Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Rolul expertizei criminalistice a scrisului în investigarea infracțiunilor


Autor: COSTEA Mihai
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Gheorghe Golubenco
doctor, profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 24 martie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.78 Mb / în română

Teza

CZU

Adobe PDF document 5.05 Mb / în română
201 pagini


Cuvinte Cheie

grafoscopie, expert, document, xerocopie, scris, manuscris, semnătură, expertiză grafoscopică, investigarea infracțiunilor

Adnotare

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 202 titluri, 13 anexe, 167 pagini text de bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 10 lucrări ştiinţifice.

Domeniul de studiu, scopul și obiectivele tezei. Lucrarea ţine de expertologia judiciară, având ca scop elaborarea unui ansamblu de măsuri și recomandări de ordin tactico-organizatoric, juridic și metodologic privind cercetarea documentelor manuscrise, în vederea perfecționării legislației procesual-penale, doctrinei grafoscopice și practicii de expertiză judiciară din România și Republica Moldova.

Obiective: a analiza publicaţiile pe tema tezei; a examina contextul istoric privind dezvoltarea branșei cercetării scrisului; a formula noțiunea de document și a rechizitelor acestuia; a scoate în evidență și a puncta principalele reguli de examinare procesual-administrativă a documentelor în condiții de teren; a sistematiza şi a interpreta obiectul, sistemul și metodele grafoscopiei judiciare ca parte a tehnicii criminalistice; a stabili obiectul, sarcinile, bazele teoretice și metodice ale expertizei grafice; a scoate în evidență principalele probleme ce există în teoria și practica expertizei scrisului și a semnăturii și a argumenta soluții; a formula noțiunea, a clasifica și a prezenta particularitățile de cercetare a semnăturilor; a elabora propuneri cu privire la obținerea modelelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice; a analiza și preciza unele particularități de redactare și apreciere a rapoartelor de expertiză grafoscopică.

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică
Noutatea - teza este una din primele cercetări monografice, realizate în etapa contemporană în spațiul vorbitorilor de limbă română, servind drept sprijin de a formula propuneri de perfecţionre a cadrului tactic, procesual, organizatoric de valorificare a expertizelor manuscriselor, un ghid algoritmizat de preluare a scriptelor comparative pentru expertiza grafoscopică judiciară.

Originalitatea constă în argumentarea necesității de modificare a denumirii expertizei grafoscopice în expertiza grafoscopică și examenul tehnic al documentelor. Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante rezidă în cercetarea complexă a cadrului procesual, tactic și metodologic al expertizei scrisului, fapt care a înlesnit fundamentarea rolului și valorii juridice a grafoscopiei, inclusiv prin recomandări de lege-ferenda și proiectarea ghidului algoritmizat, din perspectiva eficientizării acestui instrumentar în procesul investigării infracțiunilor.

Semnificaţia teoretică constă în dezvoltarea doctrinei expertizei grafoscopice judiciare cu luarea în considerare a experienţei pozitive în domeniu și a modificărilor produse în scrisul contemporanilor noștri.

Valoarea aplicativă a lucrării se rezumă la sporirea calităţii rapoartelor de expertiză grafoscopică judiciară și extrajudiciară, optimizarea activităţilor de investigare a infracţiunilor, cu precădere din domeniul economiei, în ansamblu.

Implementarea rezultatelor ştiinţifice este atestată în calitate de ghid teoretico-practic în activitatea Biroului Asociat de Expertize Judiciare Independente din Moldova (BAEJ ”CEXIN”), precum şi în calitate de material ştiinţifico-didactic în scopul perfecţionării procesului educaţional al ascultătorilor la facultatea de drept a Universității Libere Internaționale din Moldova.

Cuprins


1. ANALIZA INVESTIGAȚIILOR ȘTIINȚIFICE ÎN DOMENIUL EXPERTIZEI CRIMINALISTICE A SCRISULUI
 • 1.1. Examinarea reglementărilor actuale și a lucrărilor de specialitate privind expertiza grafoscopică în România şi Republica Moldova
 • 1.2. Reflectarea doctrinei expertizei scrisului și a semnăturii în publicaţiile criminalistice apărute în alte ţări
 • 1.3. Concluzii la capitolul 1

2. BAZELE ȘTIINȚIFICE ȘI METODICE ALE EXPERTIZEI CRIMINALISTICE A DOCUMENTELOR MANUSCRISE
 • 2.1. Scurt istoric privind apariția și evoluția branșei documentologiei criminalistice
 • 2.2. Examinarea procesual-administrativă a documentelor în cadrul urmăririi penale
 • 2.2.1.Noțiunea de document și a rechizitelor acestuia în criminalistica contemporană
 • 2.2.2. Reguli privind examinarea procesual – administrativă a documentelor de către organul de urmărire penală
 • 2.3. Cercetarea scrisului în știința criminalistică și în domeniul expertologiei judiciare
 • 2.3.1. Grafoscopia judiciară ca ramură a tehnicii criminalistice: obiect, sistem, metode
 • 2.3.2. Expertiza grafică a manuscriselor: obiect, sarcini, baze teoretice și metodice
 • 2.4. Teoria și practica actuală a expertizei criminalistice a scrisului de mână și a semnăturii: probleme și soluții
 • 2.5. Concluzii la capitolul 2

3. SEMNĂTURA CA OBIECT DE CERCETARE A EXPERTIZEI GRAFOSCOPICE
 • 3.1. Observații istorico-metodologice privind noțiunea, clasificarea și cercetarea criminalistică a semnăturilor
 • 3.2. Pregătirea materialelor de comparație în vederea dispunerii expertizei grafice a semnăturii: probleme practice, soluții și recomandări
 • 3.3. Raportul de expertiză grafoscopică: particularități de redactare și apreciere a rezultatelor de către organul de urmărire penală și instanța de judecată
 • 3.4. Concluzii la capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII
CURRICULUM VITAE