Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Instituţii de tip Ombudsman în ţările Uniunii Europene şi în statele limitrofe


Autor: Bădescu Veronica
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.02 - Drept public(cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Dumitru Grama
doctor, conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
CSS: DH 15-12.00.02-27.03.08
Institutul de Istorie

Statut

Teza a fost susţinută pe 2 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.32 Mb / în română

Cuvinte Cheie

Ombudsman, garanţii procesuale, mediere, avocat parlamentar, avocat al poporului, împuternicit pentru drepturile omului, recomandări, raport

Adnotare

Structura tezei: Introducere, patru capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 434 de titluri, 7 anexe, 215 de pagini text de bază.

Rezultatele obţinute sunt publicate în 14 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu: Drept public (constituţional)

Scopul lucrării rezidă în efectuarea cercetărilor ştiinţifice aprofundate şi complexe a instituţiei Ombudsmanului în statele Uniunii Europene, precum şi în ţările postsovietice limitrofe Uniunii Europene pentru elaborarea concepţiei teoretice şi a principiilor de activitate practică a Ombudsmanului.

Obiectivele lucrării: 1) analiza genezei acestei instituţii, a extinderii Ombudsmanului suedez în celelalte ţări; 2) cercetarea complexă şi sub toate aspectele a reglementărilor legale, în materia instituţiei Ombudsmanului; 3) examinarea conceptelor instituţiei Ombudsmanului în ţările lumii, în statele Uniunii Europene şi în ţările postsovietice limitrofe Uniunii Europene, expuse în literatura juridică, cu analiza naturii juridice a acestei instituţii și elaborarea unei noi definiții privind instituția Ombudsmanului; 4) determinarea importanţei şi rolului instituţiei Ombudsmanului, în sistemul democraţiei instituţionale; 5) analiza mecanismului de funcţionare şi analiza comparativă a instituţiilor de tip Ombudsman; 6) orientarea destinatarilor şi beneficiarilor asupra activităţii depuse de Ombudsman, spre înţelegerea rolului şi importanţei acestei instituţii, în contextul protecţiei drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului; 7) analiza eficienţei activităţii Ombudsmanului, raportat la consacrarea legislativă a atribuţiilor şi competenţelor care îi revin.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în studierea complexă a instituţiei Ombudsmanului, a evoluţiei în doctrina juridică din România, Federaţia Rusă şi din unele state ale Uniunii Europene a concepţiei Ombudsmanilor specializaţi, în special a Ombudsmanilor pentru eliminarea formelor de discriminare, problemă actuală şi acută, avută în vedere şi de către cercetătorii din Republica Moldova. Pentru prima dată, în literatura de drept constituţional s-a investigat geneza şi evoluţia instituţiei de tip Ombudsman în URSS, făcându-se o amplă cercetare a factorilor social-politici şi juridici care au împiedicat extinderea instituţiei Ombudsmanului, până la căderea regimurilor totalitare din URSS şi din alte ţări socialiste. Un caracter de noutate ştiinţifică şi originalitate o are investigarea instaurării instituţiei Ombudsmanului în Rusia şi în Republica Moldova, având în vedere caracterul specific al acestui fenomen juridic, susţinut de activismul susţinătorilor luptei pentru drepturile omului. Este original modul de abordare şi cercetare a rezistenţei forţelor conservatoare, atât împotriva creării instituţiei Ombudsmanului, cât şi împotriva independenţei acesteia. Un caracter de noutate ştiinţifică comportă şi examinarea complexă a instituţiei Ombudsmanului, prin prisma vechilor dispoziţii constituţionale şi constituţionalismului contemporan, a realităţilor social-politice şi economice actuale.

Semnificaţia teoretică a rezultatelor cercetării se manifestă prin faptul că concluziile şi recomandările autorului pot fi utilizate atât în procesul de modificare şi completare a cadrului legislativ din Republica Moldova, din România, din celelalte ţări ale Uniunii Europene, în scopul perfecţionării legislaţiei, potrivit standardelor europene de reglementare a instituţiei Ombudsmanului, cât şi în procesul de elaborare a noi norme, care să suplinească lacunele existente.

