Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Eficienţa organizării protecţiei sociale de stat prin prisma reformării sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova


Autor: Lunga Angela
Gradul:doctor în economie
Specialitatea: 08.00.10 - Finanţe; monedă; credit
Anul:2010
Conducător ştiinţific: Ludmila Cobzari
doctor habilitat, profesor universitar, Academia de Studii Economice a Moldovei
Instituţia:
CSS:

Statut

Teza a fost susţinută pe 4 octombrie 2010 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 4 noiembrie 2010

Autoreferat

Adobe PDF document2.41 Mb / în română

Cuvinte Cheie

sferă socială, politică socială, protecţie socială, asigu¬rare so¬cia¬lă, model social, sistem de asigurări sociale, sistem de pensii, fond de pen¬sii, componente ale fondului de pensii pentru limita de vârstă, model econometric

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii şi recomandări, bib¬lio¬grafia din 181 numiri, 14 anexe. Volumul lucrării cuprinde 139 pagini de text de bază, 25 figuri, 20 tabele şi 28 formule. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: protecţia socială de stat

Scopul şi obiectivele lucrării: analiza concepţiilor teoretice privind protecţia socială de stat; Sistematizarea criteriilor de clasificare ale modele¬lor de asigurări sociale de stat; analiza organizării economico-financiare a siste¬me¬lor de pensii pentru limita de vârstă în ţările lumii; sinteza rezul¬tatelor refor¬melor inovatoare ale Sistemelor de pensii pentru limita de vârstă în spa¬ţiul comunitar european; aprecierea funcţionalităţilor Sistemului de Asi¬gu¬rări Sociale de Stat din Republica Moldova; aprecierea disponibilităţilor Fondului naţional de pensii pentru limita de vârstă; elaborarea mode¬lului econometric care determină influenţa factorilor asupra Fondului de pensii pentru limita de vârstă; cuantificarea deficitului/excedentului Fondu¬lui naţional de pensii pentru limita de vârstă din R. Moldova; elaborarea recomandărilor în vederea reformării Sistemului de pensii pentru limita de vârstă din RM.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: aprofundarea conceptului protecţiei sociale de stat în Republica Moldova; sistematizarea conceptelor privind Mo¬de¬lul Social European; elaborarea conceptului de Fond de pensii pentru limita de vârstă, caracteristic Republicii Moldova; elaborarea formulei de cuantificare a dezechilibrului Fondului naţional de pensii pentru limita de vârstă; Elaborarea modelului econometric de dimensionare a deficitului Fondului naţional de pensii pentru limita de vârstă; determinarea măsurilor de optimizare a Sistemului de pensii pentru limita de vârstă din Republica Moldova în vederea eficientizării protecţiei sociale de stat.

Semnificaţia teoretică: generalizarea concepţiilor teoretice, concluzii¬le şi recomandările realizate fundamentează cercetările ştiinţifice adiţionale în domeniul investigat, totodată, rezultatele cercetărilor efectuate pot fi utili¬zate în vederea optimizării legislaţiei Republicii Moldova în sfera socială.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă din recomandările propuse, care pot fi aplicate în activitatea practică a diferitelor instituţii publice implicate în organizarea şi cercetarea protecţiei sociale de stat din Republica Moldova.

Cuprins


1. ASPECTE CONCEPTUALE ŞI METODOLOGICE PRIVIND PROTECŢIA SOCIALĂ DE STAT
 • 1.1. Abordarea conceptuală a protecţiei sociale de stat prin prisma dezvoltării modelelor
 • de asigurări sociale de stat
 • 1.2. Organizarea sistemelor de pensii pentru limita de vârstă
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. REALIZAREA MODELULUI SOCIAL EUROPEAN PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE PENSII PENTRU LIMITA DE VÂRSTĂ.
 • 2.1. Funcţionalitatea sistemelor de pensii pentru limita de vârstă în cadrul modelului
 • social european
 • 2.2. Tendinţe reformatoare ale sistemelor de pensii pentru limita de vârsta în spaţiul comunitar european
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. CONFIGURAŢIA PROTECŢIEI SOCIALE DE STAT PRIN PRISMA SISTEMU¬LUI DE PENSII PENTRU LIMITA DE VÂRSTĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Reorganizarea sistemului de pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova în vederea asigurării protecţiei sociale de stat
 • 3.2. Eficienţa finanţării sistemului de asigurări sociale de stat în Republica Moldova
 • 3.3. Nivelul de asigurare cu pensii pentru limita de vârstă în Republica Moldova
 • 3.4. Modelarea indicatorilor financiari în vederea previzionării disponibilităţilor fondului naţional de pensii pentru limita de vârstă
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3