Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Argumentarea ştiinţifică a serviciilor comunitare pentru bolnavii cu dereglări psihice


Autor: Chihai Jana
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Larisa Spinei
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Consultant ştiinţific: Anatol Nacu
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document1.00 Mb / în română

Cuvinte Cheie

persoanele cu probleme de sănătate mintală; centru comunitar de sănătate mintală; servicii şi îngrijiri comunitare; program de reabilitare psihosocială; matricea sănătăţii mintale; asistenţă locativă; terapia comunitar afirmativă; managementul de caz

Adnotare

Teza are următoarea sctructură: introducere, cinci capitole, concluzii şi recomandări practice, bibliografia din 159 numiri, nouă anexe, 126 pagini text de bază, 19 desene, şase tabele. Rezultatele obţinute se conţin în 21 lucrări ştiinţifice.

Obiectul studiului sunt persoanele cu probleme de sănătate mintală, rudele şi familiile lor, prestatorii de servicii de sănătate mintală – medicali şi sociali din Republica Moldova.

Scopul lucrării: Evaluarea necesităţilor în asistenţă a bolnavilor cu tulburări psihice şi activităţilor furnizorilor serviciilor de sănătate mintală pentru elaborarea unui model de servicii comunitare de sănătate mintală pentru acest grup de bolnavi.

Obiectivele lucrării: 1. Determinarea necesităţilor în asistenţă şi îngrijire a persoanelor cu probleme de sănătate mintală, a familiei şi rudelor lor; 2. Studierea opiniei furnizorilor despre calitatea serviciilor prestate de sănătate şi a celor sociale; 3. Evaluarea Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală existente în Republica Moldova; 4. Elaborarea unui model de servicii comunitare în acordarea asistenţei comunitare pentru bolnavi cu boli psihice.

Metodologia cercetării ştiinţifice descrisă în lucrarea de faţă, după caracterul său este de tip descriptiv şi permite descrierea problemei în funcţie de timp, persoană şi spaţiu. După volum a fost efectuat studiul integral în baza datelor statistice oficiale şi studiu selectiv. Pentru determinarea aspectelor medico-sociale a tulburărilor psihice a fost elaborat un chestionar special.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică:pentru prima dată în Republica Moldova s-a efectuat: a) evaluarea serviciilor de Sănătate Mintală; b) determinarea aspectelor medico-sociale ale bolnavilor cu dereglări psihice, a familiei şi rudelor lor; c) analiza opiniei furnizorilor despre serviciile medicale şi sociale prestate pentru persoanele cu probleme de sănătate mintală; d) argumentarea serviciilor comunitare de sănătate mintală.

Semnificaţia teoretică: Rezultatele cercetării pot fi utilizate de către organele politice de conducere din domeniul medical şi social, de manageri, profesionişti din domeniu, medici de familie, în domeniul promovării sănătăţii mintale, educaţiei incluzive şi incluziunii sociale, pentru deinstituţionalizarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală.

Valoarea aplicativă: Modelul centrului comunitar de sănătate mintală, programul de reabilitare psihosocială şi sistema de dezvoltare a serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru persoanele cu tulburări psihice propuse în teza poate fi implementat în RM.

Implementarea rezultatelor: Rezultatele cercetării sunt utilizate în Programul naţional privind sănătatea mintală pentru anii 2007-2011, la elaborarea actelor normative privind serviciile comunitare de sănătate mintală şi integrarea acestora în sistema generala a sănătăţii, aprobat prin Ordinul Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova „Cu privire la Centrele Comunitare de Sănătate Mintală” nr.8 din 17.01.2009 şi la elaborarea programelor analitice universitare şi postuniversitare.

Cuprins


1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII MINTALE ŞI SISTEMELOR DE ORGANIZARE A SERVICIILOR ACORDATE BOLNAVILOR CU DEREGLĂRI PSIHICE LA NIVEL MONDIAL
 • 1.1. Contextul şi modelul matricial al Sănătăţii Mintale, contextul istoric de dezvoltare a îngrijirilor de Sănătate Mintală; definirea „îngrijirilor comunitare”
 • 1.2. Fundamentarea serviciilor de sănătate mintală din lume şi resursele cheie ale serviciilor comunitare de sănătate mintală şi administrarea lor
 • 1.3. Metodologia funcţionării serviciilor comunitare de sănătate mintală, modele de programe şi practici de intervenţie

2. METODOLOGIA DE ORGANIZARE A CERCETĂRII ŞI PRELUCRAREA MATERIALULUI
 • 2.1. Caracteristica generală a cercetării şi proiectarea eşantionului
 • 2.2. Metodele de cercetare şi analiză
 • 2.3. Prelucrarea matematico- statistică a materialului
 • 2.4. Concluzii la capitolul 2

3. ANALIZA SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ PSIHIATRICĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 3.1. Serviciile de sănătate mintală existente în Republica Moldova
 • 3.2. Analiza serviciului de sănătate mintală
 • 3.3. Concluzii la capitolul 3

4. IDENTIFICAREA PROBLEMELOR ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII MINTALE ÎN CADRUL CERCETĂRII
 • 4.1. Evaluarea opiniilor beneficiarilor direcţi ai serviciilor de sănătate mintală şi a rudelor lor despre calitatea serviciilor medicale şi sociale din comunitate
 • 4.2. Evaluarea opiniilor lucrătorilor medicali despre calitatea serviciilor medicale şi sociale din comunitate
 • 4.3 Evaluarea opiniilor lucrătorilor sociali, asistenţilor sociali şi managerilor serviciilor sociale despre calitatea serviciilor medicale şi sociale din comunitate
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

5. ORGANIZAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE MINTALĂ BAZATE PE PRINCIPII COMUNITARE CA MODEL DE ASISTENŢĂ PSIHIATRICĂ DE AMBULATORIU ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 5.1. Analiza Centrelor Comunitare de Sănătate Mintală existente în Moldova
 • 5.2. Modele de servicii comunitare de sănătate mintală
 • 5.3.Reformarea sistemului de Sănătate Mintală în Republica Moldova – nivelul regional
 • 5.3. Concluzii la capitolul 5

CONCLUZII GENERALE