Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA / Teze / 2011 / iunie /

Aspecte socio-economice şi juridice ale implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală


Autor: Buga Mircea
Gradul:doctor în medicină
Specialitatea: 14.00.33 - Medicină socială şi management
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Constantin Eţco
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
Instituţia: Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"
CSS: DH 50-14.00.33-26.02.04
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţanu"

Statut

Teza a fost susţinută pe 22 iunie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.46 Mb / în română

Cuvinte Cheie

asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, sistem naţional de sănătate publică, servicii medicale, finanţarea instituţiilor medico-sanitare, sănătatea populaţiei

Adnotare

Structura tezei. Teza constă din introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 179 de titluri, 14 anexe, 124 de pagini de text de bază, 34 de tabele şi 10 figuri. Rezultatele obţinute sunt publicate în 12 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu al tezei îl constituie analiza sistemului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, a problemelor existente în sistem şi elaborarea în baza dovezilor ştiinţifice a recomandărilor pentru perfecţionarea sistemului AOAM.

Scopul cercetării constă în în evaluarea aspectelor medico-sociale, economice şi juridice ale implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală şi trasarea unor noi metode de soluţionare a problemelor actuale caracteristice acestui sistem.

Obiectivele cercetării: analiza sistemelor de asigurări de sănătate şi eficienţei lor; estimarea efectelor economice, aranjamentelor de dirijare şi a impactului asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală asupra nivelului de sănătate a populaţiei; evaluarea aspectelor juridice ale implementării AOAM; argumentarea metodelor de soluţionare a unor probleme actuale caracteristice acestui sistem.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a investigaţiei consta în cercetarea în premieră a efectelor economice, juridice şi de sănătate a populaţiei ca urmare a implementării asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, cu elaborarea unor noi metode de eficientizare a activităţii structurilor sistemului naţional de sănătate publică. În baza unei metodologii originale a fost cuantificată opinia mai multor experţi şi parteneri din sistemul AOAM, iar rezultatele obţinute sau folosit la fundamentarea direcţiilor de dezvoltare a sistemului de AOAM pe termen mediu.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării constă în studierea desfăşurării diferitor modele de asigurări medicale obligatorii în mai multe ţări, analiza şi argumentarea unor concluzii ce ţin de rezultatele activităţii instituţiilor medico-sanitare în anii 1998-2009, aspecte ale acumulării fondurilor AOAM, modalitatea de acoperire a populaţiei cu asigurări medicale obligatorii, studierea legislaţiei din domeniu. Au fost identificate probleme apărute pe parcursul implementării AOAM, neregularităţile în aprecierea rezultatelor de activitate în noile condiţii şi aduse argumente de revizuire şi modificare a actelor legislative şi normative, modificarea mecanismelor de contractare a serviciilor medicale de calitate, de gestionare economicofinanciară a fondurilor, de aplicare a pârghiilor pentru acoperirea universală cu servicii medicale de bază, înrolarea activă a populaţiei în sistemul de asigurări medicale obligatorii.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele cercetării au fost utilizate la elaborarea şi implementarea unui şir de acte normative, printre care: Legile pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.286-XVI din 20.12.2007 şi nr.259-XVI din 05.12.2008; Legile fondurilor AOAM pe anii 2008-2010; Legea nr.22-XVI din 03.02.2009 prin care au fost asigurate din contul statului persoanele din familiile care beneficiază de ajutor social; Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009, care permite persoanelor neasigurate de a beneficia de un pachet minim de servicii medicale; Programului unic al AOAM pe anul 2007, aprobat prin HG nr.1480 din 25.12.06; Instrucţiunea cu privire la înregistrarea populaţiei în instituţia medico-sanitară ce prestează asistenţă medicală primară în cadrul AOAM (Ordinul comun al MS şi CNAM nr.316/138-A din 04.08.08). Rezultatele studiului servesc în calitate de material didactic pentru instruirea universitară şi postuniversitară a cadrelor medicale.

Cuprins


1. ASIGURĂRILE MEDICALE – PREMIZE DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A ASISTENŢEI MEDICALE ACORDATE POPULAŢIEI (REVISTA LITERATURII)
 • 1.1. Scurt istoric al apariţiei asigurărilor medicale
 • 1.2. Exemple de asigurări medicale în ţările dezvoltate economic
 • 1.3. Particularităţi şi tendinţe de reformare a sistemelor de asigurări medicale
 • 1.4. Particularităţile implementării AOAM în Republica Moldova
 • 1.5. Concluzii la capitolul 1

2. MATERIAL ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1. Material, metode şi etape de studiere
 • 2.2. Metodologia utilizată în cercetarea aspectelor de administrare a AOAM
 • 2.3. Concluzii la capitolul 2

3. ASPECTE SOCIO-ECONOMICE ŞI ARANJAMENTE DE ADMINISTRARE ÎN IMPLEMENTAREA ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ
 • 3.1. Veniturile şi metodologia de repartizare a fondurilor AOAM
 • 3.2. Finanţarea şi activitatea structurilor SNSP în condiţiile de asigurări
 • 3.3. Percepţia aranjamentelor de administrare a asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală în Republica Moldova
 • 3.4. Impactul AOAM asupra indicatorilor medico-demografici în RM
 • 3.5. Impactul AOAM asupra nivelului de asigurare a populaţiei din RM cu cadre medicale şi servicii medicale spitaliceşti .
 • 3.6. Concluzii la capitolul 3

4. ASPECTE JURIDICE ALE ASIGURĂRILOR OBLIGATORII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Legislaţia ce reglementează domeniul ocrotirii sănătăţii
 • 4.2. Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală
 • 4.3. Adoptarea unor noi reglementări până la implementarea AOAM
 • 4.4. Argumentarea modificării legislaţiei în domeniu după implementarea AOAM
 • 4.5. Concluzii la capitolul 4

CONCLUZII GENERALE