Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Modele economico-matematice de funcţionare eficientă a întreprinderii pentru diverse situaţii decizionale


Autor: Baractari Anatolie
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.13 - Metode economico-matematice
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Anatol Godonoagă
doctor, conferenţiar universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia: Academia de Studii Economice a Moldovei
CSS: D 32-08.00.13-26.02.04
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 iulie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.79 Mb / în română

Cuvinte Cheie

întreprindere, eficienţă economică, model economico-matematic, proces decizional, concurenţă, mediu ambiant, soluţie optimă, funcţie convexă, metode numerice

Adnotare

Teza cuprinde introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 122 de titluri, 7 anexe, 119 pagini de text de bază, 32 de figuri şi 3 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 de lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu şi scopul lucrării le constituie elaborarea unor modele economico-matematice de organizare optimă a proceselor de gestiune ale întreprinderii pentru diverse situaţii decizionale. Realizarea scopului implică următoarele obiective majore: cercetarea şi analiza critică a unor realizări în domeniul modelării activităţii întreprinderii; obţinerea atât a rezultatelor teoretice noi, cât şi a aspectelor practice ce se referă la elaborarea şi utilizarea modelelor economico-matematice, care ar lua în considerare impactul diverşilor factori ai mediului ambiant; evidenţierea particularităţilor proceselor decizionale la nivel de întreprindere; justificarea validităţii modelelor propuse pentru analiza problemelor decizionale; proiectarea schemelor numerice de soluţionare a modelelor corespunzătoare.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute includ: evidenţierea principalelor aspecte cantitative privind gestiunea întreprinderii în diverse condiţii decizionale; elaborarea şi analiza modelului presupune atât producţie de calitate, cât şi cea de rebut; elaborarea şi cercetarea unui model în care fiecare produs lansat se divizează în două categorii de calitate; realizarea modelului decizional care include concomitent intrările şi ieşirile sistemelor de producţie; analiza şi soluţionarea unui model stocastic cu două etape de decizie pentru stocare şi transport; obţinerea rezultatelor teoretice în elaborarea unei metode iterative de rezolvare a problemei de optimizare convexă în aspect general, în baza gradientului generalizat.

Semnificaţia teoretică constă în evaluarea şi formalizarea adecvată a situaţiilor decizionale respective din activitatea întreprinderii, utilizând modelele şi algoritmii elaboraţi, care asigură îmbunătăţirea semnificativă a rezultatelor analizate.

Valoarea aplicativă a lucrării implică îmbunătăţirea indicatorilor rezultativi ai întreprinderilor în cadrul cărora au fost utilizate instrumentele propuse în conducerea activităţilor corespunzătoare. În baza modelelor elaborate, sunt realizate aplicaţii informatice care sunt eficiente şi utile pentru analiza diverselor situaţii practice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice a fost realizată în cadrul întreprinderilor Anturaj-Nou SRL, Bertontrans SRL şi în procesul de instruire a studenţilor ASEM la disciplinele de profil de la specializarea “Cibernetică şi Informatică Economică”.

Cuprins


1. ÎNTREPRINDEREA – SISTEM ECONOMIC DECIZIONAL COMPLEX ŞI OBIECT AL CONDUCERII
 • 1.1. Caracteristica, rolul și funcţiile întreprinderii ca subsistem în cadrul economiei
 • 1.2. Mediul ambiant al firmei – generator primordial al spectrului decizional
 • 1.3. Particularităţile proceselor decizionale în sistemele economice
 • 1.4. Concepte, oportunități şi perspective privind modelarea economico-matematică a activităţilor întreprinderii
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. ANALIZA PROBLEMELOR ŞI MODELELOR DECIZIONALE CLASICE ÎN DIVERSE CONDIŢII DE INFORMARE
 • 2.1. Caracterizarea problemelor decizionale în condiţii de certitudine.
 • Metode de soluţionare
 • 2.2. Modalităţi de evaluare a deciziilor manageriale în condiţii de risc
 • 2.3. Analiza modelelor decizionale cu factori incerţi
 • 2.4. Modele de comportament al întreprinderii pe diferite structuri de piaţă
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. MODELE CONVEXE ŞI METODA GRADIENTULUI GENERALIZAT
 • 3.1. Mulţimi şi funcţii convexe. Subgradienţi.
 • 3.2. Calculul subgradienţilor
 • 3.3. Metoda gradientului generalizat
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

4. MODELE NEDIFERENȚIABILE DE COMPORTAMENT OPTIM AL ÎNTREPRINDERII
 • 4.1. Modele decizionale privind proiectarea ofertei de produse
 • 4.1.1. Proiectarea ofertei luând în considerare cererea
 • 4.1.2. Analiza modelului specificând produse de calitate şi rebut
 • 4.1.3. Modelarea ofertei considerând două categorii de calitate
 • 4.2. Decizii intrări-ieşiri pentru sisteme de producţie
 • 4.3. Analiza unui model stocastic de distribuţie şi transport
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4