Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2010 / iulie /

Regimul juridic al companiilor multinanionale


Autor: Bologan-Vieru Otilia
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.03 - Drept privat(cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale)
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Aurel Băieşu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 iulie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 6 octombrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.27 Mb / în română

Cuvinte Cheie

companii multinaţionale, corporaţii, firmă, întreprindere, societăţi transnaţionale, coduri de conduită, investiţii, stat-gazdă, stat de origine, naţionalitate, răspundere colectivă, acţionari minoritari, paradis fiscal

Adnotare

Din punct de vedere structural, teza este formată din introducere, trei capitole, concluzii, bibliografia din 331 de denumiri si 7 anexe cu tabele, cuprinzînd 153 pagini. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări stiinţifice.

Domeniul de studiu al prezentei lucrări este analiza în esenţă a regimului juridic al companiilor multinaţionale.

Scopul si obiectivele tezei este valorificarea cunostinţelor existente despre activitatea companiilor multinaţionale, sintetizarea si actualizarea acestora, precum si alcătuirea unui studiu cuprinzător care să elucideze cele mai importante domenii de cercetare în această privinţă. Prezenta lucrare abordează în mod novator si pune în discuţie problematica companiilor multinaţionale, analizînd modalităţile de constituire, formele juridice, operaţiunile, relaţiile cu statele în care sunt localizate si codurile de conduită ale acestora. Se acordă atenţie formelor comerciale supranaţionale existente în cadrul Uniunii Europene, precum si implicaţiilor reglementării companiilor multinaţionale pentru Republica Moldova.

Noutatea si originalitatea stiinţifică a tezei constau în formularea de recomandări si propuneri de ordin teoretic si practic si înaintarea propunerilor de lege ferenda, care rezultă din investigaţiile realizate, ce ar contribui la perfectarea legislaţiei în vigoare si ar racorda-o la prevederile internaţionale existente în acest domeniu.

Semnificaţia teoretică si practică a tezei. Tezele lucrării pot fi calificate drept deosebit de importante pentru doctrina dreptului comerţului internaţional, pentru că exprimă o sinteză a conceptelor de bază referitoare la companiile multinaţionale.

Implementarea rezultatelor stiinţifice. Lucrarea poate servi drept îndrumar sau punct de reper pentru studenţii instituţiilor superioare de învăţămînt si cercetătorii avansaţi, precum si pentru profesorii specializaţi în domeniul dreptului comerţului internaţional, al dreptului internaţional privat si al relaţiilor economice internaţionale.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI STIINŢIFICE ÎN DOMENIUL DE CERCETARE
 • 1.1. Analiza situaţiei stiinţifice referitoare la regimul juridic al companiilor multinaţionale
 • 1.2. Analiza dezvoltării istorice a companiilor multinaţionale
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. CARACTERUL SI FORMELE JURIDICE SI COMERCIALE ALE COMPANIILOR MULTINAŢIONALE, CODURILE DE CONDUITĂ ALE COMPANIILOR MULTINAŢIONALE SI RĂSPUNDEREA JURIDICĂ ÎN CADRUL COMPANIILOR MULTINAŢIONALE
 • 2.1. Caracterul companiilor multinaţionale. Criterii de definire
 • 2.2. Formele juridice si comerciale ale companiilor multinaţionale
 • 2.3. Codurile de conduită ale companiilor multinaţionale
 • 2.4. Răspunderea în cadrul companiilor multinaţionale
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. REGLEMENTĂRILE PRIVIND RELAłIILE DINTRE COMPANII MULTINAłIONALE SI STATE
 • 3.1. Raporturile juridice dintre statul de origine si statul-gazdă al companiior multinaţionale
 • 3.2. Controlul investiţiilor de către statele-gazdă
 • 3.3. Soluţionarea disputelor de investiţii internaţionale
 • 3.4. Probleme de impozitare ce vizează companiile multinaţionale
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3