Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Tendinţe mondiale în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în baza investiţiilor străine directe


Autor: Crudu Rodica
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.14 - Economie mondială; relaţii economice internaţionale
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Dan Popescu
doctor, profesor universitar
Consultant ştiinţific: Boris Chistruga
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.99 Mb / în română

Cuvinte Cheie

economie mondială, TIC, difuzare, efect, efort, eficienţă, sector, interpretare, funcţie, dependenţă, probleme, metode, evoluţie, flux de investiţii străine directe, PIB, ATI, telefonie mobilă, telefonie fixă, Internet, 3G, broadband, software, economie, creştere economică

Adnotare

În condiţiile constituirii societăţii informaţionale şi cunoaşterii, implementarea amplă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC), de către toate nivelurile societăţii, reprezintă o tendinţă globală a dezvoltării mondiale. Scopul investigaţiilor constă în identificarea rolului TIC în procesul constituirii societăţii cunoaşterii, precum şi-n determinarea impactului investiţiilor în dezvoltarea sectorului TIC.

Obiectivele lucrării: delimitarea conceptului de sector TIC în contextul societăţii cunoaşterii; cercetarea particularităţilor în dezvoltarea sectorului TIC la nivel mondial şi naţional; identificarea metodologiei de difuzare a TIC; delimitarea principalelor provocări şi perspective ale dezvoltării sectorului TIC pe plan mondial; identificarea rolului ISD în dezvoltarea sectorului TIC la nivel global; determinarea impactului sectorului TIC asupra creşterii economice a Republicii Moldova prin reliefarea rolului ISD în acest proces; aprecierea eficienţei utilizării TIC în economia Republicii Moldova. Scopul şi obiectivele tezei au determinat structura ei logică, care include introducerea, trei capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie din 142 de denumiri, 20 de anexe, 134 de pagini de text de bază, 44 de figuri şi 14 tabele.

Noutatea ştiinţifică: Sistematizarea şi concretizarea definiţiei cu privire la sectorul TIC, precum şi identificarea definiţiei sectorului respectiv în Republica Moldova după Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei Rev.2; sistematizarea tendinţelor în dezvoltarea sectorului TIC în economia mondială şi identificarea principalelor provocări şi perspective în dezvoltarea acestuia în condiţiile crizei economice actuale; deducerea formulei de diseminare a TIC prin modelarea matematică şi utilizarea ecuaţiilor diferenţiale; corelarea dependenţei dintre costul TIC şi costul unitar de soluţionare a problemelor economice a unui stat, precum şi elaborarea unei metode de comparare a diferitelor generaţii de TIC; aprecierea eficienţei utilizării TI în economia Republicii Moldova şi determinarea aspectelor metodologice în eficientizarea acestora; identificarea modalităţilor de analiză a eficienţei implementării şi utilizării TIC cu ajutorul funcţiei cinetice; determinarea impactului sectorului TIC asupra creşterii economice a Republicii Moldova prin evidenţierea rolului in vestiţiilor străine directe în acest proces;

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a tezei se reduc la determinarea rolului sectorului TIC în dezvoltarea ţărilor lumii şi contribuţia ISD în acest proces în condiţiile constituirii societăţii cunoaşterii.

Cuprins


1. NATURA, SPECIFICUL ŞI RAŢIONALITATEA DEZVOLTĂRII TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII ÎN CONSTITUIREA SOCIETĂŢII CUNOAŞTERII: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE
 • 1.1.Tendinţe actuale în economia mondială contemporană
 • 1.2. Delimitări conceptuale cu privire la sectorul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii
 • 1.3. Investiţiile străine directe - principala sursă a difuzării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii
 • 1.4. Concluzii la Capitolul I

2. EXPANSIUNEA ŞI ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII ÎN ECONOMIA MONDIALĂ
 • 2.1. Evoluţia dezvoltării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în economia mondială
 • 2.2. Ascendenţa comerţului internaţional cu tehnologii informaţionale şi de comunicaţii pe glob
 • 2.3. Principalele provocări şi perspective ale dezvoltării sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în condiţiile crizei economice actuale
 • 2.4. Investiţiile străine directe în dezvoltarea sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii la nivel global şi contribuţia acestora în creşterea economică a statelor
 • 2.5. Concluzii la Capitolul II

3. PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII SECTORULUI TEHNOLOGIILOR INFORMAŢIONALE ŞI DE COMUNICAŢII ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Impactul sectorului tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii asupra
 • creşterii economice a Republicii Moldova
 • 3.2. Eficienţa utilizării tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în economia Republicii Moldova
 • 3.3. Investiţiile în sectorul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în economia Republicii Moldova
 • 3.4. Concluzii la Capitolul III