Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Extinderea sectorului privat în sfera socială


Autor: Iachim Alexandru
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.01 - Economie politică; doctrine economice
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Andrei Cojuhari
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea Tehnică a Moldovei
Instituţia: Universitatea Tehnică a Moldovei
CSS: DH 32-08.00.01-27.03.08
Academia de Studii Economice a Moldovei

Statut

Teza a fost susţinută pe 15 septembrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 23 decembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document0.36 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sferă socială, proprietate privată, proprietate publică, asigurări medicale, ocrotirea sănătăţii, învăţământul, protecţie socială, asigurarea cu pensii

Adnotare

Structura tezei: Teza cuprinde introducerea, trei compartimente, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 127 titluri, 17 anexe, 143 de pagini de text de bază (până la bibliografie), 15 figuri şi 18 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 9 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Aspectele teoretice şi practice ale extinderii sectorului privat în sfera socială.

Scopul elaborării acestei lucrări este depistarea limitelor de extindere a sectorului privat în sfera socială, care ar permite utilizarea optimă a posibilităţilor mecanismului de piaţă în cadrul sferei respective.

Obiectivele: Pentru realizarea scopului respectiv, au fost conturate următoarele obiective: cercetarea esenţei sferei sociale şi delimitarea domeniilor componente ale acesteia în viziunea diferitelor curente de gândire economică; evidenţierea specificului sferei sociale şi deosebirilor acesteia faţă de sfera producţiei materiale; analiza avantajelor şi dezavantajelor sectoarelor public şi privat în cadrul domeniilor componente ale sferei sociale; cercetarea gradului de extindere a sectorului privat în sfera socială în diferite ţări ale lumii; cercetarea gradului şi perspectivelor de extindere a sectorului privat în sfera socială a Republicii Moldova; elaborarea unor propuneri privind optimizarea extinderii sectorului privat în sfera socială a ţării.

Noutatea ştiinţifică şi originalitatea investigaţiei constă în concretizarea conceptului de sferă socială; argumentarea ştiinţifică a necesităţii extinderii sectorului privat în sfera socială; depistarea limitelor de extindere a sectorului privat în sfera socială; evidenţierea particularităţilor extinderii sectorului privat în sfera socială a Republicii Moldova; depistarea factorilor care favorizează sau stopează extinderea sectorului privat în sfera socială; determinarea perspectivelor de extindere a sectorului privat în sfera socială a Republicii Moldova.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în: elaborarea propunerilor referitoare la extinderea sectorului privat la nivelul învăţământului preşcolar; elaborarea propunerilor privind modificarea sistemului naţional de asigurări obligatorii în medicină; argumentarea necesităţii extinderii sectorului privat în sfera acordării unor tipuri de servicii medicale în mediul rural; argumentarea necesităţii deschiderii şi dezvoltării fondurilor de pensii private.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: rezultatele investigaţiei pot fi utilizate în cursurile de Teorie economică şi de Doctrine economice şi, de asemenea, pot constitui baza cursului de Economie a sferei sociale.

Cuprins


1. EVOLUŢIA ABORDĂRILOR TEORETICE ŞI METODOLOGICE CU PRIVIRE LA SECTORUL PRIVAT ÎN SFERA SOCIALĂ
  • 1.1 Delimitări conceptuale referitoare la noţiunea şi conţinutul sferei sociale
  • 1.2 Abordările referitoare la rolul şi locul sectorului privat în ramurile sferei sociale
  • 1.3 Concluzii la capitolul 1

2. TENDINŢE MONDIALE DE MODIFICARE A RAPORTULUI DE PROPRIETATE ÎN RAMURILE SFEREI SOCIALE
  • 2.1 Organizarea, evoluţia şi tendinţele dezvoltării sferei sociale în statele industrial dezvoltate
  • 2.2 Evoluţia raportului de proprietate în ramurile sferei sociale în statele în curs de dezvoltare
  • 2.3 Concluzii la capitolul 2

3. PARTICULARITĂŢILE DEZVOLTĂRII SECTORULUI PRIVAT ÎN SFERA SOCIALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
  • 3.1 Raportul tipurilor de proprietate în ramurile sferei sociale şi impactul lor asupra
  • eficienţei economice
  • 3.2 Factorii şi perspectivele extinderii sectorului privat în sfera socială
  • 3.3 Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI