Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Analiza juridico-penală şi criminologică a infracţiunii de luare de ostatici


Autor: Chiriţa Valentin
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2011
Conducător ştiinţific: Xenofon Ulianovschi
doctor habilitat, profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova
Instituţia: Academia "Ştefan cel Mare" a Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 9 septembrie 2011 în CSS
şi aprobată de CNAA pe 5 octombrie 2011

Autoreferat

Adobe PDF document0.29 Mb / în română

Cuvinte Cheie

ostatic, luare, reţinere în calitate de ostatic, securitate publică, libertatea persoanei, caracter terorist, ameninţare, cerinţe înaintate, scop special, tip psihopatiс de personalitate

Adnotare

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografia din 241 titluri, 2 anexe, 180 pagini de text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 8 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu. Lucrarea ştiinţifică ţine de domeniul dreptului penal şi criminologiei.

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentului studiu îl constituie cercetarea minuţioasă a complexului de probleme juridico-penale şi criminologice referitoare la infracţiunea de luare de ostatici, determinarea esenţei social-juridice a acesteia şi a locului componenţei date în sistemul Părţii speciale a Codului penal. Obiectivele lucrării: studierea retrospectivă a cadrului normativ şi a celui doctrinar privind infracţiunea de luare de ostatici; investigarea elementelor de drept penal comparat; concretizarea şi definirea noţiunilor de: „ostatic”, „luarea persoanei în calitate de ostatic”, „reţinerea persoanei în calitate de ostatic”, „răpirea unei persoane” etc.; evidenţierea criteriilor de delimitare a luării de ostatici de alte componenţe de infracţiuni asemănătoare; analiza indicilor statistici calitativi şi cantitativi; determinarea cauzelor şi condiţiilor luării de ostatici; stabilirea particularităţilor criminologice ale personalităţii infractorului; elaborarea unor măsuri de prevenire şi combatere a infracţiunii respective etc.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică. Prezenta teză de doctorat, fiind o cercetare complexă şi bine sistematizată a problematicii luării de ostatici sub aspectul juridico-penal şi criminologic, constituie o investigaţie de pionierat de acest gen şi de asemenea volum realizată în Republica Moldova. Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul respectiv constă în următoarele: au fost definite noţiunile de „ostatic”, „luarea persoanei în calitate de ostatic”, „reţinerea persoanei în calitate de ostatic”, „răpirea unei persoane”; au fost concretizate: structura componenţei infracţiunii, momentul de consumare a infracţiunii, caracterul cerinţelor înaintate, factorii care contribuie la comiterea luării de ostatici etc. Originalitatea investigaţiei constă în elaborarea ştiinţific argumentată a unui set de recomandări, sub formă de lege ferenda, în special: definirea legală a noţiunilor de „capturarea (luarea)” şi „reţinerea” persoanei în calitate de ostatic, „răpirea unei persoane”; completarea art. 280 CP cu o notă specială; completarea art. 280 CP cu circumstanţe agravante noi, şi anume: „cu aplicarea armei, substanţelor sau mecanismelor explozive ori altor obiecte folosite în calitate de armă”, „la comandă” şi „(luarea de ostatici) soldată cu satisfacerea cerinţelor înaintate”; reformularea art. 281 CP, în scopul extinderii sferei de incriminare a acestuia; atribuirea infracţiunii prevăzute de art. 275 CP la Cap. XIII al Părţii speciale a Codului Penal etc.

Semnificaţia teoretică. Semnificaţia teoretică a studiului rezidă din investigarea complexă a bazelor teoretice şi practice expuse în literatura de specialitate din Republica Moldova şi de peste hotare, vizînd, în special, problematica luării de ostatici şi, în general, cea a infracţiunilor contra securităţii şi ordinii publice. Astfel, conţinutul şi concluziile prezentului studiu ştiinţific vor putea fi utilizate la perfecţionarea bazelor teoretice ale dreptului penal şi ale criminologiei, permiţînd înlăturarea lacunelor generate de abordarea fragmentară a problematicii luării de ostatici.

Valoarea aplicativă a lucrării. Valoarea aplicativă a lucrării constă în încercarea autorului de a formula unele concluzii şi recomandări, care pot fi luate în considerare de către angajaţii organelor de drept în cadrul activităţii de încadrare juridică a infracţiunilor şi de prevenire a acestora. De asemenea, materialele tezei pot constitui un suport real în procesul de instruire atît a studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor, audienţilor cursurilor de perfecţionare a calificării cu profil de jurisprudenţă, cît şi a oricărui cititor.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice. Rezultatele investigaţiei ştiinţifice pot fi utilizate la îmbunătăţirea practicii de aplicare şi la optimizarea construcţiei şi conţinutului normei juridico-penale privind luarea de ostatici.

Cuprins


1. CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND EVOLUŢIA CADRULUI NORMATIV ŞI DOCTRINAR AL INFRACŢIUNII DE LUARE DE OSTATICI
 • 1.1. Retrospectiva reglementărilor normative vizînd luarea de ostatici
 • 1.2. Analiza materialelor ştiinţifice referitoare la infracţiunea de luare de ostatici
 • 1.3. Elemente de drept penal comparat
 • 1.4. Concluzii la capitolul 1

2. REGLEMENTĂRI DE DREPT PRIVIND INFRACŢIUNEA DE LUARE DE OSTATICI
 • 2.1. Obiectul infracţiunii de luare de ostatici
 • 2.2. Latura obiectivă a infracţiunii de luare de ostatici
 • 2.3. Subiectul infracţiunii de luare de ostatici
 • 2.4. Latura subiectivă a infracţiunii de luare de ostatici
 • 2.5. Circumstanţele agravante ale infracţiunii de luare de ostatici
 • 2.6. Delimitarea luării de ostatici de alte infracţiuni asemănătoare
 • 2.7. Concluzii la capitolul 2

3. CARACTERISTICA CRIMINOLOGICĂ A INFRACŢIUNII DE LUARE DE OSTATICI
 • 3.1. Noţiunea şi parametrii statistici ai infracţiunii de luare de ostatici
 • 3.2. Cauzele şi condiţiile luării de ostatici
 • 3.3. Caracteristica personalităţii infractorului
 • 3.4. Măsuri de prevenire şi combatere a luării de ostatici
 • 3.5. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI