obiectivele tezei: analiza concepţiilor fundamentale privind sistemul financiar al statului, precum şi al elementelor componente; studierea şi generalizarea experienţei ţărilor europene privind armonizarea sistemelor financiare proprii pe parcursul creării şi dezvoltării spaţiului european; analiza experienţei acumulate în funcţionarea componentelor sistemului financiar al statelor membre ale Uniunii Europene; urmărirea evoluţiei în formarea structurii sistemului financiar şi reglementarea acestuia în R. Moldova; evidenţierea particularităţilor existente în cadrul fiecărei componente a sistemului financiar şi aprecierea eficienţei funcţionării acestora în baza indicatorilor financiari; studierea şi analiza contribuţiei verigilor componente la formarea unei structuri consolidate a sistemului financiar; determinarea direcţiilor de perfecţionare a cadrului legislativ din sfera financiară a R. Moldova, în contextul ajustării la standardele europene.

Noutatea şi originalitatea ştiinţificăconstă în: delimitarea sferei de cuprindere a sistemului financiar al Republicii Moldova prin prisma particularităţilor în constituirea şi dezvoltarea relaţiilor financiare în cadrul economiei naţionale; sistematizarea şi generalizarea experienţei ţărilor europene privind constituirea şi armonizarea sistemelor financiare proprii în perioada creării, integrării şi dezvoltării spaţiului economic european, precum şi elaborarea politicii financiare europene, determinarea criteriilor de convergenţă şi a mecanismelor financiare unice; dimensionarea contribuţiei verigilor componente la formarea unei structuri consolidate a sistemului financiar şi funcţionalitatea acestuia prin prisma circulaţiei fluxurilor financiare; identificarea elementelor cu influenţă directă şi indirectă asupra dezvoltării sistemului financiar în vederea perfecţionării relaţiilor dintre componentele acestuia şi a integrării coerente în sistemul financiar european; elaborarea condiţiilor de bază privind implementarea reprezentărilor-standard, valide şi funcţionale, conform unor proprietăţi caracteristice sistemului financiar al R. Moldova în vederea soluţionării problemelor de proiectare şi gestiune.

Semnificaţia teoretică:delimitarea şi dezvoltarea conceptului de sistem financiar şi identificarea sferei de cuprindere în Republica Moldova; sinteza experienţei ţărilor europene în armonizarea şi integrarea sistemelor financiare proprii, formularea unor principii şi etape în construirea şi perfecţionarea sistemului financiar al Republicii Moldova în vederea asocierii la UE; determinarea direcţiilor de consolidare a sistemului financiar al R. Moldova în funcţie de priorităţile în cadrul fiecărei componente în concordanţă cu strategiile naţionale de dezvoltare. Valoarea aplicativă. Recomandările elaborate pot fi aplicate în activitatea practică a ministerelor, departamentelor, a instituţiilor publice implicate în procesul armonizării şi integrării europene, implementarea lor contribuind la realizarea aspiraţiei R. Moldova de integrare în structurile europene.

Cuprins


1. BAZELE CONCEPTUALE PRIVIND SISTEMUL FINANCIAR ŞI REPERE TEORETICE ALE INTEGRĂRII EUROPENE
 • 1.1. Abordările teoretice privind noţiunea şi structura sistemului financiar
 • 1.2. Fundamentarea teoretică a procesului de integrare europeană
 • 1.3. Concluzii asupra fundamentărilor teoretice şi formularea problemelor spre cercetare

2. PRACTICA EUROPEANĂ ÎN CONSTITUIREA ŞI ARMONIZAREA SISTEMULUI FINANCIAR EUROPEAN
 • 2.1. Constituirea şi funcţionarea sistemului financiar european
 • 2.2. Particularităţile funcţionării sistemului financiar public în ţările europene

3. EVOLUŢIA ŞI PERFORMANŢELE SISTEMULUI FINANCIAR AL REPUBLICII MOLDOVA
 • 3.1. Formarea structurii sitemului financiar şi reglementarea acestuia în Republica MoldovA
 • 3.2. Tendinţele actuale în dezvoltarea sistemului bugetar al Republicii Moldova
 • 3.3. Eficienţa sistemului bancar al Republicii Moldova
 • 3.4. Particularităţile pieţei financiare nebancare şi eficienţa funcţionării acesteia.

4. RACORDAREA SISTEMULUI FINANCIAR AL REPUBLICII MOLDOVA LA EXIGENŢELE INTEGRĂRII EUROPENE
 • 4.1. Concordanţa strategiilor naţionale cu procesul ajustării cadrului legislativ al republicii moldova la standardele europene
 • 4.2. Principalele direcţii de aliniere a sistemului financiar al republicii moldova la exigenţele europene prin prisma riscurilor şi oportunităţilor existente

CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI