Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Strategii didactice în formarea profesorilor de informatică, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor


Autor: Negara Corina
Gradul:doctor în pedagogie
Specialitatea: 13.00.02 - Teoria şi metodologia instruirii (pe discipline)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ilie Lupu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Tiraspol
Instituţia: Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălţi
CSS: D 36-13.00.02-27.03.08
Universitatea de Stat din Tiraspol

Statut

Teza a fost susţinută pe 11 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 31 martie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.48 Mb / în română

Cuvinte Cheie

strategii didactice, formare iniţială, profesionalizare, abordare prin competenţe, strategia învăţării prin proiecte (SÎP), instrumente de comunicare, blogul, platforme de învăţare interactive, reţele de învăţare

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii, bibliografie din 192 titluri, 14 anexe, 150 pagini text de bază, 38 desene, 9 tabele. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studii: Pedagogie. Teoria şi metodologia instruirii (Informatica).

Scopul cercetării: elaborarea metodologiei de aplicare şi corelare a strategiilor didactice interactive şi a mijloacelor informatizate în vederea profesionalizării formării iniţiale a profesorilor de informatică.

Obiectivele de cercetare: (1) Analiza situaţiei existente în formarea profesorilor de informatică şi argumentarea necesităţii profesionalizării formării; (2) Fundamentarea teoretică a modelului general de predare-învăţare a disciplinelor informatice; (3) Elaborarea metodologiei de aplicare a modelului general de predare-învăţare a disciplinelor informatice, utilizând SÎP; (4) Elaborarea modelului didactic de profesionalizare a formării iniţiale a profesorilor de informatică în medii informatizate prin strategii interactive; (5) Validarea prin experiment pedagogic a modelului şi metodologiei elaborate în cadrul disciplinei „Gestiunea informaţiei”.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării: în baza concepţiei formării profesorilor de informatică centrată pe student, a fost modelat procesul de profesionalizare a formării prin componenta disciplinară, care se deosebeşte de modelele existente prin scopul propus – profesionalizarea formării; modurile de selectare a conţinuturilor; teoriile învăţării; aplicarea unor principii didactice noi; combinarea învăţământului prezenţial şi la distanţă.

Semnificaţia teoretică a cercetării: constă în extinderea arsenalului de abordări, strategii şi mijloace de formare iniţială a profesorilor de informatică. În teză este soluţionată problema profesionalizării formării iniţiale a profesorilor de informatică, care reprezintă o problemă ştiinţifică importantă în domeniul didacticii informaticii.

Valoarea aplicativă a lucrării: posibilitatea implementării metodologiei de utilizare a SÎP în practica educaţională de formare a cadrelor didactice.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: SÎP este utilizată în predarea unui şir de discipline la Facultatea de Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică a USB.

Cuprins


1. STRATEGII DIDACTICE ÎN FORMAREA PROFESORILOR ŞCOLARI
 • 1.1. De la predare – la învățare: schimbarea paradigmei de formare a profesorilor școlari
 • 1.2. Abordarea prin competenţe şi modelele de formare ale profesorului şcolar
 • 1.3. Strategii didactice în învăţământul universitar. Modele de clasificare ale strategiilor
 • 1.4. Tehnologiile didactice şi statutul cadrului didactic
 • 1.5. Strategii didactice moderne în învăţământul superior
 • 1.6. Concluzii la capitolul 1

2. MODELUL DE FORMARE A PROFESORILOR DE INFROMATICĂ ŞI TIC BAZAT PE UTILIZAREA STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE ÎN MEDII INFORMATIZATE
 • 2.1. Formarea profesională iniţială a profesorilor de informatică din perspectiva didacticii
 • 2.2. Reţele de învăţare în formarea profesională a viitorului profesor de informatică
 • 2.3. Modelul profesionalizării formării iniţiale a profesorilor de informatică în medii informatizate prin strategii interactive
 • 2.4. Metodologia promovării cursului „Gestiunea informaţiei” prin metoda proiectelor
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. ARGUMENTAREA EXPERIMENTALĂ A EFICACITĂŢII APLICĂRII MODELULUI ŞI STRATEGIEI ELABORATE
 • 3.1. Descrierea experimentului pedagogic
 • 3.2. Analiza statistico-matematică a rezultatelor investigaţiei ştiinţifice
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3