Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Iresponsabilitatea penală


Autor: BANU (ŞOMICU) Marcela
Gradul:doctor în drept
Specialitatea: 12.00.08 - Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)
Anul:2023
Conducător ştiinţific: Alexandru Mariţ
doctor, profesor universitar, Institutul de Istorie
Instituţia: Universitatea Liberă Internaţională din Moldova

Statut

Teza a fost susţinută pe 7 aprilie 2023 în CSS şi se află în examinare la CNAA

Autoreferat

Adobe PDF document0.93 Mb / în română

Teza

CZU 343.225 B27

Adobe PDF document 1.74 Mb / în română
234 pagini


Cuvinte Cheie

personalitate, iresponsabilitate, responsabilitatea, responsabilitatea redusă, personalitate a infractorului, prevenire individuală, prevenire generală a infractorilor și a infracțiunilor

Adnotare

Structura tezei: introducere, 3 capitole, recomandări și concluzii generale, bibliografia din 384 titluri, 3 anexe, 183 pagini de text de bază. Rezultatele de bază se regăsesc publicate în 11 lucrări științifice. Cuvinte-cheie: personalitate, iresponsabilitate, responsabilitatea, responsabilitatea redusă, personalitate a infractorului, prevenire individuală, prevenire generală a infractorilor și a infracțiunilor. Domeniul de studiu. Teza de doctorat are o descriere interdisciplinară, aparținând domeniului dreptului penal, criminologiei și psihologiei judiciare.

Scopul și obiectivele lucrării. Scopul tezei - analiza juridico-penală a iresponsabilității prin prisma reglementărilor, în această materie, adoptate în RM și România, precum și în ipoteza unui ansamblu de cunoștințe de natură psihologică, criminologică, psihiatrie judiciară, medicină legală etc.

Obiectivele cercetării: analiza materialelor științifice publicate în RM și în alte state, referitoare la responsabilitate, iresponsabilitate și responsabilitatea redusă; clarificarea limitelor de delimitarea conceptuală între categoriile juridice de răspunderea penală, responsabilitate și iresponsabilitate; identificarea și clarificarea conceptuală a corelației între iresponsabilitatea penală și cauzele care înlătură caracterul penal al faptei (cauzele justificative); interpretarea doctrinară a cauzelor care înlătură responsabilitatea penală; evaluarea teoretică a conceptului de responsabilitate redusă; evaluarea științifică a condițiilor, criteriilor și efectelor iresponsabilității penale; cercetarea legislației RM și a celei internaționale în materia fundamentării instituționale a categoriei juridice de iresponsabilitate; identificarea și investigarea științifică a etapelor expertizei medico-legale psihiatrice a adultului, precum și a multiplelor nuanțe, care vizează aspectele procesual-penale privind expertiza judiciară; evaluarea teoretico-practică a asistenței psihiatrice în RM; analiza comportamentului duplicitar din perspectivă medico-legală; înaintarea unui ansamblu de concluzii și recomandări, în vederea ajustării legislației penale la premisa eficientizării actului de justiție penală, în contextul faptelor prejudiciabile comise de către persoanele iresponsabile și cu responsabilitate redusă.

Noutatea și originalitatea științifică. Teza de doctorat se conturează prin promovarea unor abordări și viziuni de ansamblu inovatoare, sintetice și interdisciplinare asupra iresponsabilității penale și a noțiunilor care o interconectează la sistemul normativului penal. Lucrarea de doctorat se înscrie printre studiile puține la număr în acest aspect științific, care se referă la tratarea complexă a aspectelor legate de iresponsabilitatea penală. Este novațională aprecierea printr-un tratament conceptual nou al iresponsabilității penale în raport cu legislația în vigoare a RM și a României, acest tratament juridico-penal fiind configurat prin interpretări complexe și multiaspectuale a unor definiții ori expresii incidente acestui subiect analizat.

Problema științifică importantă soluționată constă în elaborarea unui cadru conceptual complex și temeinic în ceea ce privește iresponsabilitatea penală (ținând cont de cadrul normativ existent, de practica judiciară în materie, precum și de bunele practici legislative), fapt ce a condus la evidențierea unor carențe normative și a unor dificultăți practice de încadrare a unor atare infracțiuni și, în consecință, la propunerea unor sugestii legislative capabile să contribuie la îmbunătățirea cadrului normativ, tocmai în vederea direcționării practicienilor dreptului penal spre o corectă calificare a infracțiunilor comise în stare de responsabilitate, responsabilitate redusă şi iresponsabilitate.

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea și fundamentarea științifică a cadrului conceptual privind iresponsabilitatea penală, fapt care contribuie la clarificarea rolului, locului, condițiilor și efectelor acestei instituții ca bază sau fundamenta per a contrario a răspunderii penale subiective orientându-se spre aplicarea legislației penale în strictă corespundere cu principiile subiective care au determinat, condiționat și promovat actul prejudiciabil comis.

