Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Problema păstrării şi dezvoltării identităţii etnice a generaţiei tinere de bulgari din Republica Moldova la etapa contemporană


Autor: Raţeeva Elena
Gradul:doctor în istorie
Specialitatea: 07.00.07 - Etnologie, antropologie culturală şi istorică
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Veaceslav Stepanov
doctor habilitat, profesor cercetător, Institutul Patrimoniului Cultural
Instituţia: Institutul Patrimoniului Cultural

Statut

Teza a fost susţinută pe 8 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 24 februarie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.31 Mb / în română
Adobe PDF document0.31 Mb / în rusă

Cuvinte Cheie

identitate; identitate etnică, etnoculturală, identitatea diasporei, identificare; bulgari strămutaţi, limba şi cultura (maternă) bulgară; textul culturii; personosferasimboluri, eroi, rituri, valori; imaginea etnică

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 349 de titluri, 7 anexe, 150 de pagini de text de bază, 10 figuri grafice şi 53 de tabele.

Numărul de publicaţii la temă. Rezultatele obţinute sunt publicate în 21 lucrări ştiinţifice şi în 7 manuale.

Domeniul de studiu: etnologia şi antropologia culturală.

Scopul lucrării: a fundamenta o abordare conceptuală a studierii limbii, literaturii şi folclorului bulgar ca mijloc de identificare etnoculturală în condiţiile mediului de învăţământ policultural din Republica Moldova.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în abordarea interdisciplinară, în complex a identităţii etnice a generaţiei tinere de bulgari din Republica Moldova şi a problemei păstrării şi dezvoltării ei la etapa contemporană. Până în prezent, interpretarea mecanismelor de transmitere şi dezvoltare a identităţii etnice în condiţiile diasporei într-un mediu de învăţământ polietnic prin intermediul studierii limbii şi literaturii materne încă nu a constituit obiectul unei cercetări monografice.

Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Pentru prima dată se propune o abordare a limbii şi literaturii bulgare ca mijloc de transmitere a sensurilor culturii materne în sistemul şi tipologia imaginilor-simboluri exprimate prîn Dialogul culturilor. Perspectiva de abordare a problemei permite să fie înlăturat decalajului, ce există în mod obiectiv, dintre etnocentrismul iminent al etnoliteraturii şi sarcinile statului policultural, îndreptate împotriva etnocentrismului în esenţă.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost utilizate la elaborarea a 7 manuale de limba şi literatura bulgară pentru bulgarii din diasporă, la modernizarea curriculum-ului, la prelegerile de etnopedagogie pentru studenţii de la facultăţile pedagogice şi la cursurile de reciclare a profesorilor.