Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


07.00.07 – Etnologie, antropologie culturală şi istorică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
07.00.00 – ştiinţe istorice

Formula specialităţii:
„Etnografie, etnologie şi antropologie” este domeniul ştiinţei istorice care se ocupă cu cercetarea popoarelor (etnosurilor) la diferite etape de dezvoltare, cu studierea culturii lor materială şi spirituală tradiţională şi stabilirea particularităţilor specifice şi generale, cu modul de trai familial şi obştesc, cu procesele etnice şi interetnice.

Sferele de cercetare:

Principalele ramuri ale specialităţii sunt:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Realizarea la nivel ştiinţific înalt şi multilateral a obiectivelor specialităţii 07.00.07 necesită utilizarea unor date din investigaţiile altor domenii specifice, dar care abordează unele probleme asemănătoare cu ale etnologiei, dar au unele deosebiri, şi anume: sociologia, lingvistica, folcloristica, istoria artei, studiul artelor, culturologia, arheologia, arhitectura, ecologia, economia, pedagogia, antropologia, psihologia, filozofia, mitologia şi a.

Prin urmare, dacă „Pedagogia” se ocupă cu metodele de educaţie ale generaţiei tinere, apoi etnografia e preocupată de metodele etnice, naţionale ale creşterii copiilor, de aşa zisă „Etnopedagogie populară”, acel cod de legi necesare după care se educă copiii şi trăieşte un popor.

Antropologia studiază originea, evoluţia şi variabilitatea biologică a omului. În corelaţie cu mediul natural, social şi cultural Etnografia studiază întreagă populaţie, toate popoarele deasemenea în coeziune cu mediul lor şi formarea anumitor particularităţi specifice a întregului popor.

Demografia studiază structura şi mişcarea naturală a populaţiei în vederea stabilirii unor cauze. Etnografia studiază componenţa etnică pentru a stabili particularităţile etnice.

Arhitectura este ştiinţa de proiecta şi construi clădiri, dar etnologia cercetează aşezările umane şi locuinţele populare, evoluţia lor, mod de construcţii şi decor, tehnici populare, funcţionalitatea camerelor şi a.

Ecologia – ştiinţa care studiază relaţiile dintre organisme şi ambianţa cu mediul. Etnografia cercetează coeziunea dintre un popor şi mediul ambiant, constată nivelul de coeziune şi formulează anumite concepţii de menţinere a unui echilibru dintre mediu şi etnie, ecologia umană şi cum acest mediu natural concret îşi lasă amprenta în ocupaţii, mod de trai şi cultura a populaţiei.

Muzeistica se preocupă îndeosebi cu cercetarea, conservarea şi popularizarea obiectelor reprezentative modului de trai şi cultură a unui popor, iar etnografia se ocupă de cercetarea lor şi stabilirea particularităţilor specifice, locale, generale cu cultura altor etnii.

Biologie, resurse vegetale se ocupă cu lumea vegetală din mediul înconjurător, iar etnografia studiază cum populaţia dată utilizează anumite plante, modul de prelucrare a lor şi anumite destinaţii – hrană, medicină populară, arta vopsirii cu plante etc.

Economia este preocupată de activităţile umane care produc, repartizează şi consumă bunuri şi servicii, iar etnografia cercetează particularităţile specifice anumitor munci, tehnologii de lucru şi unelte de muncă, continuitatea tradiţiilor şi inovaţiile în diferite domenii de activitate.

Folcloristica studiază creaţia orală literară, muzicală etc., fiind preocupată de caracterul şi varietatea textilelor, iar etnografia cercetează funcţionalitatea lor în diferite forme de activitate de muncă şi odihnă, sărbători şi ritualuri, stabilind particularităţile specifice ale modului de trai şi cultură a unui popor.

Studiul artelor cercetează îndeosebi genurile de artă profesionistă, etapele evoluţiei lor, persoanele reprezentative artei decorative, plastice şi a., pe cînd etnografia are drept scop cercetarea genurilor de artă populară, a obiectelor de artizanat răspîndite în mediul rural, tehnologiile tradiţionale de confecţionare, simbolistica ornamenticii populare, stabilind particularităţile etnice ale artei populare.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii :
  1. Elena Postolachi, doctor în istorie,şef secţie «Studierea meşteşugurilor populare artistice», Institutul de Arheologie şi Etnografie A.Ş.M.
  2. Olga Luchianeţ, doctor în istorie, şef secţie „Probleme generale ale Etnografiei”
  3. Valentin Dergaciov, doctor habilitat, directorul institutului de Arheologie şi Etnografie”

Recenzenţii:

  1. V. Stepanov, doctor în istorie