Semnificația teoretică a investigațiilor științifice a constat și în faptul că anume aceste rezultate și pot servi ca un reper pentru stabilirea și aprecierea adecvată a iresponsabilității penale în cazul diferitor categorii de infractori, priviți prin prisma unor aspecte obiectiv-subiective și o abordare complexă, corelată la un nivel interdisciplinar, pentru o mai bună prevenire individuală și resocializare a persoanelor în general şi cu deficiențe psihice în special.

Valoarea aplicativă. Cercetarea științifică se înglobează și se integrează generalității și principialității reglementărilor juridice în materia investigată, realizându-se o combinare dintre teoria și practica dreptului, pentru ca, în cele din urmă, să-și aducă aportul atât la clarificarea unor alegeri sau opțiuni, puncte de vedere din doctrină, abordabile la înlăturarea unor soluții ale jurisprudenței incorecte la soluționarea unor probleme de drept, întru stabilirea unor practici judiciare unitare, sau univoce și omogene în cadrul materiei date, cât și la perfecționarea prevederilor normative apreciate ca fiind necorespunzătoare în material de responsabilitate, iresponsabilitate penală și cele cu responsabilitate redusă.

Implementarea rezultatelor științifice. Lucrarea în cauză ar putea constitui un punct de sprijin atât în desfășurarea activității didactice, cât și în cea a practicii judiciare a juriștilor preocupați de tematica personalității infractorului. Concepțiile și concluziile care au stat la baza prezentei teze de doctorat au fost expuse prin conținutul și contextul mai multor lucrări științifice, care au constituit, în același timp, subiectul unor expuneri științifice prezentate la conferințe științifice naționale și internaționale, precum și la ședințele catedrei Drept Public a Universității Libere Internaționale din Moldova în anii 2008-2020.

Cuprins


1. ANALIZA MATERIALELOR ŞTIINŢIFICE REFERITOARE LA RESPONSABILITATEA/IRESPONSABILITATEA PENALĂ
 • 1.1.Analiza cercetărilor științifice de referință în materia clarificării conceptuale a iresponsabilității penale, publicate în Republica Moldova și România
 • 1.2.Analiza unor reglementări penale și a lucrărilor științifice cu privire la responsabilitatea și iresponsabilitatea penală adoptate sau publicate în literatura de specialitate din alte state
 • 1.3.Concluziile de la Capitolul I

2. IRESPONSABILITATEA PENALĂ: NOŢIUNI, CARACTERIZARE, CONDIŢII
 • 2.1. Responsabilitatea și iresponsabilitatea, responsabilitatea redusă în dreptul penal. Bariera între iresponsabilitate și responsabilitate. Cauze care exclud responsabilitatea penală
 • 2.2. Iresponsabilitatea penală și istoricul reglementării și elemente de drept comparat. Coraportul ei cu cauzele care înlătură caracterul penal al faptei/cauzele justificative potrivit legislației penale din România și Republica Moldova
 • 2.2.1. Determinări conceptuale cu privire la noțiunea de „persoană ce suferă de tulburări psihice”
 • 2.2.2. Conexiuni ale iresponsabilității cu alte cauze care înlătură caracterul penal al faptei
 • 2.3. Noțiuni și caracterizare generală a iresponsabilității penale
 • 2.4.Condiții și criterii de evaluare a iresponsabilității penale
 • 2.5.Analiza unor reglementări internaționale în materia iresponsabilității penale
 • 2.6. Concluzii la Capitolul 2

3.LIMITELE INTERNE ŞI POSIBILITĂŢI DE APRECIERE A IRESPONSABILITĂŢII PENALE
 • 3.1. Iresponsabilitatea persoanei aflate în stare de afect 93
 • 3.2. Problematica iresponsabilității în situația consumului de droguri sau băuturi alcoolice. Temeiurile pentru aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical
 • 3.3. „Entitățile psihice” ale personalității în limitele normal-patologice
 • 3.4. Aspecte procesual-penale privind expertiza psihologico-judiciare și psihiatrică privind constatarea iresponsabilității și a stărilor conexe și adiacente
 • 3.4.1. Generalități procesual-penale privind expertiza psihologico-judiciare și psihiatrică
 • 3.4.2.Efectele și aspectele procesuale ale iresponsabilității
 • 3.5.Actio libera in causa
 • 3.6. Efectele constatării iresponsabilității penale și temeiurile pentru aplicarea măsurilor de constrângere cu caracter medical
 • 3.7. Concluzii la Capitolul 3

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE
Declarația de asumare a răspunderii
CURRICULUM VITAE