Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii didactice în formarea profesorilor de informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor


Autor: Negara Corina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)
Instituţia: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi
CSS: D 36-13.00.02
Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Cuvinte Cheie

strategii didactice, formare iniţială, profesionalizare, abordare prin competenţe, strategia învăţării prin proiecte (SÎP), instrumente de comunicare, blogul, platforme de învăţare interactive, reţele de învăţare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 192 titluri, 14 anexe, 150 pagini text de bază, 38 desene, 9 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: Pedagogie. Teoria şi metodologia instruirii (Informatica).

Scopul cercetării: elaborarea metodologiei de aplicare şi corelare a strategiilor didactice interactive şi a mijloacelor informatizate în vederea profesionalizării formării iniţiale a profesorilor de informatică.

Obiectivele de cercetare: (1) Analiza situaţiei existente în formarea profesorilor de informatică şi argumentarea necesităţii profesionalizării formării; (2) Fundamentarea teoretică a modelului general de predare-învăţare a disciplinelor informatice; (3) Elaborarea metodologiei de aplicare a modelului general de predare-învăţare a disciplinelor informatice, utilizând SÎP; (4) Elaborarea modelului didactic de profesionalizare a formării iniţiale a profesorilor de informatică în medii informatizate prin strategii interactive; (5) Validarea prin experiment pedagogic a modelului şi metodologiei elaborate în cadrul disciplinei „Gestiunea informaţiei”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: în baza concepţiei formării profesorilor de informatică centrată pe student, a fost modelat procesul de profesionalizare a formării prin componenta disciplinară, care se deosebeşte de modelele existente prin scopul propus – profesionalizarea formării; modurile de selectare a conţinuturilor; teoriile învăţării; aplicarea unor principii didactice noi; combinarea învăţământului prezenţial şi la distanţă.

Semnificaţia teoretică a cercetării: constă în extinderea arsenalului de abordări, strategii şi mijloace de formare iniţială a profesorilor de informatică. În teză este soluţionată problema profesionalizării formării iniţiale a profesorilor de informatică, care reprezintă o problemă ştiinţifică importantă în domeniul didacticii informaticii.

Valoarea aplicativă a lucrării: posibilitatea implementării metodologiei de utilizare a SÎP în practica educaţională de formare a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: SÎP este utilizată în predarea unui şir de discipline la Facultatea de Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică a USB.

Cuprins


1. STRATEGII DIDACTICE ÎN FORMAREA PROFESORILOR ŞCOLARI
 • 1.1. De la predare – la învățare: schimbarea paradigmei de formare a profesorilor școlari
 • 1.2. Abordarea prin competenţe şi modelele de formare ale profesorului şcolar
 • 1.3. Strategii didactice în învăţământul universitar. Modele de clasificare ale strategiilor
 • 1.4. Tehnologiile didactice şi statutul cadrului didactic
 • 1.5. Strategii didactice moderne în învăţământul superior
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL DE FORMARE A PROFESORILOR DE INFROMATICĂ ŞI TIC BAZAT PE UTILIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE ÎN MEDII INFORMATIZATE
 • 2.1. Formarea profesională iniţială a profesorilor de informatică din perspectiva didacticii
 • 2.2. Reţele de învăţare în formarea profesională a viitorului profesor de informatică
 • 2.3. Modelul profesionalizării formării iniţiale a profesorilor de informatică în medii informatizate prin strategii interactive
 • 2.4. Metodologia promovării cursului „Gestiunea informaţiei” prin metoda proiectelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂŢII APLICĂRII MODELULUI ŞI STRATEGIEI ELABORATE
 • 3.1. Descrierea experimentului pedagogic
 • 3.2. Analiza statistico-matematică a rezultatelor investigaţiei ştiinţifice
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3