Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iunie /

Fenomenul violenţei televizuale.Cazul Republicii Moldova


Autor: Rusnac Ludmila
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.01.10 - Jurnalism şi ştiinţe ale comunicării
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Constantin Marin
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.30 Mb / în română

Cuvinte Cheie

violenţă televizuală, violenţă de limbaj, violenţă imagistică, violenţă efectivă, violenţă fictivă, posturi locale, canale retransmise, program recreativ, emisie informativă, spot publicitar, politici antiviolenţă, percepţie critică, autoresponsabilizare, autoreglementare

Adnotare

Rusnac Ludmila. Fenomenul violenţei televizuale.Cazul Republicii Moldova. Teză de doctor în filologie. Chişinău, 2010. Prezenta cercetare cuprinde adnotări în limbile română, engleză şi rusă, o listă de abrevieri, text de bază expus pe 149 pagini, format din introducere şi trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 258 titluri, 15 anexe.Tezele investigaţiei se conţin în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu vizează mediatizarea violenţei prin intermediul programelor de televiziune.

Scopul lucrării rezidă în analiza proporţiilor de mediatizare şi a particularităţilor imagistico-verbale ale violenţei televizuale în programele locale şi retransmise în spaţiul audiovizual al Republicii Moldova şi identificarea, în acest temei, a mecanismelor de articulare a politicilor antiviolenţă.

Obiectivele lucrării cuprind definirea, tipologizarea şi contextualizarea violenţei televizuale; analiza sub aspect cantitativ şi a specificului de limbaj al programelor informative cu conţinut violent; sintetizarea caracteristicilor discursiv-contextuale ale violenţei din conţinuturile de televiziune cu structură închisă, semi-deschisă şi deschisă; investigarea strategiilor de scenarizare a violenţei din mesajele publicitare; analiza cadrului legal de promovare de către radiodifuzorii străini şi locali a politicilor editoriale antiviolenţă; cercetarea practicilor antiviolenţă cu caracter de autoreglementare; investigarea practicilor antiviolenţă cu caracter extra-mediatic;

Metodologia cercetării. În procesul de investigare au fost aplicate metoda analizei de conţinut şi cea structural-funcţională, metoda analizei statistice, metoda analizei comparate, metodele stilistică şi tematistă şi metodele inductivă şi deductivă.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Lucrarea reprezintă primul studiu complex al fenomenului violenţei televizuale în mediul ştiinţific autohton, care propune o nouă definiţie şi realizează un model nou de tipologizare a violenţei televizuale, analizează programele de televiziune cu conţinut violent din perspectivă lingvo-stilistică, prezintă date statistice referitoare la ponderea violenţei în conţinuturi, propune un model de sistem signaletic şi un model de cod de autoreglementare privind mediatizarea violenţei prin intermediul programelor de televiziune.

Semnificaţia teoretică a prezentului studiu este argumentată de rezultatele şi concluziile obţinute în urma investigării, sub diverse aspecte, a fenomenului violenţei televizuale, proiectat în programele de televiziune locale şi retransmise în spaţiul audiovizual al Republicii Moldova.

Valoarea aplicativă a lucrării. Rezultatele cercetării pot sta la baza elaborării unor măsuri pe direcţia reconsiderării politicilor editoriale în materie de mediatizare a violenţei şi minimalizare a efectelor acestui fenomen şi poate fi utilizată de către studenţi în calitate de suport teoretico-practic în cadrul disciplinelor de specialitate, angajaţii posturilor de televiziune, titularii autorizaţiei de retransmisie a serviciilor de programe, precum şi de către publicul de televiziune. Investigaţia curentă poate constitui un reper pentru cercetările ulterioare a problemei abordate.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost implementate în cadrul modulului „Legislaţia presei” şi vor forma baza unei discipline de specialitate, intitulată convenţional „Aspecte legislative şi deontologice ale mediatizării violenţei în conţinuturile TV.”