Valoarea aplicativă a lucrării este determinată de orientarea spre perfecţionarea cadrului legal al activităţii Ombudsmanului, întru eficientizarea acestei activităţi şi a rezultatelor practice. Rezultatele cercetărilor, concluziile şi recomandările din teză pot fi utilizate: în aprofundarea studiului privind instituția Ombudsmanului şi rolul acestuia în protecţia drepturilor omului; în activitatea de elaborare a normelor juridice, în scopul perfecţionării legislaţiei în domeniul instituţiilor de tip Ombudsman; în activitatea desfăşurată de către Avocaţii Parlamentari din Republica Moldova şi de către Avocatul Poporului din România; în procesul de studiere a cursului de drept constituţional, eficientizarea procesului de instruire în cadrul facultăţilor de drept ale instituţiilor de învăţământ superior – la predarea cursurilor privind protecţia juridică a drepturilor omului.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele tezei au fost implementate cu succes la Universitatea Spiru Haret din Bucureşti, în cadrul Curţii de Apel Piteşti, Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Piteşti, în calitate de material ştiinţific, în scopul informării cadrelor didactice, a studenţilor, specialiştilor în domeniu şi cetăţenilor cu privire la existenţa, activitatea şi beneficiile colaborării cu această instituţie.

Cuprins


1.Analiza situației în domeniul de cercetare a instituției Ombudsmanului și identificarea problemelor de investigare
 • 1.1. Aspecte ale investigării instituţiei Ombudsmanului în literatura de drept din statele Uniunii Europene
 • 1.2. Instituția Ombudsmanului în literatura de specialitate din România
 • 1.3. Instituția Ombudsmanului în literatura de specialitate din statele postsovietice limitrofe Uniunii Europene
 • 1.4. Caracterizarea scopului şi a obiectivelor tezei
 • 1.5. Concluzii la Capitolul 1

2. Caracterizarea teoretico-juridică a instituției Ombudsmanului
 • 2.1. Din istoria constituirii şi evoluţiei instituţiei de tip Ombudsman
 • 2.2. Conceptul instituţiei de tip Ombudsman. Natura juridică
 • 2.3. Principiile activităţii instituţiei de tip Ombudsman
 • 2.4. Trăsăturile instituţiei de tip Ombudsman
 • 2.5. Extinderea instituţiei Ombudsmanului în ţările europene
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3. Instituția Ombudsmanului în statele Uniunii Europene
 • 3.1.Instituția Ombudsmanului în Suedia, în etapa contemporană
 • 3.2. Modelele de Ombudsman
 • 3.3. Caracterizarea Ombudsmanului în România
 • 3.3.1. Caracterizarea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul poporului
 • 3.3.2. Structura organizatorică a instituţiei Avocatul poporului
 • 3.3.3. Mecanismul de funcţionare a instituţiei Avocatul poporului
 • 3.4 Ombudsmanul European
 • 3.5 Concluzii la capitolul 3

4. Instituția Ombudsmanului în statele postsovietice limitrofe Uniunii Europene
 • lll
 • 4.1. Conştientizarea necesităţii constituirii instituţiei de tip Ombudsman în URSS
 • 4.2. Împuternicitul pentru Drepturile Omului – instituție de tip Ombudsman
 • în Federaţia Rusă
 • 4.3. Instituția Ombudsmanului din Republica Moldova
 • 4.3.1.Caracterizarea cadrului legislativ privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocaților parlamentari din Republica Moldova
 • 4.3.2. Structura organizatorică a instituţiei Avocaților parlamentari din Republica Moldova
 • 4.3.3. Mecanismul de funcţionare a instituţiei Avocaților parlamentari din Republica Moldova.
 • 4.4. Concluzii la capitolul 4

Concluzii generale și recomandări