Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Specificul structural-semantic al propoziţiei tautologice în limba franceză


Autor: Clichici Ludmila
Gradul:doctor în filologie
Specialitatea: 10.02.05 - Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Ana Bondarenco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Universitatea de Stat din Moldova
CSS: DH 30-10.02.05-27.03.08
Universitatea de Stat din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 februarie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 12 mai 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.28 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Tautologie, referinţă, identitate semantică, echivalenţă, egalitate, instanţa receptoare, emitent, sem, semem, semantică discursivă, moleculă semică, prototip

Adnotare

Structura tezei. Prezenta cercetare cuprinde introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, 140 de pagini de text de bază, un tabel şi 3 figuri inserate în text, bibliografie din 175 de titluri, adnotări în limbile română, rusă şi engleză. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniu de studiu. Filologie romanică. Gramatică. Semantică.

Scopul şi obiectivele lucrării prezentei cercetării îl constituie definirea valorilor semantice şi a funcţiilor pragmatico-comunicative pe care le comportă tautologia în limba franceză în cadrul diferitor structuri sintactice. Dificultatea definirii acestor valori rezidă în identitatea semnificanţilor structurilor tautologice reprezentate de noi prin modelele x este x (viaţa-i viată)şi există/sunt x şi x (există/sunt medici şi medici).

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică rezidă în definirea demersului, metodei prin care se demonstrează că identitatea semnificantului în poziţie de subiect şi de nume predicativ, ca elemente de bază ale frazei simple sau ale enunţului tautologic, nu antrenează identitatea semnificativă a acestuia, în cele două poziţii sintactice distincte. Acest mod de cercetare ne permite să prezentăm tautologia dintr-o altă perspectivă, să argumentăm o altă viziune, şi anume, că ea este benefică, că ea poate fi explorată în diferite scopuri şi să combatem opinia precum că structura tautologică este defectuoasă.

Semnificaţia teoretică a investigaţiilor promovate în teză constă în elaborarea unor mecanisme de identificare a fenomenului tautologiei în structura diferitor unităţi sintactice, în virtutea unor criterii morfologice, categoriale, funcţionale şi semantice, delimitându-le astfel de alte figuri bazate pe tehnica repetiţiei. Tipologizarea unităţilor tautologice şi clasificarea acestora condiţionează o identificare corectă a caracteristicilor lor particulare, fapt ce permite încadrarea lor din punct de vedere structural şi facilitează interpretarea lor semantică.

Valoarea aplicativă. Ansamblul de fapte analizat în lucrare şi rezulta¬tele obţinute în urma cercetărilor efectuate pot fi explorate la predarea cursu¬rilor teoretice şi practice de gramatică, semantică, semiotica şi interpre¬tarea textului, de traducere comparată.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei au fost aplicate în activitatea didactică din învăţământul superior în cadrul cursurilor de gramatică teoretică, comunicare, interpretarea textului literar şi la traducerea limbajelor specializate.